Kommuniké från årsstämma 2022 i Calmark Sweden AB (publ)

Kommuniké från årsstämma 2022 i Calmark Sweden AB (publ)

Pressmeddelanden
Press releases
Idag, den 17 maj 2022, hölls årsstämma i Calmark Sweden AB (publ) (”Bolaget”) för verksamhetsåret 2021.

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till pressmeddelande som offentliggjordes den 12 april 2022 och den fullständiga kallelsen till årsstämman. Kallelse till årsstämman samt fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt nedan finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.calmark.se.

Resultatdisposition

Stämman beslutade att disponera över Bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021. Stämman beslutade härutöver att ge styrelsens ledamöter samt verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra (4) ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att styrelsearvode ska vara oförändrat och utgå med 125 000 kronor till styrelsens ordförande och med 85 000 kronor var till de tre övriga styrelseledamöterna.  Vidare beslutade stämman att en (1) revisor och ingen revisorssuppleant ska utses samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att Kjersti Berg Marthinsen, Stefan Blomsterberg, Anna-Karin Edstedt Bonamy och Mathias Karlsson omväljs som ordinarie styrelseledamöter samt att Kjersti Berg Marthinsen omväljs som styrelseordförande. Stämman beslutade härutöver att Bolagets revisor KPMG AB omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Stämman bemyndigade styrelsen att besluta om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av totalt högst 10 000 000 B-aktier och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, eller innebär utgivande av maximalt 10 000 000 B-aktier.

Beslut om särskilt bemyndigande för styrelse och VD

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser, att vidta de smärre justeringar av besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av besluten.