Bokslutskommuniké 2020 och delårsrapport fjärde kvartalet 2020

Bokslutskommuniké 2020 och delårsrapport fjärde kvartalet 2020

Pressmeddelanden
Press releases
Calmark Sweden AB (publ) meddelar härmed att bolagets bokslutskommuniké för 2020 samt delårsrapport för fjärde kvartalet 2020 nu offentliggjorts.

Sammanfattning av delårsrapporten

Under fjärde kvartalet genomförde Calmark en företrädesemission, genom lösen av teckningsoptionerna TO2, vilket tillfördes Bolaget 10,7 miljoner SEK. Bolaget genomförde även en riktad emission om 26,5 miljoner kronor till gamla och nya ägare. Syftet med emissionen var att kapitalisera upp bolaget för en snabb global lansering av framför allt covid-19 produkten. Under perioden skrevs exklusiva distributörsavtal i Schweiz, Norge, Danmark, Italien och med VIA Global Health som distribuerar medicinsktekniska produkter i låg- och medelinkomstländer i framför allt Afrika och Latinamerika.  I december erhölls certifiering enligt ISO 13485:2016.

Rapporteringsperiod

Rapporten avser perioden 1 januari – 31 december 2020 samt 1 oktober – 31 december 2020.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • Calmarks VD Anna Söderlund presenterade utvecklingen i bolaget på Redeyes digitala event “Investor Forum Online” den 1 oktober.
 • Den 6 oktober meddelade Calmark att dotterbolaget i Hongkong registrerats. Calmark Hong Kong Limited är ett helägt dotterbolag till det svenska bolaget Calmark Sweden AB.
 • Calmark emottog den 9 oktober en order från Triolab Oy avseende plattformen Calmark Neo. Även om det ekonomiska värdet av ordern var blygsamt, var den av stor strategisk betydelse då den visade att Triolab kommit igång med demonstrationer och aktivt försäljningsarbete. Triolab Oy är Calmarks exklusiva distributör i Finland, Litauen, Lettland och Estland.
 • Den 12 oktober presenterade Anna Söderlund Calmarks affärsidé, produkter och nuläge på Aktiespararnas kvinnokväll i Göteborg.
 • Michael Lundh rekryterades till nyckelpositionen som Quality Assurance and Regulatory Affairs Director den 12 oktober. Michael Lundh har innehaft rollen som ansvarig för QA/RA via konsultuppdrag sedan 2016 och ingår i Calmarks ledningsgrupp.
 • Calmark beslutade att förlägga sitt kontor på Fastlandskina i Wuxi, eftersom det är mer ekonomiskt fördelaktigt än Greater Bay Area vilket tidigare sonderats.
 • Den 26 november meddelades att ett avtal signerats med VIA Global Health, avseende distribution av bolagets produkter till låg och medelinkomstländer i bland annat Afrika och Sydamerika. Detta ger en snabbare globalisering av bolaget.
 • Samma dag signerades ett exklusivt distributörssavtal med P.R.I.S.M.A. Srl (Prisma) i Italien. Avtalet omfattar Calmarks test för att bedöma sjukdomsgraden vid covid-19 och innehåller en minsta avtalsvolym på 4,6 MSEK.
 • 4 december inleddes lösenperioden för TO2B
 • 7 december meddelade större ägare och nyckelpersoner i Calmark att de avsåg att lösa in sina teckningsoptioner.
 • Den 7 december publicerades att Calmarks styrelse uppdragit åt Erik Penser Bank att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission om cirka 20 MSEK genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som slutfördes före handeln inleddes på Spotlight Stock Market den 8 december.
 • Samma kväll genomfördes därmed en kraftigt övertecknad riktad emission och bolaget tog in 26,5 miljoner kronor från befintliga och nya ägare. 5 000 000 aktier emitterades till ett pris av 5,30 SEK. Den riktade emissionen var villkorad av att godkännas av en extra bolagsstämma.
 • Den 7 december kallades också till en extra bolagstämma den 23e december klockan 09.00.
 • ISO certifiering av Calmarks kvalitetsledningssystem enligt 13485:2016 erhölls den 9:e december. Granskning och certifiering genomfördes av RISE Research Institutes of Sweden AB.
 • Ett exklusivt distributionsavtal tecknades den 10 december med Bergman Diagnostika AS, en del av Triolabkoncernen, för den norska marknaden.
 • Samma dag tecknades ett exklusivt distributionsavtal med ILS Danmark för den danska marknaden.
 • 14 december var sista dag för att lösa in TO2B.
 • Calmark tecknade den 16 december ett exklusivt distributörsavtal med LabForce AG för den schweiziska marknaden.
 • Utfallet i inlösen av teckningsoptioner TO2B meddelades den 16:e december. Nyttjandegraden blev 98,1% och bolaget tillfördes 10,7 MSEK.
 • Den extra bolagsstämman hölls den 23 december och beslutade att godkänna styrelsens förslag om en nyemission av högst 5 000 000 B-aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Stämman beslutade också i enlighet med styrelsen förslag att verkställande direktören, eller den styrelsen utser, bemyndigades att vidtaga de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kunde visa sig erforderliga i samband med registreringen.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Annika Kaisdotter Andersson rekryterades i rollen som International Quality Manager för att förstärka upp resurserna inom QA/RA. Annika kommer närmast från ABB-koncernen där hon arbetat som Global Head of Quality Assurance.
 • Calmark deltog på Swiss Nordic Bio 2021 den 10–11 februari, tillsammans med 300 andra deltagare och över 100 investerare.
 • Calmarks LDH-test för bedömning av covid-19 gick in i CE-märkningens verifierings- och valideringsfas den 18 februari. Denna fas är en av de sista delarna i processen och beräknas ta cirka fem veckor.
 • Den 22 februari meddelades att registreringen av Calmarks dotterbolag i Wuxi, Kina blivit godkänd av de lokala myndigheterna

