Kommuniké från extra bolagsstämma i Calmark Sweden AB (publ)

Kommuniké från extra bolagsstämma i Calmark Sweden AB (publ)

Pressmeddelanden
Press releases
Calmark Sweden AB (publ) höll på onsdagen den 23 december 2020 en extra bolagsstämma under ordförandeskap av Kjersti Berg Mathinsen. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Den extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om en nyemission av högst 5 000 000 B-aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, enligt följande:

  • Den totala ökningen av Bolagets aktiekapital uppgår till högst 500 000 kronor.
  • Teckningskursen för aktierna ska vara 5,30 kronor per aktie.
  • Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Erik Penser Bank för de investerares räkning som anmält intresse i det accelererade book building-förfarandet.
  • Teckning av aktier ska göras i särskild teckningslista senast den 7 december 2020. Betalning av aktier ska ske genom kontant betalning av teckningslikviden till ett av Bolaget anvisat konto senast den 11 december 2020. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
  • De nya aktierna ger rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Skälet till att avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt i syfte att finansiera fortsatt tillväxt samt att diversifiera aktieägarbasen.

Det till investerarna erbjudna sammanlagda priset i erbjudandet om 5,30 kronor per aktie har fastställts genom ett accelererat book building-förfarande. Genom att priset i erbjudandet fastställs på detta sätt är det styrelsens bedöming att teckningskursen säkerställs marknadsmässigt.

Beslut om bemyndigande

Stämman beslutade i enlighet med styrelsen förslag att verkställande direktören, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidtaga de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB.