Calmark publicerar delårsrapport för kvartal 1 2020

Calmark publicerar delårsrapport för kvartal 1 2020

Pressmeddelanden
Press releases
Calmark Sweden AB (publ) meddelar härmed att bolagets delårsrapport för första kvartalet 2020 nu offentliggjorts.

Sammanfattning av rapporten

Under första kvartalet 2020 avslutades verifieringsfasen för Calmarks första produkt Neo-Bilirubin. Förberedelserna för säljstart intensifierades och Calmark deltog på den internationella hälsomässan Arab Health samt ett exklusivt distributörsavtal signerades med Triolab AB. Den kliniska studien med Calmarks produkt Neo-Bilirubin pågick under första kvartalet på Södersjukhuset. Till följd av corona/covid-19 pandemin och omprioriteringar inom sjukvården, förlängdes studietiden.  Efter periodens slut har studien på SÖS avslutats med tillfredsställande resultat och Calmarks första produkt har CE-märkts.

Rapporteringsperiod

Rapporten avser perioden 1 januari – 31 mars 2020.

Väsentliga händelser under första kvartalet

 • World Intellectual Property Organization (WIPO) meddelade den 14 januari 2020 att Calmark Sweden AB fått godkännande på sin ansökan om designskydd inom EU och USA för bolagets unika engångsartikel.
 • En uppdaterad tidsplan för den kliniska studien på Södersjukhuset meddelades den 28 januari. Den första patienten inkluderades den 23e december och inklusionstakten blev därefter lägre än beräknat. Studien estimerades vara avslutad inom sex veckor. Detta fick konsekvensen att CE-märkningen av bolagets första produkt Neo-Bilirubin estimerades att ske under första kvartalet, istället för som tidigare kommunicerats i januari. Marknadslanseringen påverkas inte av detta.
 • Calmark Sweden AB deltog 27–30 januari 2020 i den internationella hälso- och sjukvårds-mässan Arab Health i Dubai, Förenade Arabemiraten, och knöt många viktiga kontakter för framtida samarbeten. Calmark var del av ”Innovation Pavilion by Sweden” tillsammans med representanter för totalt 25 svenska företag, organisationer och myndigheter. Plattformen Calmark Neo fick stor uppmärksamhet.
 • Den 3 februari rekryterade Calmark en erfaren CFO, Marielle Bos, som tidigare innehaft befattningar såsom CFO, ekonomichef, chefscontroller och affärscontroller, både på nationell och internationell nivå. Företaget har tidigare anlitat interimsresurser för denna roll.
 • Calmark meddelade den 13 februari att tidsplanen för utvecklingsprojekten avseende produkterna Neo-Glucose och Neo-LDH uppdaterats. CE-märkningen av dessa produkter kommer att kunna ske tidigast under andra kvartalet, istället för som tidigare kommunicerats under första kvartalet.
 • Den 14 februari meddelades att ett exklusivt distributionsavtal tecknats mellan Calmark Sweden AB (publ) och bolaget Triolab AB avseende marknadsföring och försäljning av plattformen Calmark Neo på den svenska marknaden. Avtalet innebär att Calmark får en stor och väletablerad partner på den viktiga hemmamarknaden.
 • Den 28 februari publicerades bokslutskommuniké 2019 och delårsrapport för fjärde kvartalet 2019.
 • Calmark beslutade den 4 mars säga upp avtalet avseende likviditetsgaranti för bolagets aktie eftersom spridningskravet var uppfyllt. Första handelsdag utan likviditetsgaranti var den 1 april 2020.
 • Den 13 mars meddelades att verifieringsfasen av utvecklingsprojektet för Calmarks första produkt Neo-Bilirubin avslutats efter godkända resultat från alla delmoment avseende produktens funktion och prestanda.
 • Calmark kommenterade effekten av Covid-19 och meddelade en uppdaterad tidsplan för den kliniska studien på Södersjukhuset den 26 mars. Alla barn hade ännu inte inkluderats och under de extraordinära omständigheter som rådde var det svårt att förutsäga när studien skulle kunna avslutas.  

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Den 3 april meddelades att Calmarks styrelse föreslagit byte av ordförande vid årsstämman den 14 maj. Kjersti Berg Marthinsen föreslogs ersätta grundaren Mathias Karlsson som styrelseordförande i Calmark. Mathias Karlsson kvarstår i styrelsen samt leder Bolagets Medical Advisory Board.
 • Den kliniska studien av Calmarks produkt Neo-Bilirubin, som drivits av forskningsenheten på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset AB, Stockholm avslutades i förtid den 6 april efter att tillfredsställande resultat uppnåtts.
 • Styrelsen i Calmark fattade den 16 april beslut om att tidigarelägga det sista steget i automatisering av produktionslinan för engångsartikeln och bygga båda de två sista stegen parallellt. Bolaget har slutit ett avtal med SEB, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), avseende leasing av produktionsutrustningen.
 • Den 16 april offentliggjordes också Calmarks årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse för 2019.
 • En viktig milstolpe uppnåddes den 21 april då Calmarks första produkt Neo-Bilirubin CE-märktes enligt IVD-direktivet. Produkten blev därmed godkänd för försäljning och användning i sjukvården inom EU.
 • Den 14 maj 2020, hölls årsstämma i Calmark Sweden AB (publ). Kjersti Berg Marthinsen valdes till ny styrelseordförande i bolaget.

