Press

Pressmeddelanden
Nyheter

Calmark erhåller besked om godkänt patent i Kina

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att det kinesiska patentverket China National Intellectual Property Administration (”CNIPA”) har utfärdat ett godkännandebesked avseende Calmarks patentansökan för patientnära analyser, s.k. POC-system.
Läs mer
Pressmeddelanden

Delårsrapport första kvartalet (Q1) 2023

Calmark Sweden AB (publ) publicerar idag sin delårsrapport för perioden januari – mars 2023. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på bolagets webbplats. Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark lanserar utökat kostnadsbesparingsprogram med fokus på ökad försäljning

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag ett antal organisatoriska förändringar för att förbättra förutsättningarna för ytterligare affärer.
Läs mer
Pressmeddelanden

Kallelse till årsstämma 2023 i Calmark Sweden AB (publ)

Aktieägarna i Calmark Sweden AB (publ), org.nr 556696-0141, (”Bolaget”) kallas till årsstämma tisdagen den 13 juni 2023 kl. 13.00 i Karlstad Innovation Park, lokal Manegen, Sommargatan 101A, 656 37 Karlstad.
Läs mer
Nyheter

Klinisk studie genomförd i Grekland

General University Hospital of Ioannina har genomfört en oberoende klinisk studie som utvärderar prestandan på Calmark Neo-Bilirubin gentemot laboratorieanalys samt jämför resultat från venöst och kapillärt blod. Alla 85 patienter har inkluderats i studien och resultatet kommer nu att sammanställas samt publiceras.
Läs mer
Nyheter

Calmark deltar på Vårmöte i klinisk kemi tillsammans med Mediq

Calmark deltar tillsammans med Mediq Sverige AB på "Vårmöte i kliniska kemi" som går av stapeln den 3-5 maj. Calmark Neo demonstreras och presenteras i Mediqs monter H00:24.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark erhåller order från Mediq i Sverige

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att bolagets svenska distributör Mediq har lagt en första order för klinisk användning. Dagens order har ett mindre ekonomiskt värde, men är av betydelse ur lanseringsperspektiv.
Läs mer
Pressmeddelanden

Förtydligande och kommentar till revisorns uttalande i revisionsberättelsen

Calmark Sweden AB (publ) publicerade idag sin årsredovisning för 2022 i vilken revisorn lämnat en särskild upplysning i revisionsberättelsen. Calmark vill på detta sätt förtydliga detta förhållande.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark publicerar årsredovisning för verksamhetsåret 2022

Calmark Sweden AB (publ) meddelar härmed att bolagets årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse för 2022 nu offentliggjorts.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark meddelar nytt datum för årsstämman

Calmark Sweden AB meddelade idag att styrelsen beslutat att flytta Bolagets årsstämma från den 16 maj 2023 till den 13 juni 2023.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark tecknar distributörsavtal med Savas Medikal i Turkiet

Calmark Sweden AB meddelade idag att ett exklusivt distributörssavtal signerats med bolaget Savas Medikal Inc. avseende Calmarks bilirubintest för nyfödda.
Läs mer
Nyheter

Calmark ger marknadsuppdatering

Idag publicerades en intervju hos Direkt Studios med Calmarks tillförordnade VD Camilla Arneving. Här ges en statusuppdatering från bolaget samt förtydliganden runt den nyligen publicerade bokslutskommunikén.
Läs mer
Pressmeddelanden

Bokslutskommuniké 2022 och delårsrapport fjärde kvartalet (Q4) 2022

Calmark Sweden AB (publ) meddelar härmed att bolagets bokslutskommuniké för 2022 samt delårsrapport för fjärde kvartalet 2022 nu offentliggjorts.
Läs mer
Nyheter

Calmark publicerar lägesrapport

Med tanke på den senaste tidens förändringar i Calmarks organisation och distributörsnätverk samt dagens pressrelease om uppdaterad strategi för Kina publiceras nedanstående intervju med bolagets tf. vd Camilla Arneving.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark omprövar strategin för Kina – fokuserar på distributörssamarbete

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att strategin för Kina omvärderats mot bakgrund av det rådande världsläget och den ökade politiseringen av affärsklimatet i Kina. Dotterbolaget i Wuxi, som planerats ligga till grund för att skapa ett Joint Venture-bolag, kommer att avvecklas. Liksom i resten av världen, kommer försäljningsstrategin i Kina baseras på samarbete med distributörer. Calmarks dotterbolag i Hongkong kvarstår och utgör navet i Kina.
Läs mer
Pressmeddelanden

