Om Calmark

Bakgrund och affärsidé

Calmark grundades av Mathias Karlsson och Sofia Hiort av Ornäs år 2007 och har sedan starten varit inriktat mot vård av nyfödda. Bolagets befintliga lösning bygger på mer än tio års forskning och branscherfarenhet. Verksamheten inleddes med klinisk forskning och Mathias Karlssons PhD-avhandling om syrebrist hos nyfödda barn och biomarkören LDH, för att sedan utvecklas till ett bolag med verksamhet riktad mot patientnära diagnostik. Bolaget har sedan dess bearbetat olika mätinstrument och målsättningen är att påbörja produktion av produkter för mätning av LDH, glukos och bilirubin under 2020. Calmarks verksamhet är inriktad på att förbättra hela vårdkedjan med minskat lidande för patienterna, sparad tid och kostnader inom vården och göra stor skillnad i de delar av världen där sjukhuslaboratorium saknas.

Mathias Karlsson, grundare

Calmark grundar sig på de erfarenheter som jag fick under mitt första jobb som färdig läkare på en barnklinik i Stockholm. Under min första journatt som ensam läkare på hela kliniken, gick akutlarmet från förlossningen vid 04-tiden. När jag springer in på förlossningen, så håller personalen upp dörrarna för mig och då vet man att det är bråttom. Väl inne på förlossningsrummet möts jag av en stor personalstyrka, en rädd och ledsen nybliven pappa och en liten bebis som är blå i färgen och inte klarar av att andas själv.

Det gick då upp för mig hur få objektiva mätmetoder och vettiga beslutstöd det faktiskt finns utvecklade för den nyfödda patienten.

Min forskning visade att förhöjda värden av LDH (Laktatdehydrogenas), ett enzym som finns i kroppens alla celler, kunde påvisa kritisk sjukdom. Det fanns dock inte någon produkt på marknaden som kunde mäta detta på ett patientnära och snabbt sätt. Detta blev grunden till Calmark, som jag grundande tillsammans med civilingenjören Sofia Hiort af Ornäs.

Efter en tretton år lång resa finns nu en stor kunskap uppbyggd i Bolaget om patientnära diagnostik, produktutveckling och marknaden. Calmark vill förena de kvalitativa krav som ställs på patientnära diagnostik här hemma i Sverige med de kriterier som krävs för att patientnära diagnostik ska fungera globalt. Företagets fokus är att utgå från barnets medicinska behov och utifrån detta skapa produkter som erbjuder en helhetslösning för den första veckan av ett barns liv.

Mathias Karlsson, MD, PhD
Grundare, Calmark Sweden AB

Utmaning

För majoriteten av alla de barn som föds i världen, går resan från födsel genom första levnadsveckan smidigt och helt utan komplikationer. För en, inte oansenlig, grupp barn går denna resa dock inte lika smidigt. Dessa så kallade riskbarn kan komma att vara i behov av övervakning och vård på en neonatalavdelning, det vill säga en vårdavdelning för för tidigt födda och sjuka nyfödda barn. En del av dessa riskbarn riskerar att få bestående skador och i värsta fall dö. Syrebrist i anslutning till födelsen (perinatal asfyxi), prematuritet (för tidigt född) och infektioner är några av de vanligaste orsakerna till sjukdom eller dödsfall hos nyfödda barn. Dessa barn är också sämre rustade att bryta ned restprodukter som bilirubin (leder till s.k. gulsot) och reglera det så viktiga blodsockret (låga glukoshalter), två tillstånd som i sig kan leda till svåra hjärnskador.

I västvärlden är spädbarnsdödligheten låg. I stora delar av världen finns dock inte samma infrastruktur runt förlossningsvården. Effektiv mödravård saknas, vilket innebär brist på beredskap runt de riskbarn som föds. På många sjukhus saknas laboratorium och/eller ekonomiska möjligheter för att ta blodprover och antalet vårdplatser för nyfödda kan vara få eller geografiskt finnas långt bort. Även om fem-årsöverlevnaden har ökat markant de senaste decennierna, är detta orsaker till varför spädbarnsdödligheten är fortsatt hög i världen. Varje dag dör cirka 7 000 nyfödda barn i världen .

Idag finns flera alternativ till laboratoriet, så kallad patientnära analys (PNA). Med hjälp av en sådan metod kan sjukvården, med en mindre mängd blodvolym, få ett snabbare resultat på den plats där patienten befinner sig. Problemet när det gäller nyfödda barn är att det idag inte finns någon skräddarsydd PNA-lösning för denna patientgrupp. Tekniken är inte anpassad för det lilla barnets behov och sjukvården får inte ett tillräckligt bra beslutsstöd för att kunna avgöra hur sjukt ett nyfött barn är.

