Vetenskapstidskriften Scientific Reports publicerar artikel med tidig version av Calmarks teknik

Vetenskapstidskriften Scientific Reports publicerar artikel med tidig version av Calmarks teknik

Pressmeddelanden
Press releases
Resultatet av Calmarks tidiga forskningsstudie från 2015/2016 i samarbete med Södersjukhuset i Stockholm och Vietnam National Children’s Hospital (VNCH) i Hanoi kommer att publiceras i vetenskapstidskriften Scientific Reports som är en del av Nature Research. Artikeln har rubriken ”A rapid smartphone-based lactate dehydrogenase test for neonatal diagnostics at the point of care” och konkluderar att den patientnära analysmetoden (PNA) gav pålitliga resultat inom fyra minuter. Publiceringen har skett online den 26 juni.

”Denna forskningsstudie gjordes för 4 år sedan på en tidig prototyp av Calmarks teknik och trots att produkten inte ser likadan ut idag så är grundprincipen densamma och resultaten av stor vikt”, säger Mathias Karlsson, styrelseordförande och medgrundare av Calmark. ”Vi ville i ett tidigt skede testa vårt patent som utgår från att använda kamerateknik och få input från den pågående verksamheten ute på vårdenheterna. Vi sökte ett Proof of concept för vår idé.”

Genom att identifiera minsta möjliga testbara produkt, snabbt bygga och testa den minskar riskerna för felbeslut drastiskt. Det här sättet att testa produkter i ett mycket tidigt skede brukar kallas ”minimal viable product” MVP och innebär att man skalar bort allt som inte behöver vara på plats. Användarnas feedback, kommentarer och infallsvinklar får istället ligga till grund för beslut om hur vidare arbete ska fortskrida. Det verkliga behovet får styra inriktning och utformning.

”I studien fick vi input från både kliniker och distributörer att det inte skulle fungera att ha en smartphone i klinisk miljö, det skulle aldrig bli lika bra som ett fast instrument”, fortsätter Mathias Karlsson. ”Jag är stolt över att vi redan under perioden med en mycket tidig prototyp gjorde denna forskningsstudie både utomlands och i Sverige, vi lärde oss mycket inför fortsatt produktion.”

Studien utfördes på en tidig, manuellt tillverkad prototyp med en filterbaserad PNA-analys som kräver små mängder blod och som ger en kolorimetrisk mätning av LDH-koncentrationen på mindre än fyra minuter med hjälp av en smartphone-kamera. LDH är en välkänd markör för cellskador i forskningssammanhang men är fortfarande ganska outnyttjad som markör för identifiering av kritisk sjukdom hos nyfödda. I studien inkluderades 88 nyfödda barn (62 från Stockholm och 26 från Hanoi) och LDH-värde erhölls från både PNA-resultatet och referensmetoden.

Förutsättningarna i studien skilde sig mycket mellan Sverige och Vietnam avseende klimatförhållanden och patientunderlag. Framförallt hade de nyfödda i Vietnam generellt varit sjuka längre tid än i Sverige. Detta eftersom VNCH är ett universitetssjukhus utan egen förlossningsavdelning med regionalt ansvar för neonatal intensivvård för norra Vietnam. Barnen hade transporterats till sjukhuset till följd av misstanke om sjukdom. Trots dessa stora skillnader visade studien en sensitivitet på 75%.

”Så här i efterhand är det otroligt vilka resultat vi fick även kliniskt trots att målet snarare var att beskriva en möjlig metod för ett framtida diagnostiskt verktyg som uppfyller alla kriterier. Att Scientific Reports nu också uppmärksammar vårt arbete och våra resultat är ett kvitto på att vi är på rätt väg.” avslutar Mathias Karlsson.

Den fullständiga artikeln "A rapid smartphone-based lactate dehydrogenase test for neonatal diagnostics at the point of care" kan laddas ner gratis online på www.nature.com/articles/s41598-019-45606-0

Om Scentific Reports

Scientific Reports is an online, open access journal from the publishers of Nature. We publish scientifically valid primary research from all areas of the natural and clinical sciences. Visit this page to find out about the quality, rigour, reach and service offered by Scientific Reports.

https://www.nature.com/srep/

Denna information är sådan information som Calmark Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 juni 2019.