Distributörsavtalet för Saudiarabien med Ajlan & Bros avslutas

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att det exklusiva distributörsavtalet för den saudiarabiska marknaden med bolaget Ajlan & Bros Holding Group Abilitii inte kommer att fortsätta.
Läs mer
Nyheter

Calmarks Neo-instument registrerat i Indien

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att bolagets instrument för analys av patientnära tester, POC-Analyzer, nu erhållit registrering av indiska myndigheter. Tillhörande test för mätning av bilirubin i blodet hos nyfödda, Neo-Bilirubin, är fortfarande under registreringsprocess.
Läs mer
Nyheter

Klinisk återkoppling från sjukhus i Indien

Calmarks försäljningschef Magdalena Tharaldsen genomförde under november/december en tre veckor lång rundresa i Indien där hon först deltog på en delegationsresa med Swecare samt därefter fortsatte resan tillsammans med bolagets distributör r2 Hemostasis Diagnostics India Private Ltd. Calmarks bilirubinometer demonstrerades hos hälsomyndigheter och på sjukhus. Här redovisas den kliniska återkoppling som samlades in.
Läs mer
Nyheter

Calmark signerar nytt distributörsavtal för Sverige med Mediq

Calmark Sweden AB (publ) meddelade idag att ett exklusivt distributörssavtal signerats med bolaget Mediq Sverige AB avseende Calmarks tester för nyfödda.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark effektiviserar organisationen för att öka fokus på försäljning av bolagets färdigutvecklade produkter

Calmark Sweden AB (publ) meddelade idag att bolaget initierat åtgärder för att effektivisera den interna organisationen och att prioritera försäljning av bolagets färdigutvecklade produkter. Utvecklingsprojekten för framtagning av nya biomarkörer pausas tills vidare och organisationen minskas därmed med 25%. Ambitionen är att Calmark ska bli kassaflödespositivt under nästkommande år.
Läs mer
Pressmeddelanden

Delårsrapport för tredje kvartalet 2022

Calmark Sweden AB (publ) publicerar idag sin delårsrapport för perioden juli – september 2022. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på bolagets webbplats. Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.
Läs mer
Nyheter

Distributörsavtalet för Egypten och Irak med Enox Pharma förlängs inte

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att det exklusiva distributörsavtalet för de egyptiska och irakiska marknaderna med bolaget Enox Pharma inte kommer att förlängas för 2023.
Läs mer
Nyheter

Calmark deltar på delegationsresa till Indien

Calmark Sweden AB (publ) kommer att delta i en delegationsresa till Indien den 28 november – 2 december som anordnas av Swecare, i samarbete med Socialdepartementet, Sveriges ambassad New Delhi, generalkonsulatet i Mumbai och Business Sweden. I anslutning till delegationen görs också en marknadsföringsresa i landet tillsammans med bolagets distributör r2 Diagnostics.
Läs mer
Nyheter

Förändringar i Calmarks ledning

Calmark Sweden AB (publ) meddelade idag att rollen som CFO tillsätts av interimskonsulten Peter Larsson då nuvarande CFO Madeleine Skoglund lämnar företaget på egen begäran. Samtidigt meddelas att Anna Söderlund, av hälsomässiga skäl, kommer att vara frånvarande den närmaste tiden och att styrelsen idag utsett Camilla Arneving till tillförordnad VD.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmarks företrädesemission är slutregistrerad – omvandling av BTU till B-aktier och teckningsoptioner samt upptagande till handel av teckningsoptioner

Calmark Sweden AB (publ) (”Calmark” eller ”Bolaget”) har genomfört en företrädesemission av B-aktier och teckningsoptioner (”Units”), som avslutades den 13 oktober 2022 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen tecknades till totalt 91,1 procent. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 23,8 MSEK före emissionskostnader om sammanlagt cirka 3,6 MSEK. Företrädesemissionen är nu slutregistrerad hos Bolagsverket och sista dag för handel med BTU är den 8 november 2022. Avstämningsdag är den 10 november 2022, varefter BTU omvandlas till B-aktier och teckningsoptioner. De nyemitterade B-aktierna och teckningsoptionerna beräknas finnas tillgängliga på respektive aktieägares depå/vp-konto den 14 november 2022. Teckningsoptionerna av serie 2022/2023 kommer att tas upp till handel på Spotlight Stock Market den 14 november 2022. Teckningsoptionerna har ISIN-kod SE0018535650 och kortnamn CALMA TO 3 B.
Läs mer
Nyheter

Upphandlingen i Region Stockholm avslutad

Calmark Sweden AB (publ) meddelade idag att tilldelningen i upphandlingen av bilirubinmätare som utlysts av Stockholmsregionen har publicerats. Calmark har inte fått tilldelning i upphandlingen.
Läs mer
Pressmeddelanden

Delregistrering av företrädesemission

Den 13 oktober 2022 avslutades teckningstiden i Calmark Sweden AB:s ("Calmark") företrädesemission av aktier och teckningsoptioner (”Units”). Totalt nyemitteras 3 718 161 Units. Calmark tillförs således cirka 23,8 MSEK före emissionskostnader.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark Sweden AB (publ) företrädesemission tecknades till cirka 91,1 procent

Företrädesemissionen om 26,1 MSEK som offentliggjordes den 23 augusti 2022 och som godkändes av extra bolagsstämman den 22 september 2022 (”Företrädesemissionen”) i Calmark Sweden AB (publ) (”Calmark” eller ”Bolaget”) tecknades till totalt cirka 91,1 procent. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 23,8 MSEK före emissionskostnader.
Läs mer
Nyheter

Calmark deltar på delegationsresa till Rwanda och träffar VIA Global Health

Calmark Sweden AB (publ) meddelade idag att representanter från bolaget kommer att delta på en delegationsresa till Rwanda den 8-9 november som anordnas av Swecare, i samarbete med Utrikesdepartementet, Socialdepartementet, Sveriges ambassad i Rwanda och Rwandas ambassad i Sverige. Även representanter från Calmarks distributör i Afrika, VIA Global Health, kommer att delta i delar av tvådagarsprogrammet.
Läs mer
Nyheter

Kalqyl publicerar VD-intervju med Anna Söderlund

Analytikerfirman Kalqyl publicerade idag en videointervju med Calmarks vd Anna Söderlund. I filmen besvaras frågor om den pågående lanseringen, registreringar och vilken feedback som inkommit hittills från distributörer och kunder.
Läs mer
Nyheter

Stockpicker har publicerat kortfattad aktieanalys om Calmark

Analyshuset Stockpicker har publicerat en kortfattad aktieanalys om Calmarks affärsidé, produkter, kommersialisering och potential. Stockpicker producerar och distribuerar aktie- och fondanalyser och har funnits sedan 1997.
Läs mer
Nyheter

Calmark deltar i offentlig upphandling för Stockholmsregionen

Calmark Sweden AB (publ) meddelade idag att bolaget deltar i en offentlig upphandling av bilirubinmätare som initierats av Region Stockholm. Det beräknade ordervärdet, om Calmark vinner upphandlingen, är ca 2,5 MSEK under en fyraårsperiod. Leverans till kund kommer att ske via distributör.
Läs mer
Nyheter

Calmarks presentation från Redeye Theme: Diagnostics

Calmark Sweden AB (publ) deltog den 27 september på Theme Diagnostics som arrangerades av analytikerfirman Redeye. Bolaget presenterades av VD Anna Söderlund och inspelningen kan ses i efterhand via nedan länk.
Läs mer
Nyheter

Kalqyl publicerar initial analys av Calmark

Analytikerfirman Kalqyl publicerade idag en aktieanalys omfattande bland annat Calmarks värdeerbjudande, produkter, marknadspotential och aktiens värdering. Analysen finns att läsa i sin helhet på Calmarks hemsida.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark Sweden AB (publ) offentliggör EU-tillväxtprospekt avseende företrädesemissionen

Calmark Sweden AB (publ) (”Calmark” eller ”Bolaget”) har upprättat ett EU-tillväxtprospekt (’’Prospektet’’) avseende Bolagets företrädesemission, vilken offentliggjordes den 23 augusti 2022 och som godkändes av extra bolagsstämman den 22 september 2022 (”Företrädesemissionen”). Prospektet har godkänts av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på Bolagets hemsida www.calmark.se och kommer att göras tillgängligt på Hagberg & Aneborn Fondkommission AB:s hemsida www.hagberganeborn.se.
Läs mer
Nyheter

Calmark presenterar på Redeye Theme: Diagnostics den 27 september

Den 27 september kl.11:10 presenterar Anna Söderlund, VD på Calmark, den senaste utvecklingen i bolaget på det digitala eventet Redeye Theme: Diagnostics.
Läs mer
Nyheter

Distributörsavtalet för Sverige med Triolab förlängs inte

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att det exklusiva distributörsavtalet för den svenska marknaden med bolaget Triolab AB inte kommer att förlängas.
Läs mer
Pressmeddelanden

Kommuniké från extra bolagsstämma i Calmark Sweden AB (publ) den 22 september 2022

Calmark Sweden AB (publ) höll den 22 september 2022 extra bolagsstämma. Vid stämman fattades, bland annat, följande beslut.
Läs mer
Nyheter

Påminnelse gällande extra bolagsstämma och avstämningsdag för deltagande i företrädesmission

Styrelsen för Calmark Sweden AB (publ) (“Calmark” eller ”Bolaget”) har kallat till extra bolagsstämma den 22 september 2022 för att godkänna styrelsens beslut om en emission av units bestående av B-aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för Calmarks befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Avstämningsdag för Företrädesemissionen är den 27 september 2022. Detta innebär att sista dag för handel i Bolagets B-aktie med rätt till deltagande i Företrädesemissionen är den 23 september 2022, dvs dagen efter avhållandet av extra bolagsstämman.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark erhåller order från Saudiarabien

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att en order emottagits från bolagets distributör i Saudiarabien, Ajlan & Bros Holding Group Abilitii avseende Neo-Bilirubin produkter. Dagens order har ett mindre ekonomiskt värde, men är av betydelse ur lanseringsperspektiv.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark har rekryterat Madeleine Skoglund som heltidsanställd CFO

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att Madeleine Skoglund anställts som ny CFO för bolaget från och med den 1 september. Madeleine kommer att ingå i Calmarks ledningsgrupp.
Läs mer
Nyheter

Calmarks Neo-produkt för bilirubin är färdigregistrerad i Vietnam

Calmark Sweden AB:s testkassett för bilirubin har nu erhållit registrering av vietnamesiska myndigheter. Instrumentet, POC- Analyzer Neo, erhöll registrering den 10 augusti.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark erhåller order från Vietnam

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att en order på 40 instrument och 3000 testkassetter, har emottagits från bolagets distributör i Vietnam, MTTS Co., Ltd avseende produkten Calmark Neo-Bilirubin. Instumentet, POC- Analyzer Neo, har erhållit registrering i landet, vilket meddelades den 10 augusti. Test kassetterna för bilirubin beräknas vara registrerade inom kort. Dagens order har ett mindre ekonomiskt värde, men är av betydelse ur lanseringsperspektiv.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark publicerar delårsrapport för andra kvartalet och halvårsrapport för 2022

Calmark Sweden AB (publ) publicerar idag sin delårsrapport för perioden 1 april – 30 juni 2022 samt 1 januari - 30 juni 2022. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på bolagets webbplats. Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.
Läs mer
Pressmeddelanden

Kallelse till extra bolagsstämma i Calmark Sweden AB (publ)

Aktieägarna i Calmark Sweden AB (publ), org.nr 556696-0141, kallas till extra bolagsstämma den 22 september 2022 kl. 13.00 på Karlstad Innovation Park, konferensrum Manegen, Sommargatan 101A, 656 37 Karlstad.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark Sweden AB (publ) beslutar om emission av units om cirka 26,1 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare, villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande

Styrelsen för Calmark Sweden AB (publ) (“Calmark” eller ”Bolaget”) har idag, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 22 september 2022, beslutat om en emission av units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för Calmarks befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) om cirka 26,1 MSEK. Företrädesemissionen omfattas av högst 16 333 192 B-aktier och 4 083 298 teckningsoptioner (units). Emissionslikviden ska primärt finansiera försäljnings- samt marknadsföringsinsatser i samband med kommersialisering av Bolagets produkter. Företrädesemissionen omfattas till cirka 80 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs genom separat pressmeddelande.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark erhåller order från Indien

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att en order på 50 instrument och 2000 testkassetter har emottagits från bolagets distributör i Indien, r2 Diagnostics, avseende produkten Calmark Neo-Bilirubin. Registreringsprocessen för produkterna i Indien pågår och beräknas vara klar inom kort.
Läs mer
Nyheter

Calmark meddelar uppdaterad lanseringsplan

Calmark Sweden AB (publ) meddelade idag en uppdaterad plan för sin globala lansering av produkten Calmark Neo-Bilirubin. Fokus kommer att ligga på de marknader där distributörsavtal finns skrivna, dvs Sydostasien, Mellanöstern, södra Europa och Norden. Vissa länder i VIA Globals nätverk kommer också att prioriteras.
Läs mer
Nyheter

Calmarks Neo-instrument har genomgått registrering i Vietnam

Calmark Sweden AB:s instrument, POC-Analyzer Neo, har erhållit registrering av vietnamesiska myndigheter. Tillhörande test, Neo-Bilirubin, är fortfarande under registreringsprocess och förväntas bli godkänd under augusti månad enligt Calmarks distributör MTTS. Registrering av medicinsktekniska produkter hos myndigheter är obligatoriskt, innan försäljning kan starta.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark tecknar avtal med ny distributör för Saudiarabien

