Förtydligande och kommentar till revisorns uttalande i revisionsberättelsen

Förtydligande och kommentar till revisorns uttalande i revisionsberättelsen

Pressmeddelanden
Press releases
Calmark Sweden AB (publ) publicerade idag sin årsredovisning för 2022 i vilken revisorn lämnat en särskild upplysning i revisionsberättelsen. Calmark vill på detta sätt förtydliga detta förhållande.

I revisionsberättelsen för 2022 kommenterar revisorn följande:

"Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagande om fortsatt drift

Vi vill fästa uppmärksamhet på förvaltningsberättelsen där det framgår, i flerårsöversikten, att bolaget har haft negativa resultat under flera år och, i avsnittet Finanseringsbehov och valutarisker, att det finns behov av nytt externt kapital, att det finns risk att nytt kapital inte kan anskaffas när behov uppstår för bolaget eller att kapital inte kan anskaffas på för bolaget acceptabla villkor och att styrelse och ledning under 2023 kommer arbeta för att ta in ytterligare kapital för att finansiera den fortsatta verksamheten. Dessa förhållanden tyder på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Vi har inte modifierat våra uttalanden på grund av detta."

Ur avsnitt "Finansieringsbehov och valutarisker" i Förvaltningsberättelsen:

"Calmark har emitterat teckningsoptioner av serie TO 3 B med inlösen i augusti 2023. Programmet kan maximalt tillföra bolaget 13,0 MSEK före emissionskostnader. Optionerna ger innehavaren rätt att teckna B-aktier till en kurs som motsvarar 75% av den volymvägda genomsnittskursen enligt Spotlights Markets officiella kurslista under en period tio handelsdagar närmast före den 14 augusti 2023, dock lägst 1,60 kronor och högst 3,2 kronor per aktie. Aktiekursen var den 14/4 0,60 kr.

Det rådande börsklimatet medför att styrelsen beslutat pausa utvecklingsprojekten för framtagning av nya biomarkörer tills vidare för att minska bolagets kostnader. Den interna organisationen effektiviseras och bolaget prioriterar försäljning av färdigutvecklade produkter.

För att säkerställa finansieringen av den fortsatta verksamheten kommer styrelsen och ledningen under 2023 arbeta för att ta in ytterligare kapital via samarbetspartner eller emission."

Årsredovisningen med innehållande revisionsberättelse finns tillgänglig på Calmarks hemsida: https://www.calmark.se/investerare/rapporter-och-presentationer