Calmark publicerar delårsrapport för kvartal 3 2019

Calmark publicerar delårsrapport för kvartal 3 2019

Pressmeddelanden
Press releases
Calmark Sweden AB (publ) meddelar härmed att bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2019 nu offentliggjorts.

Sammanfattning av delårsrapporten

Under tredje kvartalet 2019 rekryterade Calmark en internationell försäljningschef med gedigen erfarenhet från life science. Första steget i automatisering av produktionslinan för engångsartikeln togs i bruk och rekommendationen för Calmarks aktie höjdes ett snäpp i SvD Börsplus analys.

Rapporteringsperiod

Rapporten avser perioden 1 juli – 30 september 2019 samt 1 januari – 30 september 2019.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

  • Den 5 juli fick Calmark Sweden AB sitt godkännande på ansökan av designskydd för läsaren i Vietnam. Calmarks produkt Neo, som består av en läsare och engångstester för olika patientnära blodprover på nyfödda, har en unik industridesign som bolaget har arbetat länge med att ta fram. Designen är sen tidigare skyddad i Europa, USA, Kina och Indien, vilket innebär att ingen kan kopiera den ergonomiska och estetiska utformningen av produkten. Eftersom Calmark Sweden AB planerar en global lansering arbetar bolaget aktivt med både patent och designskydd på viktiga kommande marknader. Ansökan och godkännandet i Vietnam är en viktig del i den strategin, eftersom landet ingår i den planerade första lanseringsomgången.
  • Den 15 augusti förstärktes teamet med en erfaren internationell försäljningschef. Marianne Alksnis tillträdde rollen den 15 oktober och är ansvarig för att bygga upp det breda distributörsnätverk som kommer utgöra stommen i Calmarks försäljningsstrategi. Marianne har lång erfarenhet av internationell affärsutveckling och försäljning från ledande positioner inom life science företag. Hon har främst arbetat på SME företag med fokus på PNA-diagnostik och läkemedelsutveckling men har även gedigen erfarenhet av att hjälpa startup-företag med kommersialisering av innovationer.
  • Den 2 september uppdaterade SvD Börsplus sin analys av Calmarks aktie "Calmark är mer intressant som placering nu än förra gången vi analyserade bolaget. Bolaget ligger något före utsatt tidsplan och en lyckad teckningsoptionslösen har stärkt kassan. Vi ser en uppsida om allt går som det ska. Vi höjer rekommendationen för Calmark ett snäpp."
  • Den 13 september levererades maskinerna för det första steget i den automatiserade produktionslinan för engångsartikeln. Monteringsutrustningen har tillverkats av AutomationsPartner i Ramlösa och installerades hos Calmarks produktionspartner Frohe AB i Tyresö.

Väsentliga händelser efter periodens slut

  • Den 7 oktober offentliggjorde Calmark en till 100 procent säkerställd företrädesemission om 24,3 miljoner kronor och tidigarelade delårsrapporten för tredje kvartalet.
  • Med anledning av offentliggörandet av företrädesemissionen kallade Calmark Sweden AB den 7 oktober till extra bolagsstämma att hållas den 6 november kl. 15:30 i Karlstad.
  • Den 8 oktober meddelade Calmark att utvecklingsprojektet för bolagets första biomarkör bilirubin nu går in i verifiering och validering. Denna fas beräknas ta cirka åtta veckor och beskedet innebär att bilirubin kommer att CE-märkas enligt plan innan årsskiftet.
  • Den 18 oktober meddelade Calmark att tidplanen för CE-märkning av bolagets produkter för biomarkörerna, LDH och Glukos kommer att förlängas. CE-märkning beräknas uppnås under första kvartalet 2020, marknadslanseringen kommer inte att påverkas av detta.

VD Anna Söderlund har ordet

För ungefär 18 månaders sen hade vi ett första proof of concept på vår produkt. Därefter har en del förfining och förbättring skett framför allt i konstruktionen för att se till att den kan tillverkas enkelt och billigt. Under den här tiden har jag haft den svåra men roliga uppgiften att leda ett team som ska både slutföra tre utvecklingsprojekt och bygga två separata produktionslinor, samtidigt som bolaget behöver förstärkas för att klara en global lansering.

Anna Söderlund, VD Calmark

Vi vill nå ut till marknaden så snabbt som möjligt med våra produkter, dels för att vi har ett försprång och kan ta en betydande marknadsandel i utvecklade sjukvårdssystem, men framförallt för att vi vet att våra patientnära tester kommer att göra stor skillnad för nyfödda oavsett var i världen de föds.

