Kommuniké från extra bolagsstämma i Calmark Sweden AB (publ) den 22 september 2022

Kommuniké från extra bolagsstämma i Calmark Sweden AB (publ) den 22 september 2022

Pressmeddelanden
Press releases
Calmark Sweden AB (publ) höll den 22 september 2022 extra bolagsstämma. Vid stämman fattades, bland annat, följande beslut.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen. Ändringen gjordes i syfte att ändra gränserna för aktiekapital respektive antal aktier.

Godkännande av styrelsens beslut om emission av aktier och teckningsoptioner (”Units”)

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 23 augusti 2022 om nyemission av högst 16 333 192 B-aktier och emission av högst 4 083 298 teckningsoptioner av serie 2022/2023 berättigande till teckning av totalt 4 083 298 B-aktier i bolaget (”Företrädesemissionen”). De som på avstämningsdagen den 27 september 2022 är registrerade som aktieägare i bolaget erhåller för varje befintlig aktie (oavsett aktieslag) en (1) uniträtt och åtta (8) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av fyra (4) B-aktier och en (1) teckningsoption av serie 2022/2023. Teckningskursen uppgår till 6,40 kronor per unit, vilket motsvarar en teckningskurs om 1,60 kronor per B-aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.

Teckningstiden i Företrädesemissionen löper under perioden 29 september 2022 – 13 oktober 2022. En teckningsoption av serie 2022/2023 ger rätt att under perioden 14 augusti 2023 – 28 augusti 2023 teckna en (1) ny B-aktie i bolaget mot kontant betalning uppgående till 75 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Spotlight Stock Markets officiella kurslista för B-aktie i bolaget under en period om tio (10) handelsdagar närmast före den 14 augusti 2023, dock lägst 1,60 kronor och högst 3,20 kronor per aktie.

Vid full teckning av samtliga B-aktier som emitteras i Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet att öka med högst 1 633 319,20 kronor och vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie 2022/2023 som emitteras i Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare högst 408 329,80 kronor.

_______________

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till det pressmeddelande som offentliggjordes den 23 augusti 2022 och den fullständiga kallelsen till stämman. Kallelse till extra bolagsstämma samt fullständiga förslag avseende stämmans beslut finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.calmark.se.