Kommuniké från årsstämma i Calmark Sweden AB

Kommuniké från årsstämma i Calmark Sweden AB

Pressmeddelanden
Press releases

Den 2 maj 2018 hölls årsstämma i Calmark Sweden AB (”Calmark”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Resultatdisposition
Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
Stämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med 65 000 SEK till vardera ordinarie styrelseledamot.

Vidare beslutade stämman att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor
Stämman beslutade att dels att Kjersti Berg Marthinsen, Stefan Blomsterberg, Anna-Karin Edstedt Bonamy och Mathias Karlsson omväljs som ordinarie styrelseledamöter, dels att Mathias Karlsson omväljs som styrelseordförande.

Stämman beslutade vidare att revisorsbolaget KPMG AB, med huvudansvarig auktoriserad revisor Mattias Eriksson, omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade att ändra bolagsordningen i enlighet med nedanstående: