Påminnelse om nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 B

Påminnelse om nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 B

Pressmeddelanden
Press releases
Nyttjandeperioden av de teckningsoptioner av serie TO 1 B som emitterades i samband med Calmark Sweden AB (publ):s ("Calmark") noteringsemission av units under våren/sommaren 2018 pågår fram till och med den 13 juni 2019. Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 B är den 11 juni 2019. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 B äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny B-aktie i bolaget till en kurs om 5,40 SEK per aktie. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO 1 B nyttjas, nyemitteras 3 000 000 B-aktier och Calmark tillförs cirka 16,2 MSEK före emissionskostnader.

Teckning av B-aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 B kan äga rum till och med den 13 juni 2019 och detta ska ske genom samtidig kontant betalning senast klockan 15.00. Omvandling av interimsaktier till B-aktier beräknas ske under vecka 28.

Notera att sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 B på Spotlight Stock Market är den 11 juni 2019. Notera även att teckningsoptioner av serie TO 1 B förfaller värdelösa om innehavaren ej aktivt tecknar aktier senast den 13 juni 2019, alternativt säljer sina teckningsoptioner senast den 11 juni 2019.

Teaser och anmälningssedel finns tillgängliga för nedladdning på Calmarks (www.calmark.se), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor.

 

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till Calmark i samband med nyttjandeperioden av bolagets teckningsoptioner av serie TO 1 B.

 

Förytterligare information om teckningsoptioner av serie TO 1 B, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 40-615 14 10

E-post: info@sedermera.se

 

För mer information om Calmark Sweden AB, vänligen kontakta:

Anna Söderlund, VD

Telefon: +46 70 213 25 35

E-post: info@calmark.se

www.calmark.se