Calmarks företrädesemission registrerad – omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner samt upptagande till handel av teckningsoptioner

Calmarks företrädesemission registrerad – omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner samt upptagande till handel av teckningsoptioner

Pressmeddelanden
Press releases
Calmark Sweden AB:s (”Calmark” eller ”Bolaget”) har genomfört en företrädesemission av units om cirka 24,1 MSEK, som avslutades den 29 november 2019. Företrädesemissionen tecknades till cirka 34,6 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 142,4 procent. Företrädesemissionen är nu registrerad hos Bolagsverket och sista dag för handel med BTU är den 3 januari 2020. Avstämningsdag är den 8 januari 2020, varefter BTU omvandlas till B-aktier och teckningsoptioner. De nyemitterade B-aktierna och teckningsoptionerna beräknas finnas tillgängliga på respektive aktieägares depå/vp-konto den 10 januari 2020. Teckningsoptionerna av serie TO 2 B kommer att tas upp till handel på Spotlight Stock Market den 10 januari 2020.

Efter registrering av företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 2 025 838,20 SEK fördelat på 20 258 382 aktier.

Villkor för teckningsoptioner i sammandrag

Teckningsoptioner av serie TO 2 B ger rätt att teckna en B-aktie för motsvarande 75 procent av volymvägd snittkurs under perioden 12 oktober 2020 till och med den 23 oktober 2020, dock lägst 4,20 SEK och maximalt 6,60 SEK. Teckning av B-aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie TO 2 B kan äga rum under perioden från och med den 4 december 2020 till och med den 16 december 2020. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 2 B som emitteras i företrädesemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med ytterligare högst 245 556,00 SEK genom utgivande av högst 2 455 560 B-aktier. Bolagets aktiekapital kommer därefter att uppgå till 2 271 394,20 SEK, fördelat på 22 713 942 aktier.