Offentliggörande av prospekt

Offentliggörande av prospekt

Pressmeddelanden
Press releases

Calmark Sweden AB (”Calmark”) offentliggör härmed prospekt med anledning av bolagets emission av units, vars teckningstid inleds den 25 maj 2018. Prospektet finns tillgängligt på Calmarks (www.calmark.se) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor. Härutöver finns prospektet tillgängligt på www.aktietorget.se. Teaser och anmälningssedel kommer att publiceras på ovan nämnda hemsidor i samband med att teckningstiden inleds. Prospekt, teaser och anmälningssedel kommer även framgent att publiceras på Spotlights (tidigare AktieTorget) hemsida (www.spotlightstockmarket.com).

Läs mer