Delårsrapport andra kvartalet 2018

Delårsrapport andra kvartalet 2018

Pressmeddelanden
Press releases
  • Sammanfattning av delårsrapporten
  • Bolaget genomförde en fulltecknad emission på 23 miljoner kronor
  • Bolaget noterades på Spotlight Stockmarket med första handelsdag den 6 juli 2018
  • Två nya patent har lämnats in till Patentverket
  • Utvecklingsprojektet följer tidsplanen
  • Utvecklingsteamet och ledningsgruppen har förstärkts med ytterligare resurser
  • Bolaget har under detta halvåret ökat sina kostnader enligt plan, för att öka takten i utvecklingsprojekten 
  • Rapporten avser perioden 1 april – 30 juni 2018 samt 1 januari – 30 juni 2018.

Väsentliga händelser under perioden

Under februari månad beslutade styrelsen att inleda processen med att notera Bolaget på Aktietorget (numer Spotlight Stockmarket) och i samband med detta göra en nyemission. I mars inleddes samarbete med Sedermera fondkommission som kommissionär. Bryggfinansiering på 3,3 miljoner säkrades hos befintliga ägare genom planerad kvittning i kommande emission.

Den 10 april genomförde Bolaget en extra bolagsstämma och valde ny styrelsebestående av:

Mathias Karlsson - Ordförande och grundare

Stefan Blomsterberg - VD för Medfield Diagnostics AB.

Kjersti Berg Marthinsen - MSc i strategi från Handelshögskolen BI i Oslo

Anna-Karin Edstedt Bonamy - PhD i pediatrik från Karolinska Institutet

Under april månad inleddes arbetet med att förstärka teamet i Bolaget. Torbjörn Enström anställdes som CFO på konsultbasis och ytterligare en produktutvecklare, Catarina Pinho, anställdes på heltid. Ytterligare resurser på mjukvarusidan säkrades genom avtal med Evidente AB. Anna Söderlund anställdes som VD på heltid från 1 april. Hon har tidigare arbetat deltid som extern VD. Samarbete med Frohe AB inleddes, för planering och uppstart av produktion av engångsartikeln.

Bolaget skaffade under april månad även en ny kontorslokal i Karlstad belägen på Karlstad Innovation Park.

Den 2 maj hölls ordinarie bolagsstämma i Karlstad. Styrelsen omvaldes enhälligt. Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att genomföra en nyemission på totalt upp till 45 MSEK vilket delas upp i två omgångar med 23,0 MSEK i juni 2018 och 16,2 MSEK genom en vidhängande teckningsoption i juni 2019 och 5,8 MSEK i reserv. Vidare beslutade stämman om en fondemission som ökade aktiekapitalet till 540 000 SEK samt om en aktieuppdelning och en omvandling av aktier i röststarka A-aktier och B-aktier, där endast B-aktierna är aktuella för notering. Stämman fattade också beslut om att anta ny bolagsordning samt att bolaget görs publikt. Besluten registrerades av Bolagsverket 15 maj 2018.

Teckningstiden för emissionen var 25 maj till 11 juni och tecknades till 100,4%. Efter emissionskostnader fick bolaget därigenom ett kapitaltillskott på drygt 21 MSEK inklusive tidigare erhållen bryggfinansiering.

Väsentliga händelser efter periodens slut

Bolaget noterades på Spotlight Stockmarket den 6:e juli 2018 enligt plan. Aktien handlas under namnet Calma B. Bolaget har skrivit ett avtal med Sedermera fondkommission om likviditetsgaranti för aktien.

Den 10:e juli inlämnade Bolaget två nya patent till Patentverket. Det ena patentet avser en ny teknisk lösning för engångsartikeln och det andra är ett metodpatent rörande avläsningen av biomarkören bilirubin. Patenten har tagits fram tillsammans med Bolagets patentombud Hynells Patentbyrå AB.

VD Anna Söderlund har ordet

Calmark Sweden har haft ett spännande halvår. Vi har under denna tid gjort en lyckad nyemission och noterat bolaget på Spotlight Stockmarket. Med hjälp av nytt kapital har vi kunnat förstärka både vår ledningsgrupp och vårt utvecklingsteam med relevanta kompetenser och tillräckligt med resurser för att kunna öka takten i utvecklingsprojekten. Vi är ivriga att nå marknaden för att börja göra skillnad i vården av nyfödda och det tillförda kapitalet underlättar den processen. Jag vill ta tillfället i akt och tacka alla som investerat i bolaget och gjort detta möjligt.

Under sommaren slutförde vi viktigt patentarbete och lämnade in två nya patent som kommer att vara betydelsefulla i framtiden. Det ena gäller en ny teknisk konstruktion av engångsartikeln och det andra är ett viktigt metodpatent på hur vi avläser biomarkören bilirubin. Calmark har en lång tradition av noggrant arbete med immateriella rättigheter och vi kommer även fortsättningsvis prioritera dessa frågor.

Calmark har under perioden förstärkt sin styrelse med kompetens inom både medicinteknisk bransch, noterade bolag, neonatologi och organisationsutveckling. Denna breda kunskap gör bolaget väl förberett för de kommande faserna i bolagets utveckling.

Utvecklingsprojekten fortsätter enligt plan. Avläsaren har uppdaterats med ny LED teknik och elsäkerhetstestning pågår och beräknas vara klar under hösten. Engångsartikeln förbereds för serieproduktion i större volymer.

Bilirubintestet ser lovande ut i labbmiljö. Bilirubin är det vanligaste blodprov man tar i gruppen nyfödda och Calmarks teknik erbjuder ett enkelt och kostnadseffektivt alternativ inom såväl som utanför sjukhusets väggar.

Utvecklingsarbetet för analyser av LDH och glukos pågår enligt plan och byggande av produktion ligger i startgroparna.

Vi ser fram emot en spännande höst!

Anna Söderlund, VD

Calmark Sweden AB'

Granskning av revisor

Denna delårsrapport har översiktligt granskats av Bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter

Måndagen den 26 november 2018 – Delårsrapport januari – september 2018

Torsdagen den 28 februari 2019 – Bokslutskommuniké januari - december 2018

För mer information om Calmark Sweden AB, vänligen kontakta:

Anna Söderlund, VD

Telefon: +4670 213 25 35 

E-post: anna.soderlund@calmark.se

www.calmark.se

Delårsrapport för Calmark Sweden AB andra kvartalet 2018