Påminnelse gällande extra bolagsstämma och avstämningsdag för deltagande i företrädesmission

Påminnelse gällande extra bolagsstämma och avstämningsdag för deltagande i företrädesmission

Nyheter
News
Styrelsen för Calmark Sweden AB (publ) (“Calmark” eller ”Bolaget”) har kallat till extra bolagsstämma den 22 september 2022 för att godkänna styrelsens beslut om en emission av units bestående av B-aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för Calmarks befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Avstämningsdag för Företrädesemissionen är den 27 september 2022. Detta innebär att sista dag för handel i Bolagets B-aktie med rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 23 september 2022, dvs dagen efter avhållandet av extra bolagsstämman.

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR INTE AVSEDD ATT PUBLICERAS, OFFENTLIGGÖRAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, SINGAPORE, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Företrädesemissionen i sammandrag

  • Företrädesemissionen kommer vid full teckning att tillföra Calmark cirka 26,1 MSEK, före emissionskostnader. Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner inom ramen för emitterade units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare upp till cirka 13,1 MSEK.
  • Företrädesemissionen omfattas till cirka 28,3 procent av teckningsförbindelser och till cirka 51,7 procent av emissionsgarantier, sammanlagt är Företrädesemissionen således säkerställd till 80 procent.
  • Samtliga befintliga aktieägare erhåller en (1) uniträtt per varje (1) innehavd aktie som ägs på avstämningsdagen den 27 september 2022, och åtta (8) uniträtter ger rätten att teckna en (1) unit. En (1) unit består av fyra (4) nyemitterade B-aktier och en (1) nyutgiven teckningsoption. Teckningskursen är 6,40 SEK per unit, motsvarande 1,60 SEK per B-aktie (teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt).
  • Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från den 29 september till och med den 13 oktober 2022. Uniträtter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde.
  • Teckningskursen för teckning av B-aktier med stöd av teckningsoptioner motsvarar 75 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets B-aktier på Spotlight Stock Market under en period om tio (10) handelsdagar närmast före den 14 augusti 2023. Teckningskursen kan dock inte vara högre än 3,20 SEK och inte heller lägre än 1,60 SEK.
  • Utövandeperioden för teckningen av B-aktier med stöd av teckningsoptionerna löper från och med den 14 augusti 2023 till och med 28 augusti 2023.

Tidplan, alla datum är hänförliga till 2022

22 september Bolagsstämma med beslut om godkännande av Företrädesemissionen

23 september   Sista handelsdag i B-aktien inklusive rätt att erhålla uniträtter

26 september   Första handelsdag i B-aktien utan rätt att erhålla uniträtter

27 september   Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen. Aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter.  

28 september   Beräknad dag för offentliggörande av EU-tillväxtprospekt avseende Företrädesemissionen

29 september - 10 oktober   Handel i uniträtter på Spotlight Stock Market

29 september - 13 oktober   Teckningsperiod för Företrädesemissionen

29 september till och med det att emissionen registrerats hos Bolagsverket Handel med BTU (betald tecknad units)

18 oktober   Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance agerar finansiell rådgivare och Moll Wendén Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut i Företrädesemissionen.

För ytterligare information kontakta:

Anna Söderlund, VD

Tel: +46 (0)10 204 01 50

E-post: anna.soderlund@calmark.se

Om Calmark Sweden AB (publ)

Calmark är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer en patientnära analysmetod (PNA) med enklare och snabbare analyser av medicinska tillstånd hos nyfödda. Den unika testplattformen består av ett bärbart instrument och testkassetter för olika biomarkörer. Marknadslansering av det första testet, Neo-Bilirubin påbörjades under 2020. I västvärlden medför införandet av PNA-tester stora besparingar och kortare vårdkedjor. I mindre utvecklade sjukvårdssystem erbjuder Calmarks produkt ett stöd för diagnos som idag inte finns eftersom tillgången på sjukhuslaboratorier många gånger är begränsad. Calmark siktar på att bli den globala ledaren och att långsiktigt erbjuda alla relevanta tester för nyfödda oavsett var i världen de föds. Förutom produkter för nyfödda, säljer Calmark även ett PNA-test för bedömning av allvarlighetsgrad vid sjukdomen covid-19. B-aktien är noterad på Spotlight Stock Market och handlas under namnet CALMA B. Läs mer på www.calmark.se.

Om Stockholm Corporate Finance AB

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 49 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner, uniträtter, BTU eller andra värdepapper i Calmark Sweden AB (publ) och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av informationen i det prospektet som kommer att offentliggöras före inledningen av teckningsperioden i Företrädesemissionen omkring den 28 september 2022. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja nya aktier, teckningsoptioner, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller Företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier, teckningsoptioner, teckningsrätter, BTA eller andra värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Spotlight Stock Markets regelverk för emittenter.