Kallelse till årsstämma 2020 i Calmark Sweden AB (publ)

Kallelse till årsstämma 2020 i Calmark Sweden AB (publ)

Pressmeddelanden
Press releases
Aktieägarna i Calmark Sweden AB (publ), org. nr 556696-0141, (”Bolaget”) kallas till årsstämma torsdagen den 14 maj 2020 kl. 13.00 på Karlstad Innovation Park, konferensrum Manegen, Sommargatan 101A, 656 37 Karlstad.

Rätt att delta vid årsstämman

Den som önskar delta i stämman ska:

• vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 8 maj 2020, och

• anmäla sig till Bolaget senast fredagen den 8 maj 2020 skriftligen till Calmark Sweden AB, Teknikringen 38A, 114 28 Stockholm.

Anmälan kan också göras per telefon +46 70 213 25 35 eller per e-post anna.soderlund@calmark.se. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst två) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på hemsidan www.calmark.se.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd fredagen den 8 maj 2020, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida, www.calmark.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar Bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordningen.

5. Val av en eller två justeringsmän.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Verkställande direktörens anförande.

8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

9. Beslut

a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning;

b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;

c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.

11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.

12. Val av styrelse och revisor.

13. Särskilt bemyndigande för styrelse och VD.  

14. Stämman avslutas.

Beslutsförslag

Punkt 2 – Förslag till val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Mathias Karlsson väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 9 b – Förslag till resultatdisposition

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över Bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

Punkt 10 och 11 – Förslag till bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

Aktieägare har meddelat att de föreslår att styrelsen ska bestå av fyra (4) ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att styrelsearvode ska utgå med 65 000 SEK till vardera ordinarie styrelseledamot. Vidare har styrelsen föreslagit att en (1) revisor och ingen revisorssuppleant ska utses samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Punkt 12 – Förslag till val av styrelse och revisor

Aktieägare har meddelat att de föreslår att Kjersti Berg Marthinsen, Stefan Blomsterberg, Anna-Karin Edstedt Bonamy och Mathias Karlsson omväljs som ordinarie styrelseledamöter. Styrelsen föreslår att Kjersti Berg Marthinsen väljs som styrelseordförande.

Vidare har styrelsen föreslagit att Bolagets revisor KPMG AB omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Punkt 13 – Förslag till särskilt bemyndigande för styrelse och VD  

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser, föreslås bemyndigas att vidtaga de smärre justeringar av besluten som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av förslagen till beslut enligt denna kallelse vid Bolagsverket.

Tillgängliga handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga på Bolaget och på Bolagets hemsida, www.calmark.se, senast från och med den 23 april 2020 samt kommer att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. I övrigt framgår styrelsens fullständiga förslag till beslut av kallelsen.

Upplysningar på stämman

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Antalet aktier och röster i Bolaget

Antalet utestående aktier i Bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 20 258 382 stycken, varav 540 450 A-aktier och 19 717 932 B-aktier, motsvarande totalt 25 122 432 röster.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Karlstad i april 2020

Calmark Sweden AB (publ)

Styrelsen

Ytterligare information

Anna Söderlund, VD

Telefon: +46 70 213 25 35

E-post: anna.soderlund@calmark.se

www.calmark.se