Calmark publicerar delårsrapport för första kvartalet 2021

Calmark publicerar delårsrapport för första kvartalet 2021

Pressmeddelanden
Press releases
Calmark Sweden AB (publ) meddelar härmed att bolagets delårsrapport för första kvartalet 2021 nu offentliggjorts.

Calmark förstärkte distributörsnätverket, organisationen, och produktportföljen.

Under första kvartalet 2021. signerade Calmark ett exklusivt distributörsavtal med bolaget Enox Pharma avseende fem nyckelmarknader i Mellanöstern; Egypten, Irak, Bahrain, Saudi Arabien och Förenade Arabemiraten. Bolaget förstärkte teamet med rollerna International Quality Manager samt Sales and Marketing Coordinator. Under kvartalet slutförde Calmark också de sista stegen i utvecklingsprojektet för produkten COVID19-LDH som kan hjälpa till vid bedömning av sjukdomsgrad vid covid-19. Detta test CE-märktes efter periodens slut den 15 april och Calmark emottog en första order på demo-enheter den 6 maj.

Rapporteringsperiod

Rapporten avser perioden 1 januari – 31 mars 2021.

Väsentliga händelser under första kvartalet

 • Annika Kaisdotter Andersson rekryterades i rollen som International Quality Manager för att förstärka upp resurserna inom QA/RA. Annika kommer närmast från ABB-koncernen där hon arbetat som Global Head of Quality Assurance.
 • Calmark deltog på Swiss Nordic Bio 2021 den 10–11 februari, tillsammans med 300 andra deltagare och över 100 investerare.
 • Calmarks LDH-test för bedömning av covid-19 gick in i CE-märkningens verifierings- och valideringsfas den 18 februari. Denna fas var en av de sista delarna i processen och beräknades ta cirka fem veckor.
 • Den 22 februari meddelades att registreringen av Calmarks dotterbolag i Wuxi, Kina blivit godkänd av de lokala myndigheterna.
 • Bokslutskommuniké för 2020 och delårsrapport för fjärde kvartalet 2020 publicerades den 26 februari.
 • Den 2 mars meddelades att sälj- och marknadsteamet förstärks med Maria Zavodnik i rollen som Sales and Marketing Coordinator.
 • Calmark tecknade den 10 mars ett exklusivt distributörsavtal med Enox Pharma avseende fem nyckelmarknader i Mellanöstern; Egypten, Irak, Bahrain, Saudi Arabien och Förenade Arabemiraten. Genom avtalet utökas lanseringen i MENA, där det finns ett omfattande behov av säker och effektiv diagnostik.
 • Den 17 mars meddelade Calmark att tidsplanen för utvecklingsprojektet avseende produkten COVID19-LDH hade uppdaterats. CE-märkningen beräknades kunna ske en till två veckor senare än vad som tidigare kommunicerats.
 • Calmark meddelade den 23 mars att styrelseledamoten och medgrundaren Mathias Karlsson, genom sitt bolag Valetudor Development AB, överlåtit 113 334 B-aktier till Wingefors Invest AB för att reglera ett lån. Priset per aktie uppgick till 7,50 kronor, totalt 850 005 kronor för samtliga aktier.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Bolagets årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse för 2020 offentliggjordes den 9 april.
 • Den 15 april meddelade Calmark att produkten COVID19-LDH hade CE-märkts enligt IVD-direktivet. Produkten kunde därmed börja säljas och användas i sjukvården bland annat inom EU.
 • Kallelsen till årsstämma 2021 i Calmark Sweden AB (publ) publicerades den 20 april.
 • Calmark meddelade den 21 april att uppstart av nya kliniska studier i samarbete med forskningsenheten på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset AB, Stockholm inte skulle kunna ske de närmaste månaderna. Orsaken var att resurserna på sjukhuset måste omprioriteras p.g.a. covid-19 läget.
 • Den 28 april meddelade Calmark att den helautomatiska produktionslinan var färdigbyggd och att installationen påbörjats.
 • Calmark meddelade den 6 maj att en order emottagits från bolagets italienska distributör P.R.I.S.M.A. Srl (Prisma). Ordern avsåg demo-enheter för produkten COVID19-LDH.

Calmark Sweden AB (publ)

Calmark är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer en patientnära analysmetod (PNA) för enklare och snabbare analyser av medicinska tillstånd hos nyfödda. Den unika testplattformen består av ett bärbart instrument och testkassetter för olika biomarkörer. Marknadslansering av det första testet, Neo-Bilirubin påbörjades under 2020. I västvärlden medför införandet av PNA-tester stora besparingar och kortare vårdkedjor. I mindre utvecklade sjukvårdssystem erbjuder Calmarks produkt ett stöd för diagnos som idag inte finns tillgänglig eftersom tillgången på sjukhuslaboratorier många gånger är begränsad. Calmark siktar på att bli den globala ledaren och att långsiktigt erbjuda alla relevanta tester för nyfödda oavsett var i världen de föds. Förutom produkter för nyfödda, säljer Calmark även ett PNA-test för bedömning av allvarlighetsgrad vid sjukdomen covid-19. B-aktien är noterad på Spotlight Stock Market och handlas under namnet CALMA B. Läs mer på www.calmark.se.

