Idag inleds nyttjandeperioden av Calmarks teckningsoptioner av serie TO 1 B

Idag inleds nyttjandeperioden av Calmarks teckningsoptioner av serie TO 1 B

Pressmeddelanden
Press releases
Idag, den 23 maj 2019, inleds nyttjandeperioden av de teckningsoptioner av serie TO 1 B som emitterades i samband med Calmark Sweden AB (publ):s ("Calmark") noteringsemission av units under våren/sommaren 2018. Nyttjandeperioden pågår till och med den 13 juni 2019. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 B äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny B-aktie i bolaget till en kurs om 5,40 SEK per aktie. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO 1 B nyttjas nyemitteras 3 000 000 aktier och Calmark tillförs cirka 16,2 MSEK före emissionskostnader.

Villkor för teckningsoptioner i sammandrag

• Nyttjandeperiod: 23 maj – 13 juni 2019.

• Teckningskurs: 5,40 SEK per B-aktie.

• Emissionsvolym: Det finns 3 000 000 utestående teckningsoptioner av serie TO 1 B. Vid fullt nyttjande tillförs Calmark totalt cirka 16,2 MSEK före emissionskostnader.

• Sista dag för handel med teckningsoptioner: 11 juni 2019.

• Antal utestående aktier i Calmark: 10 404 500 aktier.

• Värdering i aktuellt erbjudande (pre-money): Cirka 56,1 MSEK.

• Marknadsvärde per 2019-05-22: Cirka 66,1 MSEK.

Teaser samt anmälningssedel finns tillgängligt på Calmarks hemsida (www.calmark.se). Teaser och anmälningssedel finns även att tillgå på Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor. Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie TO 1 B finns tillgängligt i Calmarks prospekt, utgivet i maj 2018. Prospektet finns tillgängligt på ovan nämnda hemsidor.

Viktiga tidpunkter i samband med nyttjandeperioden av teckningsoptioner av serie TO 1

• Nyttjandeperioden inleds: 23 maj 2019.

• Sista dag för handel med teckningsoptioner: 11 juni 2019.

• Nyttjandeperioden avslutas: 13 juni 2019.

• Betalning: Samtidig kontant betalning senast klockan 15.00 den 13 juni 2019.

• Planerad kommunikation av utfall: Vecka 25.

• Planerad omvandling av interimsaktier till B-aktier: Vecka 28.

Investerarträffar

I samband med nyttjandeperioden kommer representanter för Calmark att närvara vid Småbolagsjakten Live den 28 maj 2019, för att informera om verksamheten och bolagets framtidsplaner. Investerarträffen är gratis att närvara vid och anmälan kan göras till investerarbrevet.se. Småbolagsjakten Live livesänds även på Facebookgruppen Småbolagsjakten, Nyhetsbyrån Direkts Youtube-kanal och på Investerarbrevet.se.

Plats: GT30, Bond, Grev Turegatan 30, Stockholm.

Tid: 19:50

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till Calmark i samband med nyttjandeperioden av bolagets teckningsoptioner av serie TO 1 B.

För ytterligare information om teckningsoptioner av serie TO 1 B, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 40-615 14 10

E-post: info@sedermera.se

Calmark Teaser - information om inlösen av teckningsoptioner