Calmark Sweden AB (publ) har idag signerat ett exklusivt distributörsavtal med bolaget Ajlan & Bros Holding Group Abilitii avseende marknadsföring och försäljning av Calmarks Neo-produkter i Saudiarabien. Genom det nya avtalet får Calmark fler samarbetspartners i Mellanöstern vilket sprider riskerna och snabbar upp lanseringen.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark levererar första produkterna till Kenya

Som ett led i Calmark Sweden AB’s samarbete med VIA Global Health och deras pågående lanseringskampanj i Afrika meddelar idag bolaget att den första demo-ordern mottagits för Kenya och kommer nu att levereras. Dagens order har ett mindre ekonomiskt värde, men är av betydelse ur lanseringsperspektiv.
Läs mer
Nyheter

Klinisk återkoppling från sjukhus i Vietnam

I början av juni genomförde Calmarks försäljningschef Magdalena Tharaldsen en tre veckor lång marknadsföringsresa till Vietnam. Offentliga och privata sjukhus besöktes i sällskap med bolagets distributör MTTS Co., Ltd. Calmarks bilirubinometer demonstrerades på sju olika sjukhus och här redovisas den kliniska återkoppling som samlades in.
Läs mer
Nyheter

Calmark erhåller ytterligare order från Italien

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att ytterligare en order har emottagits från bolagets distributör i Italien, P.R.I.S.M.A. Srl (Prisma) avseende Calmark Neo plattformen.
Läs mer
Nyheter

Calmark ändrar kommunikationspolicy gällande försäljning och order

För att öka transparensen kring lansering och försäljning av Calmarks produkter meddelar bolaget att de ändrar kommunikationspolicyn.
Läs mer
Nyheter

Anna Söderlund medverkar i Aktiespararnas podd ”VD-prat i hängmattan”

Calmark Sweden AB meddelade idag att bolagets VD Anna Söderlund medverkar i Aktiespararnas sommarpodd ”VD-prat i hängmattan” som produceras av Analysguiden. Företagsledare från spännande bolag berättar om sina framtidsvisioner och varför just deras bolag är ett intressant investeringscase.
Läs mer
Nyheter

Calmark Neo-Bilirubin erhåller UNICEF:s stämpel ”NEST360 Qualified”

Calmark Sweden AB meddelade idag att bolagets diagnostik för nyföddhetsgulsot, Neo-Bilirubin, uppfyller de kriterier som tagits fram av organisationen NEST360 i samarbete med UNICEF för produkter i låginkomstländer. Utmärkelsen visar att Calmarks produkt är effektiv, prisvärd, robust och enkel att använda.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark tecknar distributörsavtal med MTTS avseende Vietnam, Kambodja och Laos

Calmark Sweden AB (publ) har idag signerat ett exklusivt distributörsavtal med bolaget MTTS Co., Ltd avseende marknadsföring och försäljning av Calmarks Neo-produkter i länderna Vietnam, Kambodja och Laos. Genom avtalet utökar Calmark lanseringen i Asien, där det finns ett omfattande behov av säker och effektiv diagnostik för nyfödda.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark erhåller order från Grekland avseende Neo-Bilirubin

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att en order emottagits från bolagets distributör i Grekland, Prime Biosciences avseende Neo- produkterna. Dagens order har ett mindre ekonomiskt värde, men är av betydelse ur lanseringsperspektiv.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark tecknar distributörsavtal med Prime Biosciences i Grekland

Calmark Sweden AB meddelade idag att ett exklusivt distributörssavtal signerats med bolaget Prime Biosciences avseende Calmarks tester för nyfödda.
Läs mer
Nyheter

Calmark erhåller patentnummer för beviljat patent i USA

Calmark Sweden AB (publ) har erhållit besked om beviljat patent från det amerikanska patentverket (”USPTO”) avseende Calmark POC-systemet samt metoden att detektera en biomarkör i tex blod. Patentets nummer är 11255864 och gäller till 6 april 2039. Förhandsbesked om detta pressmeddelades den 8 december 2021.
Läs mer
Pressmeddelanden

Delårsrapport första kvartalet (Q1) 2022

Calmark Sweden AB (publ) publicerar idag sin delårsrapport för perioden januari – mars 2022. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på bolagets webbplats. Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.
Läs mer
Nyheter

