Calmark publicerar delårsrapport för andra kvartalet och halvårsrapport för 2022

Calmark publicerar delårsrapport för andra kvartalet och halvårsrapport för 2022

Pressmeddelanden
Press releases
Calmark Sweden AB (publ) publicerar idag sin delårsrapport för perioden 1 april – 30 juni 2022 samt 1 januari - 30 juni 2022. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på bolagets webbplats. Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.

Calmark fokuserar på utökning av distributörsnätverket samt försäljning av Neo-Bilirubin

Under andra kvartalet har exklusiva distributörsavtal avseende Calmarks Neo-produkter signerats för Italien, Grekland, Indien, Vietnam, Kambodja och Laos. Produkter har beställts och levererats till Italien, Grekland, Indien och Vietnam. Efter periodens slut har en order emottagits från bolagets distributör i Indien, r2 Diagnostics. En order på demo-produkter har emottagits även från VIA Global Health avseende Kenya. Ett nytt distributörsavtal för Saudiarabien har också signerats med Ajlan & Bros Holding Group Abilitii, Detta ersätter avtalet med Enox Pharma AB. Bolagets kvalitetssystem och tekniska dokumentation har anpassats till det nya regelverket IVDR. Den 23 augusti beslutade styrelsen i Calmark att genomföra en företrädesemission med units (nyemitterade B-aktier och teckningsoptioner) om cirka 26 MSEK hösten 2022 plus ytterligare max 13 MSEK under 2023.

Rapporteringsperiod

Rapporten avser perioden 1 januari – 30 juni 2022.

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • Calmarks distributör i Italien, P.R.I.S.M.A. Srl (Prisma), signerade den 12 april ett utökat exklusivt distributörssavtal som omfattar även Calmark Neo, dvs bolagets tester för nyfödda. Avtal finns sedan tidigare avseende COVID19-LDH produkten. En order av mindre ekonomiskt värde emottogs den 26 april som visar att försäljningsarbetet påbörjats. Ytterligare order från Italien erhölls den 30 juni som avsåg leverans till slutkunder i norra regionerna.
 • Även Calmarks distributör i Indien, r2 Diagnostics, signerade den 9 maj ett utökat exklusivt distributörssavtal som, utöver COVID19-LDH produkten, även omfattar Calmark Neo.
 • Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) i Calmark Sweden AB (publ) hölls den 17 maj 2022. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och omvaldes. På årsstämman bemyndigades styrelsen att besluta om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av totalt högst 10 000 000 B-aktier.
 • Calmark meddelade den 19 maj att bolaget efterlever det nya regelverket IVDR, vilket krävs från och med den 26 maj för att behålla CE-märkningen på befintliga produkter.
 • Bolaget tecknade den 31 maj ett exklusivt distributörssavtal med bolaget Prime Biosciences avseende Calmarks tester för nyfödda.
 • Den 13 juni signerades ett exklusivt distributörsavtal med bolaget MTTS Co., Ltd avseende marknadsföring och försäljning av Calmarks Neo-produkter i länderna Vietnam, Kambodja och Laos.
 • Den 16 juni erhöll Calmarks diagnostik för nyföddhetsgulsot, Neo-Bilirubin, UNICEF:s stämpel ”NEST360 Qualified”. Utmärkelsen visar att Calmarks produkt är effektiv, prisvärd, robust och enkel att använda.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Den 6 juli publicerade Calmark klinisk återkoppling från sjukhus i Vietnam som insamlats under försäljningschef Magdalena Tharaldsens tre veckor långa marknadsföringsresa. Calmark Neo-Bilirubin togs generellt emot mycket positivt.
 • En demo-order för Kenya emottogs den 19 juli från distributörsnätverket VIA Global Health. Ordern var av mindre ekonomiskt värde men av strategisk betydelse då den visade att försäljningsarbetet påbörjats.
 • Den 9 augusti signerades ett nytt exklusivt distributörsavtal med bolaget Ajlan & Bros Holding Group Abilitii avseende marknadsföring och försäljning av Calmarks Neo-produkter i Saudiarabien. Avtalet ersätter det exklusiva distributörsavtal för Saudiarabien som tecknades i mars 2021 med Enox PharmaAB. Genom det nya avtalet får Calmark fler samarbetspartners i Mellanöstern vilket sprider riskerna och snabbar upp lanseringen.
 • Calmarks instrument, POC-Analyzer Neo, erhöll den 10 augusti registrering av vietnamesiska myndigheter. Tillhörande test, Neo-Bilirubin, var vid detta datum fortfarande under registreringsprocess.
 • Den 16 augusti meddelade Calmark en uppdaterad lanseringsplan där fokus ligger på de marknader där distributörsavtal finns skrivna, dvs Sydostasien, Mellanöstern, södra Europa och Norden. Vissa länder i VIA Globals nätverk prioriteras också. Först när distributörerna på dessa marknader kommit längre i sitt säljarbete expanderas lanseringen till fler länder.
 • Första ordern på Neo-produkter erhölls den 19 augusti från den indiska distributören r2 Diagnostics.
 • Styrelsen för Calmark beslutade den 23 augusti att genomföra en företrädesemission med units (nyemitterade B-aktier och teckningsoptioner) om cirka 26 MSEK med teckningsperiod under hösten 2022 och inlösen av teckningsoptioner, som kan ge ytterligare max 13 MSEK, under augusti 2023.
 • Styrelsen i Calmark beslutade den 23 augusti att kalla till extra bolagstämma den 22 september klockan 13.00 i Karlstad.

