Calmark publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2020

Calmark publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2020

Pressmeddelanden
Press releases
Calmark Sweden AB (publ) meddelar härmed att bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2020 nu offentliggjorts.

Calmarks fick sina första ordrar och beslut togs om att tidigarelägga etableringen i Kina

Under tredje kvartalet 2020 fick Calmark sina första ordrar av Triolab i Sverige och Finland. Ett distributörsavtal slöts med Alpha Tech Est. i Jordanien. Beslut togs om att tidigarelägga lanseringen i Kina och planera för ett Joint Venture-företag i landet. Samarbetet med konsultbolaget Nordic Match inleddes därmed och projektet beräknas pågå i cirka 18 månader.

Calmarks organisation förstärktes med flera viktiga resurser som tidigare tillhandahållits på interimsbasis. Bolagets viktigaste funktioner är nu tillsatta med egen personal och Calmark är redo för tillväxt. Balázs Szabó anställdes som mjukvaruutvecklare och konsulterna Michael Lundh och Camilla Arneving, som båda ingår i Calmarks ledningsgrupp, rekryterades. Jim Hansson, med lång och gedigen erfarenhet från det medicintekniska området, rekryterades till rollen som Director of Production & Logistics.

Rapporteringsperiod

Rapporten avser perioden 1 juli – 30 september 2020 samt 1 januari – 30 september 2020.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • Den 2 juli rekryterade Calmark en mjukvaruutvecklare, Balázs Szabó, som började sin anställning på bolaget den 17 augusti. Calmark har tidigare haft mjukvaruutvecklingen via externa resurser och förstärkte därmed det interna teamet med denna viktiga kompetens.
 • Calmark beslutade den 16 juli att inleda ett samarbete med Nordic Match, strategisk rådgivare för transaktioner mellan Kina och de nordiska länderna. Samarbetet avser marknadsinträde för Calmark i Kina och planering av ett så kallat ”joint venture”. Projektet förväntas pågå i cirka 18 månader. Calmark tidigarelägger därmed lanseringen i Kina med cirka två år.
 • Den 22 juli anställde bolaget Camilla Arneving som Marketing Director med ansvar för kommunikation och marknadsföring gentemot distributörer, sjukvård och övriga intressenter. Camilla ingår i Calmarks ledningsgrupp och har innehaft samma roll via interimskontrakt i cirka två år.
 • Calmark anställde den 24 juli Jim Hansson i rollen som Director of Production & Logistics. Jim Hansson har mycket lång och gedigen erfarenhet från det medicintekniska området och har tidigare arbetat på XVIVO Perfusion AB, Vivoline Medical AB, NOTE Lund AB, MAQUET Nordic AB och Jostra AB. Anställningen började i oktober 2020.
 • Den 25 augusti fick Calmark besked om att två nya patent beviljats, ett avseende teknisk konstruktion av engångsartikeln och ett angående metoden att avläsa bilirubin.
 • Den 27 augusti publicerades delårsrapport för första halvåret 2020.
 • Den 1 september meddelades att produktutvecklingen av LDH-testet för bedömning (triage) av covid-19 fortlöper enligt plan och att CE-märkning av testet beräknades kunna ske under Q1 2021.
 • Den 9 september meddelades att ett exklusivt distributionsavtal tecknats mellan Calmark Sweden AB (publ) och bolaget Alpha Tech Est. i Jordanien. Avtalet ger Alpha Tech exklusiv rättighet att sälja och marknadsföra Calmark Neo-plattformen i Jordanien.
 • Calmark emottog den 14 september bolagets första order avseende plattformen Calmark Neo. Ordern, som omfattade både instrument och engångstester för bilirubin, lades av Triolab AB som är Calmarks exklusiva distributör i Sverige.
 • Den 25 september meddelades att Calmarks dotterbolag i Fastlandskina ska placeras i Greater Bay Area. Staden Guangzhou, med sitt läge och kluster av medtech-bolag, valdes ut för nästa steg.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Calmarks VD Anna Söderlund presenterade utvecklingen i bolaget på Redeyes digitala event “Investor Forum Online” den 1 oktober.
 • Den 6 oktober meddelade Calmark att dotterbolaget i Hongkong registrerats. Calmark Hong Kong Limited är ett helägt dotterbolag till det svenska bolaget Calmark Sweden AB.
 • Calmark emottog den 9 oktober en order från Triolab Oy avseende plattformen Calmark Neo. Även om det ekonomiska värdet av ordern var blygsamt, var den av stor strategisk betydelse då den visade att Triolab kommit igång med demonstrationer och aktivt försäljningsarbete. Triolab Oy är Calmarks exklusiva distributör i Finland, Litauen, Lettland och Estland.
 • Den 12 oktober presenterade Anna Söderlund Calmarks affärsidé, produkter och nuläge på Aktiespararnas kvinnokväll i Göteborg.
 • Michael Lundh rekryterades till nyckelpositionen som Quality Assurance and Regulatory Affairs Director den 12 oktober. Michael Lundh har innehaft rollen som ansvarig för QA/RA via konsultuppdrag sedan 2016 och ingår i Calmarks ledningsgrupp.
 • Analytikerfirman Redeye publicerade den 14 oktober en initialanalys om Calmark "Diagnosing the New Generation”.
 • Den 22 oktober hölls online-eventet "Redeye Diagnostics Seminar 2020" där Calmarks VD, Anna Söderlund var en av talarna.
 • Teckningskursen för teckningsoption TO2 i Calmark Sweden AB fastställdes den 26 oktober till 4,44 SEK i enlighet med gällande optionsvillkor. En (1) teckningsoption TO2 berättigar till teckning av en (1) B-aktie i Calmark under perioden 4 - 16 december 2020.