Affärsidé

Calmarks affärsidé är att utveckla tillförlitliga och lättillgängliga tester riktade mot nyfödda. Bolaget har utvecklat ett PNA-instrument anpassat för mätning av biomarkörer för sjukdomstillstånd hos nyfödda barn, som enklare genererar ett snabbt resultat. Patientnära diagnostik är mätinstrument som är utvecklat för att utföra mätning där patienten befinner sig och därmed snabbare få fram ett resultat. I dagsläget finns inga PNA-produkter på marknaden som är primärt framtagna för vården av nyfödda barn.

Calmark erbjuder beslutstöd för de läkare, barnmorskor och sjuksköterskor som ska guida barnet genom de första dagarna i livet. Ibland kommer sjukvården att under resan behöva ta någon form av blodprov för att förstå mer om hur barnet mår. De vanligaste proven som tas under den första levnadsveckan är blodgas, bilirubin och glukos. LDH kan bli ett viktigt komplement till dessa test, eftersom flera nya studier visar att detta prov på ett relevant sätt visar om barnet har haft en syrebrist under förlossningen, vilket är farlig för barnets hjärna.

I de länder som har en utvecklad hälso- och sjukvård, kommer Calmarks produkter att underlätta patientresan genom vården och bidra till sparad tid och vård av rätt patient på rätt vårdnivå. Produkterna underlättar även för de som jobbar inom sjukvården. Forskningen visar att införande av patientnära diagnostik leder till att den totala vårdkostnaden kan reduceras med cirka 8-25 procent. I mindre utvecklade länder bedöms att Calmarks produkter kan erbjuda en billig, robust och patientnära teknologi som gör det möjligt att rädda liv.

VD har ordet

För alldeles för många nyfödda barn är deras födelsedag också deras dödsdag. Även om barnadödligheten har minskat markant de senaste åren är det fortfarande alldeles för många spädbarn som inte överlever. Varje år inträffar nästan en miljon neonatala dödsfall och nära två miljoner dör under den första veckan i livet. Några av de vanligaste orsakerna är syrebrist under eller nära födseln, infektioner och att födas för tidigt. Andra risker tidigt i livet är höga halter av bilirubin (gulsot) och låga blodsockernivåer. Dessa tillstånd kan dessutom orsaka kvarstående neurologiska handikapp hos den nyfödde.

Genom att tillhandahålla ett enkelt sätt att testa nyfödda riskbarn, kan många räddas. Idag finns inte tillgång till laboratorier i stora delar av världen. Där kan Calmarks tester göra stor skillnad. I västvärlden kommer vi att underlätta vårdkedjor, snabba på processer och vara ett värdefullt beslutsstöd för läkare, sjuksköterskor och barnmorskor.

Vi på Calmark har under tio år forskat på metoder som snabbare kan indikera status och därmed även vilken vårdnivå ett nyfött barn är i behov av. I takt med den snabbföränderliga tekniska utvecklingen har även våra lösningar och metoder fått förändras och anpassas för marknadens och sjukvårdens behov. Vi är stolta över att vi nu närmar oss lanseringen av ett patenterat PNA-instrument, vars tekniska utformning enklare och snabbare kan genomföra viktiga tester. Mätningen sker genom en kolorimetrisk metod, där vi behandlar filter med kemi. Om ämnet vi letar efter finns i blodet, sker en färgförändring när blodet träffar filtren. Färgförändringen omvandlas sen till ett numeriskt värde med hjälp av en mjukvara. Genom att ändra kemikalier på filtren, kan olika tester utvecklas på samma plattform. Testerna genomförs direkt i anslutning till familjen och svaret kommer inom några minuter, vilket underlättar vårdkedjan och beslutprocessen.

Vår målsättning är att bli en ledande aktör inom PNA-produkter för nyfödda samt att utveckla vårt erbjudande till att tillgodose alla relevanta tester för den första perioden för nyfödda.

Vi uppskattar att cirka 20 procent av alla de barn som föds skulle vara hjälpta av minst en av våra tre första biomarkörer (LDH, bilirubin och glukos). Vår vision är att i framtiden kunna erbjuda samtliga relevanta tester för bedömning av sjukdomstillstånd hos nyfödda barn. Det finns för närvarande inga PNA-instrument för mätning av LDH och inget företag har ännu specialiserat sig på vård av nyfödda. Vårt PNA-instrument har erhållit flera viktiga patent i både Sverige, Kina och USA, samtidigt som ytterligare patent är under behandling.

Vi på Calmark tänker rädda fler barn och underlätta för alla de som sliter med att få ihop sin vardag inom sjukvården genom att enklare identifiera de barn som ligger i riskzonen. Jag hoppas att du vill vara med på vår resa där vi kan rädda fler liv, erbjuda sparad tid inom sjukvården och minska lidandet för de allra minsta patienterna.

Anna Söderlund,
VD, Calmark Sweden AB