Större ägare och nyckelpersoner i Calmark avser lösa in teckningsoptioner

Större ägare och nyckelpersoner i Calmark avser lösa in teckningsoptioner

Nyheter
News
Idag, den 7 december 2020, meddelar Calmark Sweden AB (publ) (”Calmark”) att personer i styrelse, ledning och större ägare, lämnat avsiktsförklaringar om nyttjande av sina respektive teckningsoptioner. Åtagandet innebär teckning av cirka 911 548 aktier till en inlösenkurs om 4,44 SEK, vilket motsvarar cirka 4 047 273,12 MSEK. Detta innebär att cirka 37 procent av optionsinlösen är säkerställd på förhand genom avsiktsförklaringar.

Avsiktsförklaringarna har inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. Inlösenperioden för teckningsoptioner av serie TO 2 B löper mellan den 4 – 16 december 2020.

Dessa har lämnat avsiktsförklaringar om teckning:

• Creades AB (publ), 637 460 aktier motsvarande, 2 830 322,4 SEK

• OLCON Engineering Aktiebolag (Johhny Olsson), 237 488 aktier motsvarande 1 054 446,72 SEK

• Bengt Braun, 19 384 aktier motsvarande, 86 064,96 SEK

• Meliorata AB, (Anna Söderlund, VD) 11 416 aktier motsvarande, 50 687,04 SEK

• Camilla Arneving, marknadschef, 5 000 aktier motsvarande, 22 200 SEK

• Stefan Blomsterberg, styrelseledamot, 800 aktier motsvarande, 3 552 SEK

I samband med Calmarks företrädesemission, den 4 december 2019, förvärvade Creades AB (publ) 203 924 teckningsoptioner av serie TO 2 B från grundare och styrelseordförande Mathias Karlsson. Därutöver förvärvade Creades 433 536 teckningsoptioner av serie TO 2 B från huvudägaren Lars Wingefors via bolaget Wingefors Invest AB.

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare, Stenbergets Avtalslösningar AB är juridisk rådgivare och Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med optionsinlösen.