Calmark Sweden AB

Calmark är ett medicintekniskt bolag som utvecklar en patientnära analysmetod (PNA) med enklare och snabbare analyser av medicinska tillstånd hos nyfödda. Den unika testplattformen består av ett bärbart instrument och testkassetter för olika biomarkörer. Marknadslansering av det första testet, Neo-Bilirubin har påbörjats under 2020. I västvärlden medför införandet av PNA-tester stora besparingar och kortare vårdkedjor. I mindre utvecklade sjukvårdssystem erbjuder Calmarks produkt ett stöd för diagnos som idag inte finns eftersom tillgången på sjukhuslaboratorier många gånger är begränsad. Calmark siktar på att bli den globala ledaren och att långsiktigt erbjuda alla relevanta tester för nyfödda oavsett var i världen de föds. Förutom produkter för nyfödda, utvecklar Calmark även ett PNA-test för bedömning av allvarlighetsgrad vid sjukdomen covid-19. B-aktien är noterad på Spotlight Stock Market och handlas under namnet CALMA B. Läs mer på www.calmark.se

VD Anna Söderlund har ordet

Under detta kvartal gick Calmark från att vara ett utvecklingsbolag till att vara ett säljande bolag. I september tog vi emot vår första order, vilket är en historisk milstolpe! Utveckla och CE-märka produkter kan många göra, men det är faktiskt först när någon vill köpa dem som man har kvitto på att produkten har ett värde på marknaden. Jag är väldigt stolt över vad vi har åstadkommit och är övertygad om att våra produkter kommer att göra skillnad för många barn och familjer i stora delar av världen.

Vi har fortsatt att rekrytera kompetenta personer till vårt team inför vår kommande globala lansering och har nu alla viktiga funktioner på plats. Senaste tillskottet till teamet är Jim Hansson, produktions och logistikchef, senast produktionschef på XVIVO Perfusion. Dessutom har två av våra viktigaste konsulter, Michael Lundh (QA/RA) och Camilla Arneving (marknad) valt att ta anställning hos oss och stanna på lång sikt, vilket jag är otroligt glad över. Ledningsgruppen på Calmark har gemensamt nästan 100 års erfarenhet av medicinteknik, bygga bolag och lanseringar, vilket är en oerhörd tillgång när tillvaron ändras i rask takt.