För att lyckas med detta måste utvecklingsprojekt, produktion och bolagsbyggande falla på plats - samtidigt. NU är vi nästan där.

Utvecklingsprojektet på vår första produkt är i slutspurten och de första kliniska studierna ligger i slutet av planeringsfasen. Produktionen är uppe och rullar – även om vi kommer att behöva investera ytterligare för att få ner tillverkningskostnaderna på engångsartikeln. Byggande av säljorganisation är igång, vi har nu en internationell säljchef på plats som intensifierat diskussionerna med intresserade distributörer både i Norden och Asien. I november träffar vi fler på branschens stora mässa ”MEDICA” i Düsseldorf, Tyskland.

Nu växlar vi upp ytterligare och gör en företrädesemission under slutet av november. Detta för att kunna öka takten i bolagsbyggandet och tidigarelägga investeringar i automation av produktion, för att snabbare få bra lönsamhet. Emissionen på 24,3 miljoner kronor är garanterad till 100%, 68% genom teckningsförbindelser och 32% av garanter. Intresset har varit stort för bolaget, redan innan teckningsperioden börjar i mitten av denna månad. Företrädesemissionen säkerställer vår affärsplan och därigenom skapas långsiktigt aktieägarvärde.

Det är nu det börjar!

Calmark Sweden AB

Calmark Sweden AB är ett medicintekniskt bolag som utvecklar en patientnära analysmetod (PNA) med enklare och snabbare provtagningar av medicinska tillstånd hos nyfödda. Den unika testplattformen, som består av en avläsare och engångsprodukter, beräknas vara redo för lansering under 2020, då tre viktiga patientnära tester introduceras. Fram till 2030 beräknar WHO att det kommer födas 1,5 miljarder barn i världen. I västvärlden medför införandet av PNA-tester stora besparingar och kortare vårdkedjor. I mindre utvecklade sjukvårdssystem bidrar produkten till att rädda liv. Calmark siktar på att bli den globala ledaren och att långsiktigt erbjuda alla relevanta tester för nyfödda oavsett var i världen de föds. B-aktien är noterad på Spotlight Stock Market och handlas under namnet CALMA B. Läs mer om Calmark på www.calmark.se.

Aktien

Aktien i Calmark Sweden AB noterades på Spotlight Stockmarket den 6 juli 2018. Spotlight Stockmarket är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight Stockmarket driver en handelsplattform (MTF). Antalet aktier i Calmark Sweden AB uppgår till 12 891 702, varav 540 450 A-aktier och 12 351 252 B-aktier.

Ägarförteckning

Ägarförteckning kan tillhandahållas genom skriftlig begäran till Bolagets VD Anna Söderlund.

Antal aktier vid periodens utgång

Antal utestående aktier per 2017-12-31: 5 404 500 aktier. *

Antal utestående aktier per 2018-12-31: 10 404 500 aktier.

Antal utestående aktier per 2018-06-30: 10 404 500 aktier. **

Antal utestående aktier per 2019-06-30: 12 891 702 aktier.

*Justerat för aktiesplit 1:1500

** Inklusive nyemitterade som registrerades 2 respektive 5 juli 2018

Resultat per aktie

Resultat per aktie för perioden januari – september 2019: -0,43 kronor*

Resultat per aktie för perioden januari – september 2018: -0,34 kronor

*Förändring inkl nyemission i juni

Principer för delårsrapportens upprättande

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med principerna i årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1-Årsredovisning och koncernredovisning. Redovisningsprinciperna är oförändrade i förhållande till den senast avlämnade årsredovisningen.

Sedan andra kvartalet 2018 aktiveras utgifter för utvecklingsarbeten som utförs med egenanställd personal. Dessa utgifter har i tidigare perioder inte aktiverats. Bolaget har i tidigare delårsrapporter redovisat externa utgifter för utvecklingsarbeten direkt mot balansräkningen. Fr o m andra kvartalet 2019 har tillämpningen av redovisningsprinciperna ändrats så att även externa utgifter för utvecklingsarbeten redovisas brutto i resultaträkningen. Jämförelseperioderna har räknats om i enlighet med den nya principen. Förändringen har inte någon effekt på bolagets resultat, tillgångar, egna kapital eller skulder.

Granskning av revisor

Denna delårsrapport har inte granskats av Bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter

28 februari 2020 – Bokslutskommuniké Helåret 2019

16 april 2020 - Årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse för 2019

22 maj 2020 – Delårsbokslut Första kvartalet 2020

27 augusti 2020 – Delårsbokslut Första halvåret 2020

25 november 2020 – Delårsbokslut Tredje kvartalet 2020

Delårsrapport för Calmark Sweden AB Tredje kvartalet 2019