Bokslutskommuniké 2021 och delårsrapport fjärde kvartalet (Q4) 2021

Bokslutskommuniké 2021 och delårsrapport fjärde kvartalet (Q4) 2021

Pressmeddelanden
Press releases
Calmark Sweden AB (publ) meddelar härmed att bolagets bokslutskommuniké för 2021 samt delårsrapport för fjärde kvartalet 2021 nu offentliggjorts.

Sammanfattning av delårsrapporten

Under fjärde kvartalet genomförde Calmark en företrädesemission som tillförde bolaget 24,9 miljoner SEK före emissionskostnader. Bolaget genomförde även en riktad emission om 2,1 miljoner kronor till Gainbridge Capital som är ett helägt dotterbolag till Spotlight Group AB. Syftet med emissionerna var att finansiera marknadslanseringen av Neo-Bilirubin och COVID19-LDH, med fokus på att utöka produktionskapaciteten av instrumenten och bygga upp ett varulager. Under perioden publicerade analytikerfirman Redeye en analysuppdatering avseende värderingen av Calmark. Ett förhandsbesked mottogs också från det amerikanska patentverket om ett nytt patent som kommer att godkännas i USA.

Rapporteringsperiod

Rapporten avser perioden 1 januari – 31 december 2021 samt 1 oktober – 31 december 2021.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • Bolaget erhöll den första ordern från sin schweiziska distributör LabForce den 7 oktober. Ordern var av mindre ekonomiskt värde men av strategisk betydelse då den visade att försäljningsarbetet har påbörjats.
 • Den 18 oktober meddelade bolaget att lanseringen på den indiska marknaden intensifierats och att potentialen bedömdes som stor. Bolaget har levererat instrument med tillhörande COVID19-LDH tester till Indien inför en eventuell upphandling.
 • Styrelsen för Calmark Sweden AB (publ) beslutade den 22 oktober att genomföra en företrädesemission om cirka 24,9 MSEK och en riktad emission om cirka 2,1 MSEK samt tidigarelägga delårsrapporten för det tredje kvartalet 2021 till den 5 november.
 • Den 27 oktober meddelades att publicer¬ingen av delårsrapport för tredje kvartalet 2021 tidigarelades ytterligare till den 29 oktober.
 • Calmarks VD Anna Söderlund gästade den 27 oktober Direkt Studios och gav en lägesuppdatering som spelades in och publicerades samma dag.
 • Delårsrapport Q3 2021 för Calmark Sweden AB (publ) publicerades den 29 oktober.
 • Analytikerfirman Redeye publicerade den 1 november en analysuppdatering avseende Calmark. Redeye höjde sitt intervall för verkligt värde till följd av en mer optimistisk syn på bolaget.
 • Informationsmemorandum med anledning av den tidigare meddelade företrädesemissionen offentliggjordes den 8 november. Företrädesemissionen omfattades till cirka 53,6 procent av teckningsförbindelser och tillcirka 26,4 procent av emissionsgarantier och var därmed till cirka 80 procent garanterad.
 • Den 10 november meddelades att företagets CFO, Marielle Bos, på egen begäran valt att säga upp sin anställning.
 • Calmark deltog den 11 november på det digitala eventet Redeye Life Science Day 2021 som sändes digitalt. VD Anna Söderlund presenterade den senaste utvecklingen och framtiden för bolaget.
 • Den 23 november meddelades att den riktade emissionen till Gainbridge Capital hade blivit registrerad. Emissionen genomfördes till kursen 5,40 SEK per B-aktie och innebar ett kapitaltillskott om cirka 2,1 MSEK före emissionskostnader.
 • Teckningsgraden i Calmarks företrädesemission uppgick till 137,3 procent, vilket meddelades den 26 november. Företrädesemissionen var därmed övertecknad och emissionsgarantierna behövde inte tas i anspråk. Genom företrädesemissionen tillfördes Bolaget cirka 24,9 MSEK före emissionskostnader.
 • Den 1 december meddelades att Calmark kontrakterat Firyal Kryou som interim CFO och medlem i ledningsgruppen. Hon tillträdde rollen samma dag.
 • Calmark erhöll den 8 december ett förhands-besked från det amerikanska patentverket (”USPTO”) om att ett patent kommer att godkännas i USA.
 • Den 10 december meddelades att Calmarks företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket och att avstämningsdag för omvandling från BTA B till B-aktier var den 17 december.
 • Calmark meddelade den 14 december att logistik- och orderhanteringen förstärkts via rekrytering av Liana Rikberg i rollen som Supply Chain Coordinator.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Den 3 februari meddelade Calmark att en första order emottagits från bolagets distributör i Förenade Arabemiraten, Enox Pharma AB. Beställningen omfattade både Calmark Neo och Calmark Covid plattfor-marna. Ordern var av mindre ekonomiskt värde men av strategisk betydelse då den visade att försäljningsarbetet påbörjats.

VD Anna Söderlund har ordet

Anna Söderlund, VD Calmark

Pandemin har fortsatt att påverka verksamheten under fjärde kvartalet och början på 2022. Vid det här laget har i princip alla på Calmark varit sjuka, så som det har varit på de flesta företag och i övriga samhället. Det har sett likadant ut hos våra distributörer runt om i världen, med restriktioner på många olika nivåer.

