Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 2 B

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 2 B

Pressmeddelanden
Press releases
Nyttjandeperioden av de teckningsoptioner av serie TO 2 B som emitterades i samband med Calmark Sweden AB:s (publ) företrädesemission av units under november 2019 pågår fram till och med den 16 december 2020. Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 2 B på Spotlight Stock Market är den 14 december 2020. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 2 B äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny B-aktie i Calmark till en kurs om 4,44 SEK per B-aktie. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO 2 B nyttjas, nyemitteras 2 455 560 B-aktier och Calmark tillförs cirka 10,9 MSEK före emissionskostnader.

Instruktioner om tillvägagångssätt för att teckna B-aktier finns i det pressmeddelande som Calmark publicerade den 4 december 2020 samt på Calmarks hemsida, www.calmark.se.

Om dina teckningsoptioner finns registrerade hos förvaltare (t.ex. innehav på aktiedepå liknande Nordnet och Avanza, ISK-konto eller kapitalförsäkring) kontaktar du din förvaltare för teckning. Notera att olika förvaltare har olika handläggningstider.

Om dina teckningsoptioner är direktregistrerade (innehav på VP-konto) så behöver du ladda ned och fylla i en anmälningssedel som kan hämtas på www.hagberganeborn.se.

Notera att teckningsoptioner av serie TO 2 B förfaller och därmed blir värdelösa om du inte aktivt tecknar aktier senast den 16 december i 2020, alternativt säljer dina teckningsoptioner senast den 14 december 2020.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare, Stenbergets Avtalslösningar AB är juridisk rådgivare och Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med optionsinlösen.

Om Calmark Sweden AB (publ)
Calmark är ett medicintekniskt bolag som utvecklar en patientnära analysmetod (PNA) med enklare och snabbare analyser av medicinska tillstånd hos nyfödda. Den unika testplattformen består av ett bärbart instrument och testkassetter för olika biomarkörer. Marknadslansering av det första testet, Neo-Bilirubin har påbörjats under 2020. I västvärlden medför införandet av PNA-tester stora besparingar och kortare vårdkedjor. I mindre utvecklade sjukvårdssystem erbjuder Calmarks produkt ett stöd för diagnos som idag inte finns eftersom tillgången på sjukhuslaboratorier många gånger är begränsad. Calmark siktar på att bli den globala ledaren och att långsiktigt erbjuda alla relevanta tester för nyfödda oavsett var i världen de föds. Förutom produkter för nyfödda, utvecklar Calmark även ett PNA-test för bedömning av allvarlighetsgrad vid sjukdomen covid-19. B-aktien är noterad på Spotlight Stock Market och handlas under namnet CALMA B. Läs mer på www.calmark.se.

Om Stockholm Corporate Finance
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 46 M&A-rådgivare och investmentbanker i 38 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se.