Calmark efterlever från idag det nya regelverket IVDR

Anna Söderlund, VD för Calmark Sweden AB (publ) har idag undertecknat ‘Declaration of Conformity’ som visar att Calmark har anpassat kvalitetssystem och teknisk dokumentation till det nya regelverket IVDR. Underlagen ska nu skickas till Läkemedelsverket. Efterlevnad med IVDR är ett krav för att behålla CE-märkningen på befintliga produkter från och med den 26 maj 2022.
Läs mer
Pressmeddelanden

Kommuniké från årsstämma 2022 i Calmark Sweden AB (publ)

Idag, den 17 maj 2022, hölls årsstämma i Calmark Sweden AB (publ) (”Bolaget”) för verksamhetsåret 2021.
Läs mer
Nyheter

Calmarks studie på Södersjukhuset avslutad

Calmark Sweden AB (publ), meddelar idag att den kliniska studien för produkten Neo-Bilirubin, som startades upp i september 2021 i samarbete med forskningsenheten på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset AB, Stockholm nu är avslutad med goda resultat. Alla patienter har inkluderats och nu kvarstår endast sammanställning av slutrapport. Monitorering av studien har utförts av Scandinavian CRO.
Läs mer
Nyheter

Calmarks presentation från Redeye Medtech & Diagnostics Seminar

Calmark Sweden AB (publ) deltog den 11 maj på Medtech & Diagnostics Seminar som arrangerades av analytikerfirman Redeye. Bolaget presenterades av VD Anna Söderlund och inspelningen kan ses i efterhand via nedan länk.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmarks distributör i Indien tecknar avtal även för Neo-produkterna

Calmark Sweden AB meddelade idag att ett exklusivt distributörssavtal signerats med bolaget r2 Diagnostics i Indien avseende Calmarks tester för nyfödda.
Läs mer
Nyheter

Calmark presenterar på Redeye Medtech & Diagnostics Seminar 2022

Calmark deltar på Medtech & Diagnostics Seminar 2022 som arrangeras av Redeye onsdagen den 11 maj. VD Anna Söderlund presenterar den senaste utvecklingen i bolaget klockan 11:30. Eventet sänds digitalt i realtid.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark erhåller order på Neo-produkter från Italien

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att en order emottagits från bolagets distributör i Italien, P.R.I.S.M.A. Srl (Prisma) avseende Calmark Neo plattformen. Dagens order har ett mindre ekonomiskt värde, men är av betydelse ur lanseringsperspektiv.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark publicerar årsredovisning för verksamhetsåret 2021

Calmark Sweden AB (publ) meddelar härmed att bolagets årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse för 2021 nu offentliggjorts.
Läs mer
Nyheter

Calmark omprioriterar resurser och fokuserar på försäljning av befintliga produkter

Calmark Sweden AB meddelade idag att beslut tagits om omprioritering av resurser vilket innebär att tidsplanen för utvecklingsprojektet för Neo-LDH uppdateras och att produkten inte kommer att CE-märkas före 26 maj.
Läs mer
Pressmeddelanden

Kallelse till årsstämma 2022 i Calmark Sweden AB (publ)

Aktieägarna i Calmark Sweden AB (publ), org.nr 556696-0141, (”Bolaget”) kallas till årsstämma tisdagen den 17 maj 2022 kl. 13.00 i Karlstad Innovation Park, lokal Manegen, Sommargatan 101A, 656 37 Karlstad.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmarks distributör i Italien tecknar avtal även för Neo-produkterna

Calmark Sweden AB meddelade idag att ett exklusivt distributörssavtal signerats med P.R.I.S.M.A. Srl (Prisma) i Italien avseende Calmarks test för nyfödda.
Läs mer
Nyheter

Calmark presenterar på Redeye Investor AW i Malmö

Calmark deltar på Investor AW i Malmö som arrangeras av Redeye torsdagen den 31 mars. VD Anna Söderlund är först ut att presentera klockan 18:00 på High Court i Malmö. Eventet sänds också digitalt i realtid.
Läs mer
Nyheter

Calmarks test Neo-LDH går in i CE-märkningens verifierings- och valideringsfas

Calmark Sweden AB (publ), meddelar idag att utvecklingsprojektet för bolagets test för nyfödda, Neo-LDH, nu går in i verifiering och validering. Denna fas är en av de sista delarna i processen och beräknas ta cirka två månader. Därefter ska regulatorisk dokumentation sammanställas innan CE-märkning kan ske.
Läs mer
Nyheter

Calmarks presentation från Stockholm Corporate Finance Life Science event

Calmark Sweden AB (publ) deltog idag den 9 mars på Stockholm Corporate Finance 14e Life Science Kapitalmarknadsdagar som genomfördes både fysiskt i Stockholm och digitalt i realtid. Bolaget presenterades av VD Anna Söderlund och inspelningen kan ses via nedan länk.
Läs mer
Nyheter

