Calmark tidigarelägger investering i produktionslina

Calmark tidigarelägger investering i produktionslina

Pressmeddelanden
Press releases
Styrelsen i Calmark Sweden AB har idag fattat beslut om att tidigarelägga det sista steget i automatisering av produktionslinan för engångsartikeln och bygga båda de två sista stegen parallellt. Bolaget har slutit ett avtal med SEB, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), avseende leasing av produktionsutrustningen.

Planen för utbyggnad av produktionskapaciteten för engångstesterna var beräknad att ske stegvis där slutförande av det sista steget, en fullt automatiserad produktionslina, skulle uppnås under 2021 - 2022. Dagens beslut innebär att denna investering tidigareläggs så att Calmark snabbare kan producera större volymer men också tidigare väsentligt minska tillverkningskostnader på engångstesterna.

”Jag är mycket glad att SEB ger oss den här möjligheten att tidigarelägga det sista steget i automatiseringen. Med lägre tillverkningskostnader snabbare möjliggör vi volymförsäljning i de länder där vi kan göra störst nytta” säger Anna Söderlund, VD. ”Vi ser fram emot att kunna möta en stor efterfrågan på våra produkter.”

Denna information är sådan information som Calmark Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 april 2020, 16:50 CEST.