Delregistrering av företrädesemission

Delregistrering av företrädesemission

Pressmeddelanden
Press releases
Den 13 oktober 2022 avslutades teckningstiden i Calmark Sweden AB:s ("Calmark") företrädesemission av aktier och teckningsoptioner (”Units”). Totalt nyemitteras 3 718 161 Units. Calmark tillförs således cirka 23,8 MSEK före emissionskostnader.

Calmark har valt att delregistrera företrädesemissionen hos Bolagsverket i syfte att så snart som möjligt kunna boka ut aktier och teckningsoptioner.

I delregistreringen hos Bolagsverket, som är registrerad idag, har 2 106 311 units motsvarande 13 480 390,40 SEK registrerats hos Bolagsverket. Efter delregistreringen uppgår det totala antalet aktier i Calmark till 41 091 631 stycken, jämfört med 32 666 387 stycken aktier innan delregistreringen, och aktiekapitalet uppgår till 4 109 163,1 SEK, jämfört med 3 266 638,70 SEK innan delregistreringen.

En andra registrering av företrädesemissionen beräknas till vecka 44.

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance agerar finansiell rådgivare och Moll Wendén Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut i Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Calmark Sweden AB (publ)
Anna Söderlund, VD
Tel: +46 70 213 25 35
E-post: anna.soderlund@calmark.se
www.calmark.se

Om Calmark

Calmark Sweden AB är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer en patientnära analysmetod (PNA) för enklare och snabbare analyser av medicinska tillstånd hos nyfödda. Den unika testplattformen består av ett bärbart instrument och testkassetter för olika biomarkörer. Marknadslansering av det första testet, NeoBilirubin påbörjades under 2020. I västvärlden medför införandet av PNA-tester stora besparingar och kortare vårdkedjor. I mindre utvecklade sjukvårdssystem erbjuder Calmarks produkt ett stöd för diagnos som idag inte finns eftersom tillgången på sjukhuslaboratorier många gånger är begränsad. Calmark siktar på att bli den globala ledaren och att långsiktigt erbjuda alla relevanta tester för nyfödda oavsett var i världen de föds. Förutom produkter för nyfödda, säljer Calmark även ett PNA-test för bedömning av allvarlighetsgrad vid sjukdomen covid-19. B-aktien är noterad på Spotlight Stock Market och handlas under namnet CALMA B. Läs mer på www.calmark.se.

Om Stockholm Corporate Finance AB

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 49 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se.