Calmark omprövar strategin för Kina – fokuserar på distributörssamarbete

Calmark omprövar strategin för Kina – fokuserar på distributörssamarbete

Pressmeddelanden
Press releases
Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att strategin för Kina omvärderats mot bakgrund av det rådande världsläget och den ökade politiseringen av affärsklimatet i Kina. Dotterbolaget i Wuxi, som planerats ligga till grund för att skapa ett Joint Venture-bolag, kommer att avvecklas. Liksom i resten av världen, kommer försäljningsstrategin i Kina baseras på samarbete med distributörer. Calmarks dotterbolag i Hongkong kvarstår och utgör navet i Kina.

De internationella investeringarna i Kina minskar till förmån för exempelvis Indien och Vietnam. Liksom många andra företag omprövar Calmark nu de planerade investeringarna i Kina.

Denna information är sådan som Calmark Sweden AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 januari 2023, CET 09:00.