2023-08-30

Calmark meddelar utfall av utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 3 B

Under det fjärde kvartalet 2022 genomförde Calmark Sweden AB (publ):s ("Calmark") en företrädesemission av s.k. units, bestående av fyra (4) nyemitterade B-aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 3 (”Teckningsoptionerna”). Varje teckningsoption av serie TO 3 berättigade innehavaren till teckning av en (1) ny B-aktie i Calmark. Den 28 augusti 2023 avslutades utnyttjandeperioden för Teckningsoptionerna. Totalt utnyttjades 8 769 Teckningsoptioner, motsvarande cirka 0,2 procent av antalet utestående Teckningsoptioner, för teckning av 8 769 B-aktier till teckningskursen 1,60 SEK per B-aktie. Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna tillförs Calmark cirka 14 tusen SEK före emissionskostnader.

Utnyttjade Teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering vid Bolagsverket. Omvandling av interimsaktier till ordinarie B-aktier beräknas ske omkring vecka 37.

Antal aktier och aktiekapital

Genom utnyttjandet av Teckningsoptionerna ökar antalet aktier i Calmark med 8 769 aktier, från 47 539 031 till 47 547 800 aktier. Aktiekapitalet ökar med 876,90 SEK, från 4 753 903,10 SEK till 4 754 780,00 SEK. För befintliga aktieägare som inte utnyttjat Teckningsoptioner uppgår utspädningen till cirka 0,02 procent av aktiekapital och röster.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anna Söderlund, verkställande direktör

Telefon: +46 (0) 70 213 25 35, e-post: anna.soderlund@calmark.se

www.calmark.se

Om Calmark

Calmark Sweden AB är ett medicintekniskt bolag som tillverkar och säljer en patientnära analysmetod (PNA) med enklare och snabbare analyser av medicinska tillstånd hos nyfödda. Den unika testplattformen består av ett bärbart instrument och testkassetter för olika biomarkörer. Det första testet, Neo-Bilirubin, är CE-märkt och mäter bilirubinnivån i helblod för att upptäcka gulsot hos nyfödda. I västvärlden medför införandet av PNA-tester stora besparingar och kortare vårdkedjor. I mindre utvecklade sjukvårdssystem erbjuder Calmarks produkt ett stöd för diagnos som idag inte finns eftersom tillgången på sjukhuslaboratorier många gånger är begränsad. Calmark siktar på att bli den globala ledaren och att långsiktigt erbjuda alla relevanta tester för nyfödda oavsett var i världen de föds. B-aktien är noterad på Spotlight Stock Market och handlas under namnet CALMA B.

För mer information se: www.calmark.se

Calmark

Nyheter

Styrelsen i Calmark föreslår att extra bolagsstämma beslutar om företrädesemission i syfte att identifiera partner och accelerera försäljningsaktiviteter

Styrelsen i Calmark Sweden AB ("Calmark" eller "Bolaget") har idag, den 15 september 2023, beslutat att föreslå att extra bolagsstämma i Bolaget planerad till den 18 oktober 2023, ska besluta om genomförande av en emission av units ("Företrädesemissionen") bestående av aktier och vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 4 B (”TO 4 B”), med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Emissionsvolymen för de emitterade aktierna i Företrädesemissionen uppgår till högst cirka 14,3 MSEK före transaktionskostnader. Vid fullteckning av Företrädesemissionen och fullt utnyttjande av därigenom emitterade TO 4 B till högsta teckningskurs, kan Bolaget komma att tillföras ytterligare cirka 7,1 MSEK före transaktionskostnader. Företrädesemissionen är skriftligt säkerställd av medlemmar i styrelse, ledning, vissa befintliga ägare och externa investerare till totalt cirka 60 procent (motsvarande cirka 8,56 MSEK) genom tecknings- och garantiåtaganden. För att finansiera verksamheten till dess att likvid från Företrädesemissionen tillfaller Bolaget har Calmark även upptagit ett brygglån om cirka 2,5 MSEK. Memorandum, innehållandes en detaljerad beskrivning av erbjudandet och verksamheten, kommer att publiceras senast när teckningsperioden för Företrädesemissionen inleds. Kallelse till extra bolagstämma offentliggörs genom separat pressmeddelande. EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.