2023-08-22

Delårsrapport andra kvartalet (Q2) 2023

Oberoende klinisk studie genomförd, nytt patent i Kina och nya order Under andra kvartalet 2023 har order emottagits från Sverige, Grekland och Puerto Rico. En oberoende klinisk studie har genomförts av General University Hospital of Ioannina i Grekland vilken utvärderat prestandan på Calmark Neo-Bilirubin gentemot laboratorieanalys samt jämfört resultat från venöst och kapillärt blod. Resultaten från studien ska publiceras inom närmsta framtid så snart sammanställning gjorts. Godkännandebesked har meddelats avseende Calmarks patent för POC-systemet i Kina. Rapporten avser perioden 1 januari – 30 juni 2023

Väsentliga händelser under andra kvartalet

• Den 11 april meddelades att styrelsen beslutat flytta fram årsstämman för 2023 till den 13 juni i Karlstad.

• Calmarks årsredovisning för 2022 publicerades den 18 april.

• Den 2 maj emottogs en första order för klinisk användning från bolagets svenska distributör Mediq. Ordern hade ett mindre ekonomiskt värde, men var av betydelse ur lanseringsperspektiv. Samma dag meddelades att Calmark deltog tillsammans med Mediq på eventet "Vårmöte i klinisk kemi" som genomfördes den 3-5 maj i Göteborg.

• En oberoende klinisk studie omfattande 85 patienter har genomförts av General University Hospital of Ioannina, vilket meddelades den 11 maj.  Studien har utvärderat prestandan på Calmark Neo-Bilirubin gentemot laboratorieanalys samt jämfört resultat från venöst och kapillärt blod. Nästa steg är sammanställning och publicering av resultatet.

• Kallelsen till årsstämman 2023 publicerades den 16 maj.

• Information om ett utökat kostnadsbesparingsprogram med ett antal organisatoriska förändringar publicerades den 17 maj. Bolagets samtliga kostnader minskas för att möjliggöra tid för fortsatt fokus på försäljning. De kommunicerade åtgärderna gör att de månatliga kostnaderna minskar med mer än 50%.

• Delårsrapporten för första kvartalet publicerades den 23 maj.

• Den 24 maj meddelade det kinesiska patentverket CNIPA ett godkännandebesked avseende Calmarks patentansökan för patientnära analyser, s.k. POC-system. Med det nya patentet inräknat äger Calmark tjugo patent samt elva designskydd.

• Förändringar i Calmarks ledning meddelades den 8 juni då Anna Söderlund återinträdde som VD och Camilla Arneving återgick till rollen som marknadschef för bolaget.

• Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) i Calmark Sweden AB (publ) hölls den 13 juni 2023. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och omvaldes. Till styrelseordförande valdes Mathias Karlsson. På årsstämman bemyndigades styrelsen att besluta om ökning av bolagets aktiekapital genom emissioner av B-aktier och/eller teckningsoptioner.

• Den 14 juni lanserade Calmark en ny hemsida med ökat fokus på kommersialisering och med bättre stöd för språkversioner.

• En uppföljningsorder från bolagets grekiska distributör emottogs den 14 juni.

• Den 21 juni förtydligades datum - den 22 augusti - för publicering av bolagets halvårsrapport.

• En demoorder från VIA Global Health avseende Puerto Rico emottogs den 26 juni.

Väsentliga händelser efter periodens slut

• Den 13 augusti meddelades att teckningskursen för utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 3 B i Calmark har fastställts till 1,60 SEK per B-aktie.

Övriga pressreleaser under perioden kan läsas på Calmarks hemsida, www.calmark.se.                                                                

Om Calmark

Calmark Sweden AB är ett medicintekniskt bolag som tillverkar och säljer en patientnära analysmetod (PNA) med enklare och snabbare analyser av medicinska tillstånd hos nyfödda. Den unika testplattformen består av ett bärbart instrument och testkassetter för olika biomarkörer. Det första testet, Neo-Bilirubin, är CE-märkt och mäter bilirubinnivån i helblod för att upptäcka gulsot hos nyfödda.

I västvärlden medför införandet av PNA-tester stora besparingar och kortare vårdkedjor. I mindre utvecklade sjukvårdssystem erbjuder Calmarks produkt ett stöd för diagnos som idag inte finns eftersom tillgången på sjukhuslaboratorier många gånger är begränsad.

VD har ordet

Det är tuffa tider för många nu, det har väl inte undgått någon. Speciellt MedTech-branchen har det kämpigt efter pandemin och många bolag går kräftgång. Jag upplever däremot att Calmark står väl rustade. Vi har under det första halvåret arbetat intensivt med en strategisk översyn av verksamheten för att optimera processerna och minska kostnaderna. Vi har satt fullt fokus på försäljning av Calmark Neo-produkter samtidigt som vi för tillfället nedprioriterat R&D och slimmat organisationen. Även om vi minskat antal anställda har vi behållit våra nyckelkompetenser som konsulter. Detta innebär att vi från slutet på Q3 kommer att ha en betydande minskad burnrate och en 65% resultatförbättring samtidigt som vi kan fortsätta inom vårt prioriterade område, som försäljning av Neo-Bilirubin.

2023 har hittills varit ett händelserikt år som bland annat inneburit erhållna orders, signerade distributionsavtal och en genomförd klinisk studie i Grekland avsedd att publiceras under de kommande månaderna. Under första halvåret kom också de första återkommande order på testkassetter, vilket är mycket positivt. De visar att de 93 instrument vi har ute i världen används. Kundnöjdheten i våra undersökningar ligger över 95%, våra produkter är verkligen uppskattade. Vi vet genom våra diskussioner med distributörer och slutkunder att produkterna fyller en viktig funktion och är väl positionerade för att leverera framtidens PNA för nyfödda.

Det är viktigt att påminna om att försäljningsprocessen är en lång process med tanke på att distributörer behöver hjälpa slutkunder med att ersätta eller komplettera dagens diagnostik med Calmarks bilirubintest. Denna process kan ta olika lång tid beroende på slutkundens storlek, plats, kultur och styrning.  Som tidigare kommunicerats har Calmark tagit ett strategiskt beslut att arbeta för att hitta en större samarbetspartner med en global försäljningsorganisation och större kapacitet att lansera Calmark Neo-Bilirubin. Diskussioner med olika parter har framskridit under sommaren och fortsätter framöver.

Under tiden fortsätter vårt försäljningsarbete tillsammans med våra distributörer. Vår säljchef har precis kommit hem från en mässa i Bangkok där intresset för våra produkter är stort. Registreringsprocessen i Turkiet och Indien pågår.

Jag ser fram emot hösten och alla spännande diskussioner som nu förs. Jag vill också passa på att tacka alla fantastiska medarbetare som genom åren byggt bolaget till där det står idag, med en färdig riktigt bra produkt, med en otrolig produktionslina och med avtal med många duktiga distributörer. Alla har visat ett stort hjärta i att göra starten i livet lite lättare för våra allra minsta patienter.

 

Bästa hälsningar

Anna Söderlund, VD, Calmark Sweden AB 

Calmark

Nyheter