VD Anna Söderlund har ordet

Första kvartalet 2020 har varit en märklig tid, på Calmark precis som överallt annars i samhället. Enligt Folkhälsomyndighetens rekommen-dationer har alla som kan jobbat hemifrån så mycket som möjligt. Våra medarbetare i labbet har fått planera sitt arbete utifrån tillgång på forskningsblod från Karolinska, vilket i dessa tider är en bristvara. En utmanade tid att driva ett startup företag.

Innan coronakrisen slog till hann vi demonstrera vår produkt för distributörer och användare på en stor mässa i Dubai. Mottagandet var överväldigande, vilket har stärkt vår uppfattning att vi har en produkt som är efterlängtad. Vi håller nu kontakten med alla potentiella distributörer och även om vi inte kan resa och träffa dem på plats, så pågår förhandlingar för fullt digitalt.

Under perioden har vi förhandlat fram ett leasingavtal med SEB, vilket ger oss möjlighet att tidigarelägga sista investeringen i produktions-linan, och göra den parallellt med innevarande års investeringar. Det innebär många vinster för oss; dels får vi synkroniseringsvinster i själva byggandet av produktionslinan, dels kommer vi att ha en väsentligt lägre tillverkningskostnad ett år tidigare än vad vi ursprungligen planerat. Det stora intresset för vår produkt i länder med lägre betalningsförmåga inom sjukvården, gjorde att detta var viktigt för oss att lösa. Jag är väldigt glad för vårt nya samarbete med SEB som affärspartner.

Efter att det forskningsteam som genomfört vår studie på SÖS, med rätta blivit omplacerade till mer akuta arbetsuppgifter i coronakrisen, bestämde vi att avsluta studien på bilirubin i förtid. Alla barn blev inte inkluderade, men vi bedömde att antalet var tillräckligt för att vi med förtroende kan säga att vår produkt uppfyller kraven. Med det sagt, vi CE-märkte vår första produkt, Neo-Bilirubin, den 21 april och alla medarbetare deltog digitalt i firandet.

I ett framtidsperspektiv vet ingen riktigt hur länge vi ska arbeta hemifrån, när vi kan börja resa, eller när sjukhusen börjar ta emot besök från säljare. Vi jobbar dock på efter bästa förmåga, så att vi när denna pandemi är över ska stå redo med våra produkter för att kunna erbjuda enklare diagnostik för de allra yngsta patienterna världen över.

Med vänlig hälsning
Anna Söderlund, VD
Calmark Sweden AB

Calmark Sweden AB

Calmark är ett medicintekniskt bolag som utvecklar en patientnära analysmetod (PNA) med enklare och snabbare analyser av medicinska tillstånd hos nyfödda. Den unika testplattformen består av en läsare och engångsprodukter. Marknads-lansering av de tre första testerna sker under 2020. Fram till 2030 beräknar WHO att det kommer födas 1,5 miljarder barn i världen. I västvärlden medför införandet av PNA-tester stora besparingar och kortare vårdkedjor. I mindre utvecklade sjukvårdssystem erbjuder Calmarks produkt ett stöd för diagnos som idag inte finns eftersom tillgången på sjukhus-laboratorier många gånger är begränsad. Calmark siktar på att bli den globala ledaren och att långsiktigt erbjuda alla relevanta tester för nyfödda oavsett var i världen de föds. B-aktien är noterad på Spotlight Stock Market och handlas under namnet CALMA B. Läs mer på www.calmark.se.

Aktien

Aktien i Calmark Sweden AB noterades på Spotlight Stockmarket den 6 juli 2018. Spotlight Stockmarket är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight Stockmarket driver en handels-plattform (MTF). Antalet aktier i Calmark Sweden AB uppgår till 20 258 382, varav 540 450 A-aktier och 19 717 932 B-aktier.

Ägarförteckning

Ägarförteckning kan tillhandahållas genom skriftlig begäran till Bolagets VD Anna Söderlund.

Antal aktier vid periodens utgång

Antal utestående aktier per 2017-12-31: 5 404 500 aktier. *

Antal utestående aktier per 2018-12-31: 10 404 500 aktier.

Antal utestående aktier per 2019-12-31: 20 258 382 aktier.

*Justerat för aktiesplit 1:1500

Resultat per aktie

Resultat per aktie för perioden oktober – december 2019: -0,11 (-0,18) kronor

Resultat per aktie för perioden januari – december 2019: -0,38 (-0,52) kronor

Principer för delårsrapportens upprättande

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med principerna i årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1-Årsredovisning och koncernredovisning. Redovisningsprinciperna är oförändrade i förhållande till den senast avlämnade årsredovisningen.

Sedan andra kvartalet 2018 aktiveras utgifter för utvecklingsarbeten som utförs med egenanställd personal. Dessa utgifter har i tidigare perioder inte aktiverats. Bolaget har i tidigare delårsrapporter redovisat externa utgifter för utvecklings-arbeten direkt mot balansräkningen. Fr o m andra kvartalet 2019 har tillämpningen av redovisningsprinciperna ändrats så att även externa utgifter för utvecklingsarbeten redovisas brutto i resultaträkningen. Jämförelseperioderna har räknats om i enlighet med den nya principen. Förändringen har inte någon effekt på bolagets resultat, tillgångar, egna kapital eller skulder.

Granskning av revisor

Denna delårsrapport har inte granskats av Bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter

27 augusti 2020 – Delårsbokslut Första halvåret 2020

25 november 2020 – Delårsbokslut Tredje kvartalet 2020

Utdelning

Årsstämman den 14 maj 2020 beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019

Delårsrapport för Calmark Sweden AB Första kvartalet 2020