Vi fortsätter dock utbyggnaden av bolaget och vår globala lansering. Produkten mottas väl hos slutkunder och våra distributörer arbetar på med både säljarbete och registreringsprocesser. Upphandlingen i Indien pågår fortfarande och samarbetet med vår indiska distributör r2 Diagnotics är mycket bra. Vi ser fram emot det fortsatta lanseringsarbetet som vår erfarna säljorganisation påbörjat.

Samarbetet med Via Global Health har fortsatt och intensifierats. Våra produkter finns att beställa genom deras organisation som når ut i mer än 70 låg- och medelinkomstländer. Under våren kommer arbetet att koncentreras på länder söder om Sahara, och vi ser fram emot att påbörja diskussioner och registreringsprocesser även på denna kontinent.

Under fjärde kvartalet utökade vi uppbyggnaden av lager, framför allt på instrumentet Calmark POC-Analyzer, men även på våra testkassetter. Detta krävs för att kunna lyckas på de stora marknader där vi inlett samarbeten och lanseringsprocesser.

Under november månad genomförde vi en företrädesemission som tillförde bolaget cirka 24,9 miljoner innan avdrag för emissionskostnader. Teckningsgraden blev hela 137,3 procent, vilket vi är mycket glada för. Vi välkomnar Gainbridge Capital i ägargruppen, som genom en riktad emission samtidigt som företrädesemission gick in som ägare i Calmark, vi är mycket glada över att de vill vara med på vår resa. Dessa båda emissioner möjliggör vår satsning på större volymmarknader där vi vet att våra produkter kan göra stor skillnad.

Jag är mycket stolt över att kunna summera 2021 på ett så positivt sätt, trots en stor yttre påverkan i form av pandemin. Vi ser ljust på 2022 då vi fortsätter vår globala lansering och utökar med fler marknader. Våra produkter mottas väl av slutkunder och vi har fått igång ett bra samarbete med våra distributörer. Nu ser vi fram emot ett år då världen öppnar upp och även vi själva kan resa, besöka sjukhus och stötta våra duktiga distributörer!

Med vänlig hälsning
Anna Söderlund, VD Calmark Sweden AB

Aktien
Aktien i Calmark Sweden AB noterades på Spotlight Stock Market den 6 juli 2018. Spotlight Stock Market är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight Stock Market driver en handelsplattform (MTF). Antalet aktier i Calmark Sweden AB uppgår till 32 666 387, varav 474 450 A-aktier och 32 191 937 B-aktier.

Ägarförteckning
Ägarförteckning kan tillhandahållas genom skriftlig begäran till Bolagets VD Anna Söderlund.

Antal aktier vid periodens utgång
Antal utestående aktier per 2017-12-31: 5 404 500 aktier. *
Antal utestående aktier per 2018-12-31: 10 404 500 aktier.
Antal utestående aktier per 2019-12-31: 20 258 382 aktier.
Antal utestående aktier per 2020-12-31: 27 666 387 aktier. **
Antal utestående aktier per 2021-12-31: 32 666 387 aktier ***

* Justerat för aktiesplit 1:1500
** Inklusive nyemission under registrering
***Efter genomförd nyemission

Resultat per aktie
Resultat per aktie för perioden oktober – december 2021: -0,25 (-0,15) kronor.
Resultat per aktie för perioden januari – december 2021: -0,68 (-0,39) kronor.

Principer för delårsrapportens upprättande
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med principerna i årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1-Årsredovisning och koncernredovisning. Redovisningsprinciperna är oförändrade i förhållande till den senast avlämnade årsredovisningen.

Granskning av revisor
Denna delårsrapport har inte granskats av Bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter
19 april 2022 - Årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse för 2021
24 maj 2022 – Delårsbokslut Första kvartalet 2022
23 augusti 2022 – Delårsbokslut Första halvåret 2022
22 november 2022 – Delårsbokslut Tredje kvartalet 2022
21 februari 2023 – Delårsbokslut Fjärde kvartalet 2022 och helår 2022

Årsstämma 2022
Datum och tid: tisdag den 17 maj kl. 13.00
Plats: Karlstad Innovation Park, Sommargatan 101 A, Karlstad

Utdelning 2022
Bolagets styrelse föreslår att ingen utdelning görs under 2022. 

Kommentar till bolagets finansiella utveckling för det fjärde kvartalet

Nyckeltal med kommentarer:
Siffror inom parentes visar motsvarande period förra året.

• Justerat kassaflöde efter investeringar oktober - december: -2 638 (-2 214) tkr/mån

• Justerat kassaflöde efter investeringar januari - december: -2 881 (-1 935) tkr/mån

• Balanslikviditet 31 december 2021: 438 (823) %

• Soliditet 31 december 2021:  93 (94) %

Kassaflödet efter investeringar (justerat för förändringar av rörelsekapital s.k. burn rate) ökade enligt plan jämfört med fjärde kvartalet 2020. Företaget har fortsatt bygga upp organisationen för lanseringsfas, med tillväxt i personalstyrkan samt uppbyggnad av serieproduktion och byggande av lager. Inom det kommande halvåret ligger ytterligare investeringar i lageruppbyggnad, produktion samt kostnader för att bygga upp marknads- och försäljningskapacitet.

Balanslikviditetens minskning är enligt plan, även soliditeten har minskat något i slutet av perioden.

Bolagets bedömning är att rörelsekapitalbehovet för de kommande tolv månaderna är tillräckligt för att genomföra Bolagets affärsplan.  

Delårsrapport Calmark Sweden AB Fjärde kvatalet 2021 Bokslutskommuniké