Calmark Sweden AB (publ) offentliggör informationsmemorandum med anledning av företrädesemission

Calmark Sweden AB (publ) offentliggör informationsmemorandum med anledning av företrädesemission

Pressmeddelanden
Press releases
Styrelsen för Calmark Sweden AB (publ) (“Calmark” eller ”Bolaget”) meddelar idag att informationsmemorandumet med anledning av Bolagets tidigare meddelade företrädesemission (”Företrädesemissionen”) har godkänts av Spotlight Stock Market. Informationsmemorandumet och annan relevant information kommer finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.calmark.se, på Hagberg & Aneborn Fondkommission AB:s hemsida www.hagberganeborn.se samt på Spotlight Stock Markets hemsida www.spotlightstockmarket.com.

Företrädesemissionen i sammandrag

Styrelsen beslutade den 22 oktober 2021, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 18 maj 2021, om en företrädesemission av högst 4 611 064 B-aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 461 106,40 SEK. Vid fullteckning tillförs Bolaget cirka 24,9 MSEK före emissionskostnader.

Den som på avstämningsdagen den 5 november 2021 var registrerad som aktieägare äger företrädesrätt att teckna nya B-aktier i förhållande till sina befintliga aktieinnehav, varvid en(1) befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och sex (6)teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) nyemitterad B-aktie. Teckningskursen uppgår till 5,40 SEK per B-aktie.

Företrädesemissionen omfattas till cirka 53,6 procent av teckningsförbindelser och till cirka 26,4 procent av emissionsgarantier. Sammanlagt omfattas därmed cirka 80 procent av Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Tidplan, alla datum är hänförliga till 2021

3 november

Sista  handelsdag i B-aktien med rätt att delta i Företrädesemissionen

4 november

Första handelsdag i B-aktien utan rätt att delta i Företrädesemissionen

5 november

Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen. Aktieägare som var registrerade i  aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter.

8 november

Offentliggörande av informationsmemorandum

9 november – 18 november

Handel med teckningsrätter

9 november – 23 november

Teckningsperiod

9 november till och med det att emissionen registrerats hos Bolagsverket

Handel med BTA B (betald tecknad B-aktie)

29 november

Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

 

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance agerar finansiell rådgivare och Moll Wendén Advokatbyrå agerar legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut i Företrädesemissionen.

För ytterligare informationkontakta:

Anna Söderlund, VD
Tel: +46 70 214 98 93
E-post: anna.soderlund@calmark.se

 

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR INTE AVSEDD ATT PUBLICERAS, OFFENTLIGGÖRAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, SINGAPORE, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

 

Om Calmark Sweden AB (publ)

Calmark är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer en patientnära analysmetod (PNA) med enklare och snabbare analyser av medicinska tillstånd hos nyfödda. Den unika testplattformen består av ett bärbart instrument och testkassetter för olika biomarkörer. Marknadslansering av det första testet, Neo-Bilirubin påbörjades under 2020. I västvärlden medför införandet av PNA-tester stora besparingar och kortare vårdkedjor. I mindre utvecklade sjukvårdssystem erbjuder Calmarks produkt ett stöd för diagnos som idag inte finns eftersom tillgången på sjukhuslaboratorier många gånger är begränsad. Calmark siktar på att bli den globala ledaren och att långsiktigt erbjuda alla relevanta tester för nyfödda oavsett var i världen de föds. Förutom produkter för nyfödda, säljer Calmark även ett PNA-test för bedömning av allvarlighetsgrad vid sjukdomen covid-19. B-aktien är noterad på Spotlight Stock Market och handlas under namnet CALMA B. Läs mer på www.calmark.se.

Om Stockholm Corporate Finance AB

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 49 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se

 

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Bolaget kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som Bolaget avser offentliggöra.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier eller andra värdepapper i Bolaget har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”U.S. Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i U.S. Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Spotlight Stock Markets regelverk för emittenter.