VD Anna Söderlund har ordet

Första kvartalet 2021 har mest handlat om att CE-märka covid-19 produkten, vilket vi gjorde ett par veckor in i april. Teamet jobbade stenhårt dagar kvällar och helger för att stänga projektet, och jag vill passa på att tacka alla engagerade medarbetare för alla storverk de gjort under den här pandemiperioden. Nu rullar de första covid-19 produkterna ut från bolaget. Och även om vaccineringen pågår i stor skala i Europa så ser det inte ut likadant i alla delar av världen. Jag tror att vår produkt kommer att göra nytta framöver, tyvärr får man väl tillägga. Dessutom är vår covid-19 produkt inte specifik för just detta virus, utan har ett bredare användningsområde.

Satsningen på Kina fortsätter. Vi har registrerat vårt bolag i Wuxi och blivit antagna att ingå i ICampus, Astra Zenicas life science startup hub. De hade en magnifik signeringsprocedur, som jag tyvärr fick medverka i via skärm, det hade varit en upplevelse att vara med om. Jag är väldigt glad för att vi blev antagna i detta nätverk, det kommer att hjälpa oss mycket, både med att knyta kontakter, med registreringsprocessen och med att bygga upp bolaget i Kina. Arbetet med joint venture pågår, det finns ett stort intresse i Kina för att investera i medicinsktekniska bolag. Det kommer att bli en spännande period framöver.

Calmark växer som bolag. Under sista 18 månaderna har vi nästan tredubblat personalstyrkan. Det är förstås en utmaning att introducera så många under kort tid när alla jobbar hemifrån och inte ses, men den familjära lagandan i teamet och engagemanget för produkterna har ändå gjort det möjligt.

Nu ligger fullt fokus framöver på produktion och försäljning, både av covid-19 produkten och Neo-Bilirubin. Vår fantastiska automatiserade produktionslina, som blev döpt till Daniella av utvecklarna, har levererats och är nu under installation och testning. Den kommer verkligen att göra skillnad för Calmark, både när det gäller tillverkningskostnader och volymer.

Det är med full tillförsikt jag blickar framåt mot kommande kvartal, nu är mycket på plats och vi tar avstamp mot fler marknader med två CE-märkta produkter!

Med vänlig hälsning
Anna Söderlund, VD Calmark Sweden AB

Aktien

Aktien i Calmark Sweden AB noterades på Spotlight Stockmarket den 6 juli 2018. Spotlight Stockmarket är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight Stockmarket driver en handelsplattform (MTF). Antalet aktier i Calmark Sweden AB uppgår till 27 666 387, varav 477 150 A-aktier och 27 189 237 B-aktier.

Ägarförteckning

Ägarförteckning kan tillhandahållas genom skriftlig begäran till Bolagets VD Anna Söderlund.

Antal aktier vid periodens utgång

Antal utestående aktier per 2017-12-31: 5 404 500 aktier. *

Antal utestående aktier per 2018-12-31: 10 404 500 aktier.

Antal utestående aktier per 2019-12-31: 20 258 382 aktier.

Antal utestående aktier per 2020-12-31: 27 666 387 aktier.

Antal utestående aktier per 2020-03-31: 20 258 382 aktier

Antal utestående aktier per 2021-03-31: 27 666 387 aktier.

* Justerat för aktiesplit 1:1500

Resultat per aktie

Resultat per aktie för perioden januari – mars 2021: -0,14 (-0,12) kronor.

Principer för delårsrapportens upprättande

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med principerna i årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1-Årsredovisning och koncernredovisning. Redovisningsprinciperna är oförändrade i förhållande till den senast avlämnade årsredovisningen.

Sedan andra kvartalet 2018 aktiveras utgifter för utvecklingsarbeten som utförs med egenanställd personal. Dessa utgifter har i tidigare perioder inte aktiverats. Bolaget har i tidigare delårsrapporter redovisat externa utgifter för utvecklings-arbeten direkt mot balansräkningen. Fr o m andra kvartalet 2019 har tillämpningen av redovisningsprinciperna ändrats så att även externa utgifter för utvecklingsarbeten redovisas brutto i resultaträkningen. Jämförelseperioderna har räknats om i enlighet med den nya principen. Förändringen har inte någon effekt på bolagets resultat, tillgångar, egna kapital eller skulder.

Granskning av revisor

Denna delårsrapport har inte granskats av Bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter

27 augusti 2021 – Delårsbokslut Första halvåret 2021

26 november 2021 – Delårsbokslut Tredje kvartalet 2021

25 februari 2022 – Delårsbokslut Fjärde kvartalet 2021 och helår 2021

Utdelning 2021

Årsstämman den 18 maj beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

Delårsrapport Calmark Sweden AB Första kvartalet 2021