Slutlig teckningsgrad i Calmark Sweden AB (publ) företrädesemission uppgår till 137,3 procent

Slutlig teckningsgrad i Calmark Sweden AB (publ) företrädesemission uppgår till 137,3 procent

Pressmeddelanden
Press releases
Företrädesemissionen om cirka 24,9 MSEK som offentliggjordes den 22 oktober 2021 (”Företrädesemissionen”) i Calmark Sweden AB (publ) (”Calmark” eller ”Bolaget”) blev övertecknad. Företrädesemissionen tecknades till totalt 137,3 procent. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 24,9 MSEK före emissionskostnader.

Emissionen
Den som på avstämningsdagen den 5 november 2021 var registrerad aktieägare i Calmark erhöll en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie, oavsett aktieslag. Sex (6) teckningsrätter berättigade till teckning av en (1) ny B-aktie till en teckningskurs om 5,40 SEK.

Teckning
Teckningsperioden avslutades den 23 november 2021. Företrädesemissionen har tecknats till totalt 137,3 procent, varav cirka 93,0 procent tecknades med stöd av teckningsrätter och cirka 44,3 procent tecknades utan stöd av teckningsrätter. Av detta följer att garantiåtagandena inte kommer att användas. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 24,9 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till 2,5 MSEK och består huvudsakligen av kostnader för garantiåtaganden och ersättning till finansiell och legal rådgivare, samt emissionsadministration i anslutning till Företrädesemissionen.

Tilldelning
Tilldelning av B-aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med villkoren för Företrädesemissionen, vilka anges i informationsmemorandumet. Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

BTA B
Handel med BTA B (Betald Tecknad B-aktie) sker på Spotlight Stock Market fram till omvandling av BTA B till B-aktier efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Registrering hos Bolagsverket beräknas ske under vecka 50, 2021 och så snart som möjligt efter detta kommer omvandling av BTA B till B-aktier att ske.

Aktier och aktiekapital
Genom Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet i Calmark att öka med 461 106,40 SEK genom utgivande av 4 611 064 B-aktier. Efter registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket kommer aktiekapitalet att uppgå till 3 266 638,70 SEK och antalet aktier kommer att uppgå till totalt 32 666 387 aktier, varav 474 450 A-aktier och 32 191 937 B-aktier.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance agerar finansiell rådgivare och Moll Wendén Advokatbyrå agerar legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut i Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Calmark Sweden AB (publ)
Anna Söderlund, VD
Tel: +46 70 213 25 35
E-post: anna.soderlund@calmark.se
www.calmark.se

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR INTE AVSEDD ATT PUBLICERAS, OFFENTLIGGÖRAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, SINGAPORE, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Om Calmark
Calmark Sweden AB är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer en patientnära analysmetod (PNA) för enklare och snabbare analyser av medicinska tillstånd hos nyfödda. Den unika testplattformen består av ett bärbart instrument och testkassetter för olika biomarkörer. Marknadslansering av det första testet, NeoBilirubin påbörjades under 2020. I västvärlden medför införandet av PNA-tester stora besparingar och kortare vårdkedjor. I mindre utvecklade sjukvårdssystem erbjuder Calmarks produkt ett stöd för diagnos som idag inte finns eftersom tillgången på sjukhuslaboratorier många gånger är begränsad. Calmark siktar på att bli den globala ledaren och att långsiktigt erbjuda alla relevanta tester för nyfödda oavsett var i världen de föds. Förutom produkter för nyfödda, säljer Calmark även ett PNA-test för bedömning av allvarlighetsgrad vid sjukdomen covid-19. B-aktien är noterad på Spotlight Stock Market och handlas under namnet CALMA B. Läs mer på www.calmark.se.

Om Stockholm Corporate Finance AB
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 49 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Bolaget sker endast genom det informationsmemorandum som Bolaget har offentliggjort.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier eller andra värdepapper i Bolaget har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”U.S. Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i U.S. Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Spotlight Stock Markets regelverk för emittenter.