2023-09-15

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CALMARK SWEDEN AB (PUBL)

Aktieägarna i Calmark Sweden AB (publ), org.nr 556696-0141 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 18 oktober 2023 kl. 13.00 i Karlstad Innovation Park, lokal Manegen, Sommargatan 101A, 656 37 Karlstad.

Utövande av rösträtt vid stämman

Aktieägare, som önskar delta vid stämman, ska

(i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per tisdagen den 10 oktober 2023, och, om aktierna är förvaltningsregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna senast torsdagen den 12 oktober 2023, samt

(ii) dels ha anmält sitt deltagande per brev till adressen Calmark Sweden AB, ”EGM 2023”, Teknikringen 38A, 114 28 Stockholm, eller via e-post till admin@calmark.se, senast torsdagen den 12 oktober 2023.

Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt antal biträden (högst två).

Aktieägare som önskar företrädas av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas från Bolaget och finns även tillgängligt på Bolagets hemsida, www.calmark.se. Fullmakten i original bör om möjligt i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovanstående adress. Den som företräder juridisk person ska bifoga kopia av aktuellt registrerings¬bevis eller annan tillämplig handling.

Förvaltningsregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn för att kunna delta vid stämman. Sådan tillfällig ägarregistrering, s.k. rösträttsregistrering, som gjorts av förvaltaren senast den 12 oktober 2023 beaktas vid framställningen av aktieboken. Detta innebär att aktieägare i god tid enligt förvaltarens rutiner måste meddela sin önskan om rösträttsregistrering till förvaltaren.

Ärenden på stämman

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas;

2. Val av ordförande vid stämman;

3. Upprättande och godkännande av röstlängd;

4. Val av en eller två protokolljusterare;

5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad;

6. Godkännande av dagordning;

7. Beslut om ändring av bolagsordningen;

8. Beslut om nyemission av units med företrädesrätt till aktieägare;

9. Beslut om justeringsbemyndigande;

10. Stämmans avslutande.

Styrelsens beslutsförslag

2 Val av ordförande vid stämman

Till stämmans ordförande föreslås att styrelsens ordförande Mathias Karlsson utses, eller vid förhinder för denne, den som styrelsen i stället anvisar.

7 Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att ändra lydelsen i § 4 och § 5 i bolagsordningen i enlighet med följande.

Ändringen föreslås i syfte att möjliggöra den nyemission av units som styrelsen föreslår att stämman beslutar om enligt punkt 8 på dagordningen. Ändringen avser följande:

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor. § 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 8 000 000 kronor och högst 32 000 000 kronor.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 30 000 000 och högst 120 000 000. § 5 Antal aktier

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 80 000 000 och högst 320 000 000.

Beslutet är villkorat av att stämman fattar beslut i enlighet med punkt 8 på dagordningen och att dessa beslut registreras hos Bolagsverket.

Beslutet förutsätter för giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl det vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

8 Beslut om nyemission av units med företrädesrätt till aktieägare

Styrelsen förslår att stämman beslutar om en nyemission av högst 95 095 600 aktier av serie B, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 9 509 560,00 kronor. Vidare föreslår styrelsen att stämman beslutar om en nyemission av högst 47 547 800 teckningsoptioner av serie TO 4 B, berättigande till teckning av totalt 47 547 800 aktier av serie B i Bolaget, innebärandes en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 4 754 780,00 kronor.

Emissionerna ska behandlas som ett beslut och genomföras genom utgivande av så kallade units med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) och enligt villkoren nedan.

1. Rätt att teckna units i Företrädesemissionen ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för emissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget. Varje aktieägare äger företrädesrätt att teckna units i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger.

2. Varje unit består av två (2) nya aktier av serie B och en (1) teckningsoption av serie TO 4 B (”Unit”).

3. En (1) befintlig aktie i Bolaget ska berättiga till en (1) uniträtt. En (1) uniträtt ger rätt att teckna en (1) Unit.

4. Teckning kan enbart ske i Units och således inte av aktier eller teckningsoptioner var för sig. Tilldelning får enbart ske i Units. Efter emissionens genomförande kommer dock aktierna och teckningsoptionerna att skiljas åt.

5. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna Units ska vara den 25 oktober 2023.

6. Teckningskursen per Unit ska vara 0,30 kronor, motsvarande en teckningskurs om 0,15 kronor per aktie av serie B. Den del av teckningskursen som överstiger kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden. Den del av teckningskursen som vid teckning av aktier av serie B med stöd av teckningsoptionerna överstiger kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.

7. Teckning av Units ska ske från och med den 27 oktober till och med den 10 november 2023. Teckning av Units med företrädesrätt (dvs. med stöd av uniträtter) ska ske genom samtidig betalning. Teckning av Units utan företrädesrätt (dvs. utan stöd av uniträtter) ska ske på därför avsedd anmälningssedel under period som angivits ovan. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.

8. Betalning för Units som tecknas utan företrädesrätt (dvs. utan stöd av uniträtter) ska erläggas senast tre bankdagar från utfärdandet av besked om tilldelning (avräkningsnota) har skickats till tecknaren. Styrelsen ska emellertid ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.

9. Betalning för tecknade Units ska erläggas kontant. Det erinras emellertid om styrelsens möjlighet att medge kvittning enligt 13 kap 41 § aktiebolagslagen.

10. För det fall inte samtliga Units tecknas med stöd av uniträtter, dvs. företrädesrätt, ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om fördelning av Units som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska ske:

 I första hand ska tilldelning av Units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till sådana tecknare som även tecknat Units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal uniträtter som utnyttjats för teckning av Units och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

 I andra hand ska tilldelning av Units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till andra som tecknat utan stöd av uniträtter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal Units som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

 I tredje hand ska fördelning ske till garanter av Företrädesemissionen i enlighet med de tilldelningsprinciper som framgår ingångna garantiavtal.

11. En (1) teckningsoption av serie TO 4 B ska berättiga till teckning av en (1) ny aktie av serie B i Bolaget till en teckningskurs som uppgår till sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under en period om tjugo (20) handelsdagar som avslutas två (2) bankdagar före nyttjandeperiodens början, dock inte lägre än aktiens kvotvärde (för närvarande 0,10 kronor) och inte högre än 0,15 kronor. Teckningskursen ska aldrig kunna understiga aktiens kvotvärde.

12. Teckningsperioden för nya aktier av serie B med stöd av teckningsoptioner av serie TO 4 B ska löpa under tiden från och med den 7 mars 2024 till och med den 21 mars 2024, eller enligt vad som annars kan följa av villkoren i speciella fall, se punkt 13 nedan.

13. Fullständiga villkor för teckningsoptionerna av serie TO 4 B kommer att tillhandahållas i enlighet med vad som anges under rubriken ”Övrigt” nedan.

14. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och aktierna har förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. De aktier som tillkommit på grund av teckning med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och aktierna har förts in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Beslutet är villkorat av att stämman fattar beslut i enlighet med punkt 7 på dagordningen och att dessa beslut registreras hos Bolagsverket.

För giltigt beslut om Företrädesemissionen krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande mer än hälften av de angivna rösterna.

9 Beslut om justeringsbemyndigande

Styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten.

Antalet aktier och röster

Per kallelsedagen finns det 419 400 aktier av serie A med tio röster vardera och 47 119 631 aktier av serie B med en röst vardera, vilket innebär att det totala antalet aktier i Bolaget uppgår till 47 547 800 och totala antalet röster i Bolaget uppgår till 51 313 631.

Övrigt

Fullmaktsformulär kommer hållas tillgänglig senast tre veckor före stämman och fullständiga förslag till beslut med tillhörande handlingar kommer att hållas tillgängliga senast två veckor före stämman. Kallelsen och handlingar enligt ovan hålls tillgängliga hos Bolaget på Teknikringen 38A, 114 28 Stockholm, samt på dess hemsida, www.calmark.se och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress. Bolagsstämmoaktieboken tillhandahålls på Bolagets kontor på ovan adress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid extra bolagsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Karlstad i september 2023

Calmark Sweden AB (publ)

Styrelsen

Calmark

Nyheter