Calmark kommenterar effekten av Covid-19 och meddelar uppdaterad tidsplan för klinisk studie på Södersjukhuset

Calmark kommenterar effekten av Covid-19 och meddelar uppdaterad tidsplan för klinisk studie på Södersjukhuset

Pressmeddelanden
Press releases
Calmark Sweden AB meddelar idag att tidsplanen för den kliniska studien på Södersjukhuset gällande Bolagets första produkt Neo-Bilirubin har uppdaterats. Alla barn har ännu inte inkluderats och under rådande extraordinära omständigheter är det svårt att förutsäga när studien kan avslutas. Arbetet fortlöper dock i den takt som är möjlig. När det sista barnet inkluderats kvarstår sammanställning av slutrapporter vilket beräknas ta cirka två veckor, därefter kan CE-märkning av Neo-Bilirubin ske.

Calmarks utvecklingsprojekt har fram tills idag inte påverkats negativt av utbrottet av Covid-19. Hittills har processen för CE-märkning och framtagning av Bolagets första produkt Calmark Neo-Bilirubin kunna följa den tidsplan som presenterades den 28 januari. Den rådande situationen inom sjukvården medför dock generellt hög belastning och det är i dagsläget svårt att säga vilka effekter omprioriteringar och omorganisation kan komma att få för Bolaget och studien.

Inför CE-märkningen har vi gjort klart det vi själva kan göra på vår utvecklingsavdelning. Vi har också förberett det mesta av den regulatoriska dokumentation som måste finnas på plats, så nu väntar vi på att studien på Sös ska avslutas.” säger Anna Söderlund, VD på Calmark. ”Det är dock ett mycket ansträngt läge i vården och med tanke på den extraordinära situationen får vi anpassa våra förväntningar. Det görs fantastiska insatser och vi litar på att de prioriteringar som görs är de rätta.

Det är i dagsläget svårbedömt vilka övriga konsekvenser Covid-19 kommer att få för Bolaget, både med hänsyn till utbrottet i sig och de beslut som tas i relation till detta.

På grund av reserestriktioner och svårigheter att genomföra demonstrationer på vårdavdelningar och möten som tex PNA-dagarna, har vi en tillfälligt förändrad försäljningsprocess som kan komma att påverka takten i lanseringen. Calmark har i dagsläget en god likviditet till följd av den företrädesemission som slutfördes i december 2019.

Denna information är sådan information som Calmark Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 mars 2020, 14:00 CET.