2023-09-06

Calmarks Neo-produkt för bilirubin är registrerad i Turkiet

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att bolagets patientnära testsystem för bilirubin nu erhållit registrering i Turkiet. Registreringen avser både testkassetten Neo-Bilirubin och instrumentet, POC-Analyzer Neo. Dagens besked innebär att försäljningen av Calmark Neo-Bilirubin kan starta i Turkiet.

Calmark samarbetar med bolaget Savas Medikal angående lansering, registrering och försäljning på den turkiska marknaden. Bolaget har nu listad Calmarks produkt i landets “Product Tracking System” vilket innebär att försäljningen kan starta. Savas Medikal och Calmark har en detaljerad plan på plats för lansering av patientnära bilirubinanalys på nyfödda.

Turkiet har 85 miljoner invånare och det föds ca 1,3 miljoner barn per år i landet.

”Vi är väldigt glada att registreringen är på plats i Turkiet, så vi nu kan starta lanseringen” kommenterar VD Anna Söderlund.

Denna information är sådan som Calmark Sweden AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 september 2023, 17:30 CET.

Calmark

Nyheter

Styrelsen i Calmark föreslår att extra bolagsstämma beslutar om företrädesemission i syfte att identifiera partner och accelerera försäljningsaktiviteter

Styrelsen i Calmark Sweden AB ("Calmark" eller "Bolaget") har idag, den 15 september 2023, beslutat att föreslå att extra bolagsstämma i Bolaget planerad till den 18 oktober 2023, ska besluta om genomförande av en emission av units ("Företrädesemissionen") bestående av aktier och vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 4 B (”TO 4 B”), med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Emissionsvolymen för de emitterade aktierna i Företrädesemissionen uppgår till högst cirka 14,3 MSEK före transaktionskostnader. Vid fullteckning av Företrädesemissionen och fullt utnyttjande av därigenom emitterade TO 4 B till högsta teckningskurs, kan Bolaget komma att tillföras ytterligare cirka 7,1 MSEK före transaktionskostnader. Företrädesemissionen är skriftligt säkerställd av medlemmar i styrelse, ledning, vissa befintliga ägare och externa investerare till totalt cirka 60 procent (motsvarande cirka 8,56 MSEK) genom tecknings- och garantiåtaganden. För att finansiera verksamheten till dess att likvid från Företrädesemissionen tillfaller Bolaget har Calmark även upptagit ett brygglån om cirka 2,5 MSEK. Memorandum, innehållandes en detaljerad beskrivning av erbjudandet och verksamheten, kommer att publiceras senast när teckningsperioden för Företrädesemissionen inleds. Kallelse till extra bolagstämma offentliggörs genom separat pressmeddelande. EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.