Delårsrapport andra kvartalet 2018

Delårsrapport andra kvartalet 2018

Pressmeddelanden
  • Sammanfattning av delårsrapporten
  • Bolaget genomförde en fulltecknad emission på 23 miljoner kronor
  • Bolaget noterades på Spotlight Stockmarket med första handelsdag den 6 juli 2018
  • Två nya patent har lämnats in till Patentverket
  • Utvecklingsprojektet följer tidsplanen
  • Utvecklingsteamet och ledningsgruppen har förstärkts med ytterligare resurser
  • Bolaget har under detta halvåret ökat sina kostnader enligt plan, för att öka takten i utvecklingsprojekten Rapporten avser perioden 1 april – 30 juni 2018 samt 1 januari – 30 juni 2018.

Väsentliga händelser under perioden

Underfebruari månad beslutade styrelsen att inleda processen med att notera Bolagetpå Aktietorget (numer Spotlight Stockmarket) och i samband med detta göra ennyemission. I mars inleddes samarbete med Sedermera fondkommission somkommissionär. Bryggfinansiering på 3,3 miljoner säkrades hos befintliga ägaregenom planerad kvittning i kommande emission.

Den10 april genomförde Bolaget en extra bolagsstämma och valde ny styrelsebestående av:

MathiasKarlsson, Ordförande och grundare

StefanBlomsterberg - VD för Medfield Diagnostics AB.

KjerstiBerg Marthinsen - MSc i strategi från Handelshögskolen BI i Oslo

Anna-KarinEdstedt Bonamy - PhD i pediatrik från Karolinska Institutet

Underapril månad inleddes arbetet med att förstärka teamet i Bolaget. TorbjörnEnström anställdes som CFO på konsultbasis och ytterligare enproduktutvecklare, Catarina Pinho, anställdes på heltid. Ytterligare resurserpå mjukvarusidan säkrades genom avtal med Evidente AB. Anna Söderlundanställdes som VD på heltid från 1 april. Hon har tidigare arbetat deltid somextern VD. Samarbete med Frohe AB inleddes, för planering och uppstart avproduktion av engångsartikeln.

Bolagetskaffade under april månad även en ny kontorslokal i Karlstad belägen påKarlstad Innovation Park.

Den2 maj hölls ordinarie bolagstämma i Karlstad. Styrelsen omvaldes enhälligt.Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att genomföra en nyemission påtotalt upp till 45 MSEK vilket delas upp i två omgångar med 23,0 MSEK i juni2018 och 16,2 MSEK genom en vidhängande teckningsoption i juni 2019 och 5,8MSEK i reserv. Vidare beslutade stämman om en fondemission som ökadeaktiekapitalet till 540 000 SEK samt om en aktieuppdelning och enomvandling av aktier i röststarka A-aktier och B-aktier, där endast B-aktiernaär aktuella för notering. Stämman fattade också beslut om att anta nybolagsordning samt att bolaget görs publikt. Besluten registrerades avBolagsverket 15 maj 2018.

Teckningstiden för emissionen var 25 maj till 11 juni och tecknades till 100,4%. Efteremissionskostnader fick bolaget därigenom ett kapitaltillskott på drygt 21 MSEKinklusive tidigare erhållen bryggfinansiering.

Väsentliga händelser efter periodens slut

Bolagetnoterades på Spotlight Stockmarket den 6:e juli 2018 enligt plan. Aktienhandlas under namnet Calma B. Bolaget har skrivit ett avtal med Sedermerafondkommission om likviditetsgaranti för aktien.

Den 10:e juli inlämnade Bolaget två nya patent till Patentverket. Det ena patentet avser en ny teknisk lösning för engångsartikeln och det andra är ett metod patent rörande avläsningen av biomarkören bilirubin. Patenten har tagits fram tillsammans med Bolagets patentombud Hynells Patentbyrå AB.

VD Anna Söderlund har ordet

CalmarkSweden har haft ett spännande halvår. Vi har under denna tid gjort en lyckadnyemission och noterat bolaget på Spotlight Stockmarket. Med hjälp av nyttkapital har vi kunnat förstärka både vår ledningsgrupp och vårt utvecklingsteammed relevanta kompetenser och tillräckligt med resurser för att kunna ökatakten i utvecklingsprojekten. Vi är ivriga att nå marknaden och börja göraskillnad i vården av nyfödda och det tillförda kapitalet underlättar denprocessen. Jag vill ta tillfället i akt och tacka alla som investerat i bolagetoch gjort detta möjligt.

Undersommaren slutförde vi viktigt patentarbete och lämnade in två nya patent somkommer att vara betydelsefulla i framtiden. Det ena gäller en ny tekniskkonstruktion av engångsartikeln och det andra är ett viktigt metodpatent på hurvi avläser biomarkören bilirubin. Calmark har en lång tradition av noggrantarbete med immateriella rättigheter och vi kommer även fortsättningsvisprioritera dessa frågor.

Calmarkhar under perioden förstärkt sin styrelse med kompetens inom bådemedicinskteknisk bransch, noterade bolag, neonatologi ochorganisationsutveckling. Denna breda kunskap gör bolaget väl förberett för dekommande faserna i bolagets utveckling.

Utvecklingsprojektenfortsätter enligt plan. Avläsaren har uppdaterats med ny LED teknik ochelsäkerhetstestning pågår och beräknas vara klar under hösten. Engångsartikelnförbereds för serieproduktion i större volymer.

Bilirubintestetser lovande ut i labbmiljö. Bilirubin är det vanligaste blodprov man tar igruppen nyfödda och Calmarks teknik erbjuder ett enkelt och kostnadseffektivtalternativ inom såväl som utanför sjukhusets väggar.

Utvecklingsarbetetför analyser av LDH och glukos pågår enligt plan och byggande av produktionligger i startgroparna.

Viser fram emot en spännande höst!

AnnaSöderlund, VD

Calmark Sweden AB'

Granskning av revisor

Denna delårsrapport har översiktligt granskats av Bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter

Måndagen den 26 november 2018 – Delårsrapport januari – september 2018

Torsdagenden 28 februari 2019 – Bokslutskommuniké januari - december 2018

För mer information om Calmark Sweden AB, vänligen kontakta:

Anna Söderlund, VD

Telefon: +4670 213 25 35 

E-post: anna.soderlund@calmark.se

www.calmark.se