Kommuniké från extra bolagsstämma i Calmark Sweden AB (publ)

Kommuniké från extra bolagsstämma i Calmark Sweden AB (publ)

Pressmeddelanden
Press releases
Calmark Sweden AB (publ) höll på onsdagen den 6 november 2019 en extra bolagsstämma under ordförandeskap av Mathias Karlsson. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Den extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag att ändra gränserna för bolagets aktiekapital och antalet aktier i bolagsordningen enligt följande:

§ 4 beslutades få följande lydelse:

”Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 250 000 kronor och högst 5 000 000 kronor.”

§ 5 beslutades få följande lydelse:

”Antalet aktier skall vara lägst 12 500 000 och högst 50 000 000 stycken.”

Nyemission av aktier och teckningsoptioner (”Units”) med företrädesrätt för aktieägarna

Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en om nyemission av högst 7 366 680 B-aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 736 668 kronor. Stämman beslutade även i enlighet med styrelsens förslag om emission av högst 2 455 560 teckningsoptioner av serie 2019/2020 berättigande till teckning av totalt 2 455 560 B-aktier i Bolaget, varmed aktiekapitalet kan komma att öka med högst 245 556 kronor genom utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna av serie 2019/2020. Högst kan aktiekapitalet öka med 982 224 kronor vid fullteckning av B-aktierna samt vid fullt utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna av serie 2019/2020.

Emissionerna behandlades som ett beslut och genomförs genom utgivande av så kallade Units (”Företrädesemissionen”). En Unit består av tolv (12) B-aktier och fyra (4) teckningsoptioner av serie 2019/2020.

Företrädesemissionen ska ske med företräde för de som på avstämningsdagen (den 13 november 2019) är registrerade aktieägare i Bolaget varvid en (1) befintlig aktie i Bolaget (oavsett aktieslag) ska berättiga till en (1) uniträtt (”Uniträtt”). Tjugoen (21) Uniträtter ska berättiga till teckning av en (1) Unit. Teckningskursen per Unit är 39,60 kronor, motsvarande en teckningskurs om 3,30 kronor per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.

Fullständiga villkor och anvisningar kommer att finnas tillgängliga i bolagets informationsmemorandum som förväntas offentliggöras den 14 november 2019.

Beslut om bemyndigande

Stämman beslutade i enlighet med styrelsen förslag att verkställande direktören, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidtaga de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB.

Tidplan för Företrädesemissionen (alla datum hänför sig till 2019)

Nedan återges den uppdaterade tidplanen för Företrädesemissionen. Vänligen observera att datumet för start av handel i BTU har uppdaterats till 15 november 2019 istället för den tidigare kommunicerade dagen den 24 november 2019.

11 november – Sista dagen för handel i Bolagets aktie inklusive Uniträtter

12 november – Första dagen för handel i Bolagets aktie utan Uniträtter

13 november – Avstämningsdag för tilldelning av Uniträtter

14 november – Beräknat offentliggörande av informationsmemorandum

15 november – 27 november – Handel i Uniträtter på Spotlight Stock Market

15 november – 29 november – Teckningsperiod (teckning genom betalning)

15 november – Handel i BTU startar, pågår till Företrädesemissionen är registrerad hos Bolagsverket