Optionsinlösen 2019

Erbjudandet i sammandrag

Teckning av B-aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum från och med 23 maj 2019 till och med den 13 juni 2019. Innehav av en (1) teckningsoption av serie TO 1 B berättigar till teckning av en (1) nyemitterad B-aktie till en kurs om 5,40 SEK.

  • Nyttjandeperiod: 23 maj till 13 juni 2019.
  • Teckningskurs: 5,40 SEK per B-aktie.
  • Emissionsvolym: Det finns 3 000 000 utestående teckningsoptioner av serie TO 1 B. Vid fullt nyttjande tillförs Calmark totalt cirka 16,2 MSEK före emissionskostnader.
  • Sista dag för handel med teckningsoptioner: 11 juni 2019.
  • Antalet utestående aktier i Calmark: 10 404 500 aktier.
  • Värdering i aktuellt erbjudande (pre-money): Cirka 56,1 MSEK.

B-aktien noteras på Spotlight Stock Market under namnet CALMA B.

Teckningsoptionen noteras på Spotlight Stock Market under namnet CALMA TO1 B.

Spotlight Stock Market

Spotlight Stock Market (tidigare Aktietorget) driver sedan 1998 en marknadsplats för handel med aktier och andra finansiella instrument. Ur legalt perspektiv är Spotlight Stock Market en handelsplattform, även kallad MTF. Drift av handelsplattform är en typ av värdepappersrörelse enligt lagen om värdepappersmarknaden och Spotlight Stock Market verksamhet står därmed under Finansinspektionens tillsyn.

spotlightstockmarket.com