2023-11-21

Delårsrapport tredje Kvartalet Q3

Bolaget får registrering godkänd i Turkiet och kallar till bolagsstämma Under perioden blev Bolagets produkt Neo-Bilirubin godkänd för försäljning i Turkiet, och bolaget fick sin första kliniska order från landet. Bolaget kallar till bolagsstämma den 15 september för att föreslå en företrädesemission, vilken genomfördes efter rapportperiodens slut.

Väsentliga händelser under perioden

• Bolagets produkt Neo-Bilirubin registrering i Turkiet blir godkänd den 6 september

• Första kliniska ordern från Turkiet läggs den 12 september

• Styrelsen kallar till extra bolagstämma den 15:e september för beslut om företrädesemission.

Väsentliga händelser efter periodens slut

• Den 10:e oktober levererar Calmark produkter till Global Health Labs i USA, som är en del av Bill och Melinda Gates Foundation.

• VD Anna Söderlund kommenterar utvecklingen i en intervju den 16:e oktober

• Den 10 oktober pressmeddelar Bolaget en kommuniké från extra bolagsstämma där man beslutade att godkänna styrelsen förslag till företrädesemission.

• Memorandum för företrädesemissionen offentliggörs den 25 oktober på bolagets hemsida

• Teckningstiden i företrädesemissionen inleds den 27 oktober

• Den 30 oktober offentliggörs en intervju med VD på Finwire

• Mathias Karlssons presentation av Calmark på investerarträffen på hotell Anglais offentliggörs den 1:a november.

• Bolaget levererar den 7:e november produkter till Indien för en metodjämförelse

• Den 7:e november Calmark erhåller förhandsbesked om godkänt patent i USA. Patentet avser engångskassettens tekniska lösning för volymsreglering.

• Bolaget meddelar den 9:e november att de avser att deltar på Medica i Düsseldorf den 13 – 17 november. Syftet är att träffa befintliga och potentiella distributörer

• Teckningsgraden i emissionen offentliggörs den 13 november. Emissionen tecknades till 60% och tillför bolaget 8,56 MSEK före emissionskostnader om cirka 2,1 MSEK

VD har ordet

Under förra veckan deltog vi på Medica, vilken är en av världens största B2B mässa för den medicintekniska branschen. Vi träffade våra befintliga distributörer och la upp planer för 2024. Bland andra träffade vi vår turkiska partner, lanseringen i Turkiet har ju precis påbörjats. Våra produkter är nu ute och testas hos ett antal key-opinion-leaders på stora sjukhus runt om i Turkiet. Feedbacken från slutkunderna har varit väldigt positiv. Dessa testuppställningar av Neo-Bilirubin kommer sedan att användas i marknadsföringssyfte i en breddare lansering.

Vi hade även möjligheten att möta nya engagerade återförsäljare som är intresserade av att lansera Calmarks produkter i olika delar av världen.  Behovet av en bilirubinmätare uttrycks från många håll, vilket vi ser som positivt. Utvärdering av vilka nya distributörer vi väljer att samarbeta med pågår och kommer att kommuniceras vidare under hösten.

Calmark har delvis utökat sin strategi och börjat tänka lite annorlunda. Vårt största fokus kommer förstås alltid att vara nyfödda barn och deras situation, men det finns fler saker som Calmark är bra på.

Vi har under åren utvecklat en produkt som kan separera helblod till celler och vätska, vilket är unikt på marknaden. Vi kan dessutom producera produkten kostnadseffektivt. Den här tekniken kan användas till långt många fler tester än de på nyfödda barn. Vi ser nu ett ökat intresse både i Sverige och i internationellt för grundtekniken. Dessa samarbeten tar tid att utveckla men spännande diskussioner pågår på flera plan. Vi kan tänka oss att licensiera ut vår grundteknik, så att andra aktörer kan utveckla tester utanför vårt primära intresseområde – nyfödda barn.  

Nyligen fick vi också ett glädjande förhandsbesked om att ytterligare ett patent kommer att godkännas i USA. Calmark har alltid lagt mycket fokus på patentarbete och sett den investeringen som en viktig del av verksamheten. Det arbetet möjliggör att vi nu kan gå in i diskussioner om tekniskt samarbete med andra bolag runt grundtekniken.

I månadsskiftet oktober-november genomförde vi en företrädesemission med ett unitupplägg. Kapitalet ska användas till att identifiera en större samarbetspartner och att fortsätta försäljningen av vår bilirubinprodukt. Emissionen tecknades till 60% och tillför bolaget 8,56 MSEK före emissionskostnader om cirka 2,1 MSEK. Teckningstid för optionerna kommer att vara under mars 2024 och har en potential att tillföra ytterligare 4,3 miljoner kronor. Jag vill tacka alla tidigare och nya aktieägare som valt att investera i Calmark.

Calmark

Nyheter