VD Anna Söderlund har ordet

Anna Söderlund,
VD Calmark

Under fjärde kvartalet 2020 föll många bitar på plats i Calmark. Det var en mycket hektisk period i bolaget och alla jobbade extremt fokuserat för att uppnå det vi kommit överens om.

Vi certifierade oss för ISO 13485:2016, vilket är en stor händelse. Alla processer i bolaget kontrolleras genom en audit av utomstående experter. Passerar man denna kontroll har man ett kvitto på att man har ett väl fungerande kvalitetssystem i alla delar av bolaget. Denna certifiering är ett viktigt steg som underlättar kommande registreringar av produkter på många marknader och en bra förberedelse för de nya regulatoriska krav som börjar gälla i maj 2022.

Ett flertal intressanta samarbetsavtal med distributörer signerades under kvartalet, både för våra Neo-produkter för nyfödda, men också för vår kommande covid-19 produkt. Vi har nu distributionsavtal i alla nordiska länder, utom Island, och med Italien samt Schweiz. Extra glad är jag för samarbetet med Via Global Health, ett bolag som är stöttat av US Aid och Bill and Melinda Gates Foundation. De bygger distributörsnätverk i över 70 låg- och medelinkomstländer för att säkerställa att livsnödvändig medicinskteknisk utrustning ska finnas att tillgå i alla delar av världen. Att de vill arbeta med oss och leverera våra Neo-produkter är verkligen ett erkännande.

Med detta avtal i hamn, kommer också arbetet med att registrera produkterna i många länder att intensifieras. Vi har därför förstärkt QA/RA med ytterligare en resurs. Nästa i raden av personer som valt att bli Calmarkare är Annika Kaisdotter Andersson, tidigare global kvalitetschef på ABB. Vi är väldigt glada över att ha lyckats rekrytera henne, hon kommer att kunna tillföra mycket till vår organisation.

Arbetet med covid-19 produkten går enligt plan och beräknas kunna vara klar för marknad under första kvartalet 2021. Vi ser hur den andra vågen av viruset har påverkat världen och vi arbetar hårt för att kunna få fram produkten så fort som möjligt. Distributörsavtal finns redan på plats och arbetet med att utöka produktionen pågår och beräknas vara klart under våren.

Med tanke på hur stora möjligheter det finns i närtid för Calmark, beslutade vi att kapitalisera upp bolaget för att kunna förkorta tiden till att nå break-even. Under december månad genomfördes två emissioner, dels en riktad emission på 26,5 miljoner kronor och dels en inlösen av teckningsoptioner på 10,6 miljoner. Jag vill tacka alla investerare som bidragit och som tror långsiktigt på bolaget. Nu har vi en välfylld kassa som ger oss möjlighet att snabbt världslansera båda våra produktportföljer, bygga färdigt organisationen och fortsätta vår satsning på Kina.

