Calmark Sweden AB beslutar om emission av units och godkänns för notering på Spotlight

Calmark Sweden AB beslutar om emission av units och godkänns för notering på Spotlight

Pressmeddelanden
Press releases

Calmark Sweden AB (”Calmark”) meddelar idag, den 23 maj 2018, att bolagets styrelse beslutat att genomföra en emission av units, bestående av aktier och vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner, inför notering på Spotlight. Beslutet är fattat med stöd av bemyndigande från årsstämma den 2 maj 2018. Calmark meddelar även att bolaget har godkänts för notering på Spotlight förutsatt att lägsta gränsen i bolagets kommande emission av units uppnås samt att marknadsplatsens ägarspridningskrav uppnås. Vid fulltecknad initial emission tillförs bolaget cirka 23 MSEK före emissionskostnader och vid fullt nyttjande av de vidhängande vederlagsfria teckningsoptionerna tillförs bolaget ytterligare cirka 16,2 MSEK före emissionskostnader. Sammanlagd emissionslikvid uppgår därmed till cirka 39,2 MSEK före emissionskostnader. Calmark har på förhand avtalat om teckningsförbindelser om totalt cirka 15,1 MSEK, motsvarande cirka 66 procent av den initiala emissionsvolymen. Emissionslikviden är främst avsedd att finansiera slutförandet av bolagets utvecklingsprojekt inom patientnära diagnostik riktade mot nyfödda barn. Därutöver är emissionen även avsedd att finansiera kliniska tester, uppstart och drift av produktion samt utveckling och löpande drift av verksamheten. Prospekt, teaser och anmälningssedel kommer att finnas tillgängliga på bolagets (www.calmark.se), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och Spotlights (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor senast i samband med att teckningstiden inleds.

Läs mer här.