Övriga pressreleaser under perioden kan läsas på Calmarks hemsida, www.calmark.se.

Kommunikationspolicy gällande försäljning och order

För att öka transparensen kring lansering och försäljning av Calmarks produkter uppdateras kommunikationspolicyn enligt nedan.

Följande policy angående försäljning kommer att gälla framgent:

 • Den första ordern från ett nytt land - eller distributör om ett land bearbetas av fler distributörer.
 • Order som anses vara väsentligt för bolaget oavsett ordervärde.

Calmark kommer även fortsättningsvis att iaktta den informationsplikt som åläggs bolaget genom avtalet med Spotlight Stock Market samt övriga tillämpliga lagar och regler.

VD Anna Söderlund har ordet

Under första halvåret 2022 har vi på Calmark fortsatt att arbeta intensivt med försäljning och lansering. Pandemireglerna börjar lätta nu i de flesta länder i världen, vilket innebär att säljare är välkomna att besöka sjukhus igen. Det innebär för oss att vi lägger fullt fokus på vår CE-märkta Neo-produkt Bilirubin. Vi har levererat produkter till ett flertal länder under kort tid, såsom Italien, Grekland, Vietnam, Egypten och Kenya. Calmark har nu produkter ute i fyra världsdelar, vilket jag tycker är väldigt roligt och spännande.

Vi har som tidigare meddelats uppdaterat vår marknads- och lanseringsplan och fokuserar våra ansträngningar på Sydostasien (Vietnam, Kambodja, Laos och Indien) Mellanöstern (framför allt Saudi, Irak, UAE och Egypten) och utvalda delar av Via Global Healths nätverk i Afrika. Prioritet nu är att understödja de distributörer vi redan har och se till att de får all hjälp och support de behöver för att lyckas på fältet. Först när dessa distributörer fullt lanserat i sina länder kommer vi att utöka till flera marknader.

Vi är väldigt stolta och glada över att stora bolag som MTTS i Vietnam och Ajlan Bros i Saudiarabien har uppmärksammat våra produkter och vill ha dem i sin portfölj. Det innebär för oss att vi kan utnyttja deras stora och erfarna säljorganisationer och deras kunniga QA/RA avdelningar för registreringsprocesserna. Båda dessa bolag har även verksamheter och säljorganisationer i fler länder, vilket innebär att vi kan utöka samarbetena till fler regioner om det här faller väl ut. Det underlättar och snabbar upp processer när man redan känner varandra bolag emellan.

I juni månad blev vi certifierade med NEST360 Qualified. Det är en fantastisk utmärkelse som jag verkligen vill lyfta. UNICEF har tillsammans med organisationen NEST360 sammanställt en kravspecification på vad de anser att en produkt ska klara av för att fungera bra i låginkomstländer. Rice360 Institute har genomfört rigorösa tester av de olika Bilirubinometrar som finns på marknaden och utifrån detta gjort en rekommendation genom att sätta kvalitetsstämpeln ”NEST360 Qualfied”. Calmarks Neo-Bilirubin och en produkt till i världen klarade dessa tester. Stort. Det innebär att vi har en prisbild som fungerar, en produkt som är lätt att förstå och använda, med bra prestanda och stabilitet.

Vi har under 2022 byggt upp lager på framför allt instrumenten inför kommande lanseringar. Som alla vet är inte elektronikkomponenter de allra enklaste att få tag på. Vissa komponenter har extremt långa ledtider, speciellt för ett litet bolag som oss, som konkurrerar med jättebolag om samma delar. Vi har nu säkerställt att vi har produkter att leverera till våra distributörer som påbörjat säljarbetet på stora marknader.

Idag har vi annonserat att vi gör en företrädesemission under hösten. Vi behöver investera mer i vår sälj-marknadsorganisation som idag består av 2 personer för att lyckas med lanseringen på de stora viktiga marknaderna. Inte ens fantastiska produkter säljer sig helt av sig själva. Vi har dessutom från marknaden fått förfrågan om tilläggsprodukter till instrumentet som skulle innebära merförsäljning för oss, och dessa vill vi satsa på att ta fram. Vi hoppas att våra ägare ska tycka att det är intressant att fortsätta vara med på vår resa mot att underlätta starten i livet för alla nyfödda barn, oavsett var i världen de föds någonstans.

Med vänlig hälsning
Anna Söderlund, VD Calmark Sweden AB

Halvårsrapport Q2 2022