Det är otroligt inspirerande att vara VD på ett bolag som Calmark, som både har produkter som verkligen kan göra skillnad, ett sammansvetsat team med Calmarkare som är erfarna, ambitiösa, kreativa och lösningsfokuserade, samt långsiktiga ägare som tror på bolaget. Jag ser fram emot ett otroligt spännande 2021 då våra produkter börjar dyka upp i världens alla hörn.

Med vänlig hälsning  

Anna Söderlund, VD Calmark Sweden AB

Aktien

Aktien i Calmark Sweden AB noterades på Spotlight Stockmarket den 6 juli 2018. Spotlight Stockmarket är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight Stockmarket driver en handelsplattform (MTF). Antalet aktier i Calmark Sweden AB uppgår till 27 666 387, varav 477 150 A-aktier och 27 189 237 B-aktier.

Ägarförteckning

Ägarförteckning kan tillhandahållas genom skriftlig begäran till Bolagets VD Anna Söderlund.

Antal aktier vid periodens utgång

Antal utestående aktier per 2017-12-31: 5 404 500 aktier. *

Antal utestående aktier per 2018-12-31: 10 404 500 aktier.

Antal utestående aktier per 2019-12-31: 20 258 382 aktier.

Antal utestående aktier per 2020-12-31: 27 666 387 aktier. **

* Justerat för aktiesplit 1:1500

** Inklusive nyemission under registrering

Resultat per aktie

Resultat per aktie för perioden oktober – december 2020: -0,15 (-0,11) kronor.

Resultat per aktie för perioden januari – december 2020: -0,39 (-0,38) kronor.

Principer för delårsrapportens upprättande

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med principerna i årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1-Årsredovisning och koncernredovisning. Redovisningsprinciperna är oförändrade i förhållande till den senast avlämnade årsredovisningen.

Sedan andra kvartalet 2018 aktiveras utgifter för utvecklingsarbeten som utförs med egenanställd personal. Dessa utgifter har i tidigare perioder inte aktiverats. Bolaget har i tidigare delårsrapporter redovisat externa utgifter för utvecklingsarbeten direkt mot balansräkningen. Fr o m andra kvartalet 2019 har tillämpningen av redovisningsprinciperna ändrats så att även externa utgifter för utvecklingsarbeten redovisas brutto i resultaträkningen. Jämförelseperioderna har räknats om i enlighet med den nya principen. Förändringen har inte någon effekt på bolagets resultat, tillgångar, egna kapital eller skulder.

Granskning av revisor

Denna delårsrapport har inte granskats av Bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter

9 april 2021 - Årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse för 2020

28 maj 2021 – Delårsbokslut Första kvartalet 2021

27 augusti 2021 – Delårsbokslut Första halvåret 2021

26 november 2021 – Delårsbokslut Tredje kvartalet 2021

25 februari 2022 – Delårsbokslut Fjärde kvartalet 2021 och helår 2021

Årsstämma 2021

Datum och tid: tisdag den 18 maj kl. 13.00

Plats: Karlstad Innovation Park, Sommargatan 101 A, Karlstad

Utdelning 2021

Bolagets styrelse föreslår att ingen utdelning görs under 2021. 

Kommentar till bolagets finansiella utveckling för det fjärde kvartalet

Nyckeltal med kommentarer:

Siffror inom parentes visar motsvarande period förra året.

 • Justerat kassaflöde efter investeringar oktober - december: -2 214  (-2 000) tkr/mån
 • Justerat kassaflöde efter investeringar januari - december: -1 935 (-1 715) tkr/mån
 • Balanslikviditet 31 december 2020: 823 (500) %
 • Soliditet 31 december 2019: 94 (90) %

Kassaflödet efter investeringar (justerat för förändringar av rörelsekapital s.k. burn rate) ökade enligt plan jämfört med fjärde kvartalet 2019. Företaget har fortsatt byggt upp verksamheten för en operativ verksamhet, med tillväxt i personalstyrkan samt att uppbyggnaden av serieproduktion följer planen. Inom det kommande halvåret ligger ytterligare investeringar i produktionsutrustning, kostnader för kliniska studier samt kostnader för att bygga upp marknads- och försäljningskapacitet.

Balanslikviditeten har ökat genom de emissioner som gjorts under året och soliditeten i slutet av perioden följer fortfarande enligt plan.

Bolagets bedömning är att rörelsekapitalbehovet för de kommande tolv månaderna är tillräckligt för att genomföra Bolagets affärsplan.  

Delårsrapport Calmark Sweden AB Fjärde kvartalet 2020 Bokslutskommunike