Fullt fokus har under de senaste månaderna legat på att få klart vår covid-19 produkt. Som omvärlden ser ut idag kommer den verkligen att göra nytta på akutmottagningar och i provtagningstält, för att ge en fingervisning om vilken vårdnivå en patient kommer att behöva. Vi beräknar att den kommer att vara klar i Q1 nästa år, ett rekordsnabbt utvecklingsprojekt – från idé till färdig produkt på mindre än 3 kvartal. Diskussioner pågår nu med distributörer i flera länder för lansering av Calmarks PNA-test COVID19-LDH så fort det är klart.

För att möta behovet av våra produkter pågår arbetet med att bygga ut produktionen. Byggandet av den automatiserade linan hos vår samarbetspartner Automations Partner följer tidsschemat utan förseningar, vilket innebär att vi kommer att kunna mer än tiodubbla kapaciteten under 2021 och dessutom sänka tillverkningskostnaderna väsentligt. Ett för oss viktigt steg i vår strävan i att sälja våra produkter i stora delar av världen.

Ett annat viktigt steg i globaliseringen är vår satsning på Kina, en gigantisk marknad för Calmark. Första dotterbolaget är nu bildat i Hongkong och planeringen fortsätter för Fastlandskina, registrering av produkterna och ett joint venture med kinesiska investerare.

I mitt förra VD ord skrev jag att jag inte vågade säga något om hur nästa halvår skulle komma att se ut. Det är verkligen föränderliga tider. Nu är vi åter tillbaka till att arbeta på distans, ha möten via länk och träffas fysiskt så lite som möjligt. Det är en utmaning för alla, men kanske speciellt för ett bolag i uppbyggnadsfas. Mitt team på Calmark har dock visat att det går att med kreativitet och lösningsfokusering åstadkomma storverk även i tider av osäkerhet och svårigheter.

Med vänlig hälsning
Anna Söderlund, VD
Calmark Sweden AB

Aktien

Aktien i Calmark Sweden AB noterades på Spotlight Stockmarket den 6 juli 2018. Spotlight Stockmarket är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight Stockmarket driver en handels-plattform (MTF). Antalet aktier i Calmark Sweden AB uppgår till 20 258 382, varav 540 450 A-aktier och 19 717 932 B-aktier.

Ägarförteckning

Ägarförteckning kan tillhandahållas genom skriftlig begäran till Bolagets VD Anna Söderlund.

Antal aktier vid periodens utgång

Antal utestående aktier per 2017-12-31: 5 404 500 aktier. *

Antal utestående aktier per 2018-12-31: 10 404 500 aktier.

Antal utestående aktier per 2019-12-31: 20 258 382 aktier.

Antal utestående aktier per 2020-09-30: 20 258 382 aktier

*Justerat för aktiesplit 1:1500 som skedde 2018

Resultat per aktie

Resultat per aktie för perioden juli – sept 2020: -0,08 (-0,12) kronor

Resultat per aktie för perioden januari-sept 2020: -0,33 (-0,43) kronor

Resultat per aktie för perioden januari – december 2019: -0,38 (-0,52) kronor

Principer för delårsrapportens upprättande

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med principerna i årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1-Årsredovisning och koncernredovisning. Redovisningsprinciperna är oförändrade i förhållande till den senast avlämnade årsredovisningen.

Sedan andra kvartalet 2018 aktiveras utgifter för utvecklingsarbeten som utförs med egenanställd personal. Dessa utgifter har i tidigare perioder inte aktiverats. Bolaget har i tidigare delårsrapporter redovisat externa utgifter för utvecklings-arbeten direkt mot balansräkningen. Fr o m andra kvartalet 2019 har tillämpningen av redovisningsprinciperna ändrats så att även externa utgifter för utvecklingsarbeten redovisas brutto i resultaträkningen. Jämförelseperioderna har räknats om i enlighet med den nya principen. Förändringen har inte någon effekt på bolagets resultat, tillgångar, egna kapital eller skulder.

Granskning av revisor

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter

26 februari 2021 – Bokslutskommuniké 2020

9 april 2021 – Årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse för 2020

28 maj 2021¬ – Delårsbokslut Första kvartalet 2021

Utdelning

Årsstämman den 14 maj 2020 beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

Delårsrapport Calmark Sweden AB Tredje kvartalet 2020