Calmark presenterar på Stockholm Corporate Finance 14e Life Science Kapitalmarknadsdagar

Calmark deltar på Stockholm Corporate Finance 14e Life Science Kapitalmarknadsdagar som arrangeras den 8 - 9 mars 2022. VD Anna Söderlund presenterar senaste utvecklingen och framtiden för bolaget kl. 10:00 den 9 mars. Evenemanget genomförs både fysiskt på IVA i Stockholm och digitalt i realtid.
Läs mer
Pressmeddelanden

Bokslutskommuniké 2021 och delårsrapport fjärde kvartalet (Q4) 2021

Calmark Sweden AB (publ) meddelar härmed att bolagets bokslutskommuniké för 2021 samt delårsrapport för fjärde kvartalet 2021 nu offentliggjorts.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark erhåller order från Förenade Arabemiraten

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att en order emottagits från bolagets distributör i Förenade Arabemiraten, Enox Pharma AB, avseende både Calmark Neo plattformen och Calmark Covid plattformen. Dagens order har ett mindre ekonomiskt värde, men är av betydelse ur lanseringsperspektiv.
Läs mer
Nyheter

Calmark förstärker logistik- och orderhantering inför global lansering

Calmark Sweden AB har anställt Liana Rikberg i rollen som Supply Chain Coordinator, för att förstärka teamet inför den globala lanseringen. Liana tillträder tjänsten den 10 januari 2022.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmarks företrädesemission registrerad – omvandling av BTA B till B-aktier

Calmark Sweden AB (publ) (“Calmark” eller ”Bolaget”) har genomfört en företrädesemission av B-aktier om cirka 24,9 MSEK, som avslutades den 23 november 2021 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen tecknades till totalt 137,3 procent.
Läs mer
Nyheter

Calmark erhåller förhandsbesked om godkänt patent i USA

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att det amerikanska patentverket (”USPTO”) har utfärdat ett så kallat Notice of Allowance avseende Calmarks system för patientnära analyser, sk POC-system.
Läs mer
Pressmeddelanden

Firyal Kryou ny CFO för Calmark

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att bolaget har kontrakterat Firyal Kryou som interim CFO och medlem i ledningsgruppen. Hon tillträder rollen idag den 1 december 2021.
Läs mer
Pressmeddelanden

Slutlig teckningsgrad i Calmark Sweden AB (publ) företrädesemission uppgår till 137,3 procent

Företrädesemissionen om cirka 24,9 MSEK som offentliggjordes den 22 oktober 2021 (”Företrädesemissionen”) i Calmark Sweden AB (publ) (”Calmark” eller ”Bolaget”) blev övertecknad. Företrädesemissionen tecknades till totalt 137,3 procent. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 24,9 MSEK före emissionskostnader.
Läs mer
Pressmeddelanden

Preliminär teckningsgrad i Calmark Sweden AB (publ) företrädesemission uppgår till cirka 137 procent

Det preliminära resultatet av företrädesemissionen i Calmark Sweden AB (publ) (”Calmark” eller ”Bolaget”) där teckningsperioden löpte ut idag den 23 november 2021 kl. 15.00, visar att företrädesemissionen har tecknats till cirka 137,2 procent. Calmark kommer genom företrädesemissionen att tillföras maxbeloppet om cirka 24,9 miljoner kronor före emissionskostnader som beräknas till ca 2,5 miljoner kronor.
Läs mer
Pressmeddelanden

Den riktade emissionen till Gainbridge Capital är nu registrerad

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att den riktade emissionen av 388 936 B-aktier till Gainbridge Capital nu registrerats. Emissionen genomfördes till kursen 5,40 SEK per B-aktie och innebär ett kapitaltillskott om cirka 2,1 MSEK före emissionskostnader samt en ökning av aktiekapitalet med 38 893,60 SEK.
Läs mer
Nyheter

Calmarks presentation från Redeye Life Science Day

Calmark Sweden AB (publ) deltog den 11 november på Life Science Day som arrangerades av analytikerfirman Redeye. Bolaget presenterades av VD Anna Söderlund och inspelningen kan ses i efterhand via nedan länk. 
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmarks CFO lämnar företaget på egen begäran

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att företagets CFO, Marielle Bos, på egen begäran valt att säga upp sin anställning.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark Sweden AB (publ) offentliggör informationsmemorandum med anledning av företrädesemission

