Teckningskurs fastställd för Calmarks teckningsoption TO2

Teckningskurs fastställd för Calmarks teckningsoption TO2

Pressmeddelanden
Press releases
Teckningskursen för teckningsoption TO2 i Calmark Sweden AB (”Calmark” eller ”Bolaget”) har fastställts till 4,44 SEK i enlighet med gällande optionsvillkor. En (1) teckningsoption TO2 berättigar till teckning av en (1) B-aktie i Calmark. Teckning av B-aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO2 kan äga rum från och med 4 december 2020 till och med den 16 december 2020. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO2 nyttjas tillförs Bolaget 10 906 259 MSEK före emissionskostnader.

Lösenpriset för teckningsoption TO2 var bestämt till 75 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Spotlight Stock Markets officiella kurslista för Bolagets B-aktie från och med 12 oktober 2020 till och med 23 oktober 2020, dock lägst 4,20 kronor och högst 6,60 kronor. Den volymvägda genomsnittliga betalkursen uppgick under mätperioden till cirka 5,92 SEK och således är lösenpriset fastställt till 4,44 SEK.

Villkor i sammandrag:

Teckningsperiod: 4 - 16 december 2020 (teckning sker genom samtidig kontant betalning).

Antal teckningsoptioner: 2 455 560 teckningsoptioner av serie TO2.

Teckningskurs: Innehavaren av teckningsoptioner äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny B-aktie i Calmark till teckningskursen 4,44 SEK per aktie och har beräknats som 75 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Calmarks B-aktie från och med den 12 oktober 2020 till och med den 23 oktober 2020.

Emissionsvolym: Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner tillförs Calmark 10 906 259 MSEK.

Sista dag för handel med teckningsoptioner på Spotlight Stock Market: 14 december 2020.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna TO2 återfinns i det informationsmemorandum som Calmark publicerade den 4 november 2019. Informationsmemorandumet återfinns på Bolagets hemsida.