Styrelsen för Calmark Sweden AB (publ) (“Calmark” eller ”Bolaget”) meddelar idag att informationsmemorandumet med anledning av Bolagets tidigare meddelade företrädesemission (”Företrädesemissionen”) har godkänts av Spotlight Stock Market. Informationsmemorandumet och annan relevant information kommer finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.calmark.se, på Hagberg & Aneborn Fondkommission AB:s hemsida www.hagberganeborn.se samt på Spotlight Stock Markets hemsida www.spotlightstockmarket.com.
Läs mer
Nyheter

Calmark presenterar på Redeye Life Science Day 2021

Calmark deltar på det digitala eventet Redeye Life Science Day 2021 som arrangeras den 11 november. VD Anna Söderlund presenterar senaste utvecklingen och framtiden för bolaget kl. 11:20. Presentationen sänds online.
Läs mer
Nyheter

Redeye publicerar analysuppdatering om Calmark

Analytikerfirman Redeye har idag publicerat en analysuppdatering ”Calmark: Untapped Potential”.
Läs mer
Pressmeddelanden

Delårsrapport tredje kvartalet (Q3) 2021

Calmark Sweden AB (publ) publicerar idag sin delårsrapport för perioden juli – september 2021. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på bolagets webbplats. Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.
Läs mer
Nyheter

Calmarks VD Anna Söderlund ger lägesuppdatering

Idag gästade Calmarks VD Anna Söderlund Direkt Studios och gav en lägesuppdatering.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark tidigarelägger publicering av delårsrapport för Q3

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att publiceringen av delårsrapport för tredje kvartalet 2021 tidigareläggs ytterligare till den 29 oktober.
Läs mer
Pressmeddelanden

Styrelsen för Calmark Sweden AB (publ) beslutar att genomföra en företrädesemission om cirka 24,9 MSEK och en riktad emission om cirka 2,1 MSEK samt tidigarelägger delårsrapport för det tredje kvartalet 2021

Styrelsen för Calmark Sweden AB (publ) (“Calmark” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 18 maj 2021, beslutat om en nyemission av högst 4 611 064 B-aktier med företrädesrätt för Calmarks befintliga aktieägare (“Företrädesemissionen”). Bolaget har erhållit teckningsåtaganden, motsvarande cirka 54 procent av Företrädesemissionen, från bl.a. Wingefors Invest AB och Creades AB (via kapitalförsäkring) samt garantiåtaganden, motsvarande cirka 26 procent av Företrädesemissionen, från Gainbridge Capital AB (”Gainbridge Capital”) och ett antal befintliga ägare. Totalt motsvarar teckningsförbindelser och garantier cirka 80 procent av Företrädesemissionen. Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget cirka 24,9 MSEK före emissionskostnader. Därutöver har styrelsen i Calmark, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 18 maj 2021, beslutat om en riktad emission av 388 936 B-aktier till Gainbridge Capital motsvarande cirka 2,1 MSEK (”Riktade emissionen”). Calmark tidigarelägger sin delårsrapport för det tredje kvartalet med anledning av nyemissionerna till den 5 november 2021.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark intensifierar arbetet i Indien

Calmark Sweden AB (publ) (”Calmark” eller ”Bolaget”) meddelar idag att lanseringen på den indiska marknaden intensifieras och att potentialen bedöms stor. Bolaget har levererat instrument med tillhörande COVID19-LDH tester till Indien inför en eventuell upphandling.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark erhåller order från Schweiz

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att en order emottagits från bolagets distributör i Schweiz, LabForce AG avseende Neo-Bilirubin produkter. Dagens order har ett mindre ekonomiskt värde, men är av betydelse ur lanseringsperspektiv.
Läs mer
Nyheter

Klinisk studie för Neo-Bilirubin uppstartad på Sachsska barnsjukhuset

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att en ny kliniska studie avseende Neo-Bilirubin nu startats upp i samarbete med forskningsenheten på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset AB, Stockholm.
Läs mer
Pressmeddelanden

Halvårsrapport Q2 2021

Calmark Sweden AB (publ) publicerar idag sin halvårsrapport för perioden januari – juni 2021. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på bolagets webbplats. Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark erhåller order från Egypten

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att en order emottagits från bolagets distributör i Egypten, Enox Pharma AB avseende Neo-Bilirubin produkter. Dagens order har ett mindre ekonomiskt värde, men är av betydelse ur lanseringsperspektiv.
Läs mer
Pressmeddelanden

Calmark erhåller order från Irak

Calmark Sweden AB (publ) meddelar idag att en order emottagits från bolagets distributör i Irak, Enox Pharma AB avseende Neo-Bilirubin produkter. Dagens order har ett mindre ekonomiskt värde, men är av betydelse ur lanseringsperspektiv.
Läs mer